Integratiivinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2022–2024

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksessa on kyse psykoterapeuteiksi valmistuneiden täydennyskoulutuksesta. Koulutuksen järjestävät Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit.

Laa­juus

40 opintopistettä

Al­ka­mi­nen ja kes­to

Koulutus alkaa syyskuussa 2022. Koulutus kestää 2 vuotta (4 lukukautta).

Ryh­mä­ko­ko

Aloittavan koulutusryhmän koko on joko 12 tai 15 opiskelijaa. Koulutus toteutuu, mikäli on vähintään 12 hyväksyttävissä olevaa hakijaa, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan.

Ope­tus­ti­lat

Seminaarit toteutetaan lähiopetuksena Helsingin yliopiston tiloissa keskustakampuksella (tai tarpeen mukaan etäopetuksen menetelmin soveltuvalla digitaalisella oppimisalustalla).

Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus syventää ymmärrystäsi psykoterapian prosesseista ja taitoasi huomioida asiakkaiden yksilölliset hoidolliset tarpeet.

Koulutuksen suoritettuasi

 • osaat käyttää laajasti ja perustellusti eri psykoterapiasuuntausten teoreettisia hahmotustapoja
 • osaat soveltaa eri psykoterapiamenetelmillä yhteisiä, muutosta tutkitusti tuottavia tekijöitä hoitoprosessissa
 • sinulla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidollinen osaaminen, että voit toimia opettajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina integratiivisen lähestymistavan mukaisessa psykoterapeuttikoulutuksessa
 • pystyt edistämään integratiivisen työtavan tutkimuksellista tietoperustaa.

Koulutuksen järjestävät Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit.

Yliopiston vastuuhenkilö

 • Eeva-Eerika Helminen, LT, psykoterapeuttikoulutuksen kliininen opettaja

Koulutuksen vastuukouluttaja

 • Kirsti-Liisa Kuusinen, PsT, kouluttajapsykoterapeutti

Opettajat

 • Kirsti-Liisa Kuusinen, PsT, kouluttajapsykoterapeutti (seminaariopetus, työnohjaus, kirjallisuusopinnot verkossa)
 • Jarl Wahlström, PsT, kouluttajapsykoterapeutti (seminaariopetus, opinnäytetöiden ohjaus)
 • Katja Kurri, PsT, psykoterapian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti (seminaariopetus, työnohjaus, opinnäytetöiden ohjaus) 
 • Harri Valkonen, PsT, psykoterapian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti (seminaariopetus, työnohjaus) 
 • Misa Kokkonen, PsL, psykoterapian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti (seminaariopetus, työnohjaus)
 • Leena Ehrling, VTT, kouluttajapsykoterapeutti (seminaariopetus)

Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen

Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä ja se muodostaa teoria- ja menetelmäopintoja, työnohjausta ja omaa koulutuspsykoterapiaa sisältävän prosessiluonteisen ja yhtenäisen kokonaisuuden. Opinnot jakautuvat kliinisten taitojen, kouluttamisen ja työnohjauksen sekä tutkimustaidollisten opintojen opintokokonaisuuksiin, jotka toteutetaan toisiaan tukevina sisäkkäisinä prosesseina. Kaikki opinnot edellyttävät opiskelijalta täyden läsnäolon.

Opintojen edistymistä ja kehittymistavoitteiden saavuttamista arvioidaan koulutuksen kuluessa HOPS-keskusteluissa (kehityskeskusteluissa).

Koulutus sisältää seuraavat opintokokonaisuudet ja -jaksot:

IPKK-A100 Klii­nis­ten tai­to­jen opin­to­ko­ko­nai­suus (20 op)

 • IPKK-A101 Psykoterapian teoria- ja menetelmäopinnot (7 op)
 • IPKK-A102 Työnohjaus (10 op)
 • IPKK-A103 Koulutuspsykoterapia (3 op)

IPKK-B100 Pe­da­go­gis­ten tai­to­jen opin­to­ko­ko­nai­suus (5 op)

 • IPKK-B101 Kouluttamisen ja työnohjauksen teoria- ja menetelmäopinnot (3 op)
 • IPKK-B102 Kouluttajana toimiminen (2 op)

IPKK-C100 Tut­ki­mus­tai­to­jen opin­to­ko­ko­nai­suus (15 op)

 • IPKK-C101 Psykoterapian tutkimus ja tutkimustaidot (5 op)
 • IPKK-C102 Opinnäytetyö (10 op)

Klii­nis­ten tai­to­jen opin­to­ko­ko­nai­suus

Syventää opiskelijan ymmärrystä psykoterapiasta, psykoterapeuttisesta muutoksesta ja psykoterapian prosesseista ja lisää taitoa huomioida asiakkaiden yksilölliset hoidolliset tarpeet. Opintokokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta:

 • Psykoterapian teoria- ja menetelmäopinnot -opintojaksoon sisältyy 8 kaksipäiväistä seminaaria ennakkolukemistoineen sekä itsenäisesti suoritettavia kirjallisuusopintoja. Seminaariopetus sisältää luentoja, vuorovaikutteista keskustelua ja harjoituksia.
 • Työnohjaus -opintojaksoon sisältyy 100 tuntia työnohjausta kolmen hengen ryhmässä. Työnohjauksen aikana tulee toteutua 250 tuntia psykoterapeuttista potilastyötä. Työnohjaus sisältää myös 10 tuntia työnohjaustaitojen ohjausta, mikä edellyttää, että opiskelija toimii itse työnohjaajana koulutuksen aikana. Tämän työnohjauksen ei tarvitse olla psykoterapian työnohjausta, vaan se voi olla myös muuta hoitoalan työnohjausta. Myös ryhmässä harjoitellaan työnohjaajana toimimista. Työnohjauksen opintojaksoa ei voi korvata muulla työnohjauksella.
 • Koulutuspsykoterapia -opintojaksoon sisältyy opiskelijan oma koulutuspsykoterapia. Koulutuspsykoterapiaa tulee olla aiemman psykoterapeuttikoulutukseen kuuluneen psykoterapian kanssa yhteensä vähintään 140 tuntia. Aiemmin käydyllä psykoterapialla voidaan korvata 140 tuntia, mikäli sen päättymisestä ei ole 5 vuotta pidempää aikaa. Mikäli terapian käymisestä on yli 5 vuotta, sitä voidaan korvata 80 tuntia ja terapiaa on täydennettävä 60 tuntia. Psykoterapeutilla tulee olla joko VET tai kouluttajapsykoterapeuttipätevyys (mikä tahansa suuntaus hyväksytään). Koulutettava laatii koulutuspsykoterapiasta omaa prosessia ja terapeuttina kehittymistä koskevan reflektoivan yhteenvedon.

Pe­da­go­gis­ten tai­to­jen opin­to­ko­ko­nai­suus

Antaa valmiudet toimia psykoterapian kouluttajana ja työnohjaajana perehdyttämällä aikuisten oppimiseen, kliiniseen opettamiseen ja työnohjauksen perustaviin ilmiöihin osana psykoterapeuttikoulutusta ja psykoterapeutin kehitysprosessia. Opintokokonaisuus koostuu kahdesta opintojaksosta:

 • Kouluttamisen ja työnohjauksen teoria- ja menetelmäopinnot -opintojaksoon sisältyy 2 kaksipäiväistä ja 1 yhden päivän seminaari ennakkolukemistoineen sekä kirjallisuusopinnot verkossa.
 • Kouluttajana toimiminen -opintojaksoon sisältyy vähintään 10 tunnin pituisen psykoterapian aihepiiriin liittyvän oman koulutuksen toteuttaminen (sisältää 44 tuntia suunnittelu- ja valmistelutyötä). Lisäksi opiskelijat toimivat psykoterapian teoria- ja menetelmäopinnot -opintojaksossa yhden itse valitsemansa aiheen opetuskokonaisuuden suunnittelijana ja opettajana.

Tut­ki­mus­tai­to­jen opin­to­ko­ko­nai­suus

Perehdyttää psykoterapian tutkimuksen eri perinteisiin, paradigmoihin ja metodisiin vaihtoehtoihin sekä psykoterapian tulos- ja prosessitutkimuksen keskeisiin tuloksiin. Opiskelija saa valmiudet tutkimuksellisesti lähestyä eri psykoterapian ilmiöitä ja havainnoida ja eritellä omaa työtapaansa ja osuuttaan hoitoprosessien kulussa. Opintokokonaisuus koostuu kahdesta opintojaksosta:

 • Psykoterapian tutkimus ja tutkimustaidot -opintojaksoon sisältyy 30 tuntia seminaariopetusta ennakkolukemistoineen sekä kirjallisuusopinnot. Lisäksi opintojaksoon sisältyy psykoterapian tutkimuspäiviin osallistuminen ja yhteen psykoterapian alan kansainväliseen kongressiin osallistuminen sekä toisen opiskelijan opinnäytetyön vertaisohjausta.
 •  Opinnäytetyö -opintojaksossa opiskelija laatii itsenäisesti toteutetun ja kirjallisesti raportoidun pienoistutkimuksen. Opinnäytetyön tulee perustua opiskelijan itse tekemään psykoterapiatyöhön ja sen teoreettiseen käsittelyyn. Opinnäytetyö kirjoitetaan artikkelimuotoon julkaisukelpoisuuden vaatimuksia noudattaen. Opinnäytetyön ohjausta annetaan 3 tuntia opiskelijakohtaisesti. Opinnäytetöiden esittelyseminaari sisältyy kouluttajakoulutuksen päätösseminaariin.

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen teoria- ja menetelmäopintojen, pedagogisten opintojen ja tutkimustaitojen opintojen hinta on 6 380 euroa. Yliopisto laskuttaa opinnot lukukausimaksuina kahdesti vuodessa (1 595 euroa/lukukausi).

Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle seuraavat kustannukset:

 • Valintamenettelyyn sisältyvä soveltuvuusarviointi: 120 euroa.
 • Työnohjaus (100 h): kokonaishinta noin 4 700 euroa.
 • Oma koulutuspsykoterapia (140 h): taksa riippuu palveluntarjoajasta.
 • Opetusohjelmaan sisältyvien psykoterapian tutkimuspäiville ja kansainväliseen kongressiin osallistumisen kustannukset sekä päätösseminaarin matka- ja majoituskulut.