Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa lääketieteen tohtorin ja hammaslääketieteen tohtorin sekä filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorintutkinnon. 1.1.2017 lähtien tiedekunnassa voi suorittaa myös psykologian tohtorintutkinnon. Tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta voi hakea pääsääntöisesti henkilö, joka on suorittanut lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon.

Jatko-opintoja harkitseva ottaa ensimmäisenä yhteyttä tutkijoihin ja tutkimusryhmiin sopivan ohjaajan ja tutkimusaiheen löytymiseksi. Tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta haetaan tiedekunnalta, kun sopiva tohtoriohjelma, ohjaaja(t) ja seurantaryhmä on valittu ja tutkimussuunnitelma laadittu.

Tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta haetaan sähköisellä hakulomakkeella AAVA-hakujärjestelmässä erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Tavoitteet

Tohtorin tutkinnon tavoitteena on perehdyttää jatko-opiskelija tieteellisen ajatteluun, kykyyn oppia tutkimuksen menetelmiä ja ratkaista tieteellisiä kysymyksiä.

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että tohtorikoulutettava:

  1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
  2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä
  3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu
Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden hakeminen
Ohjeita jatko-opiskelijalle
Väitöskirja