Koulutuksen sisältö

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen sisältöä ja sen kehittämistä ohjaavat koulutukselle määritellyt missio, visio ja motto.

Mis­siom­me on osaavat, asiantuntevat, työstään innostuneet erikoispsykologit tuottavat ja kehittävät laadukkaita mielenterveyspalveluita

Vi­siom­me on ennaltaehkäisy ja mielenterveyden edistäminen asiantuntijuuden kautta

Mot­tom­me on mielenterveyden asiantuntijuus, kehittäminen, palvelujärjestelmä.

Osaamistavoitteet

 

Koulutuksen keskeinen osaamistavoite on tieteellis-ammatillisen integraation sekä erityisasiantuntijuuden kehittyminen työssäsi

  Tähtäämme siihen, että käytyäsi kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen:

  Iden­ti­teet­ti ja roo­li
  • Hahmotat ja jäsennät oman kliinisen mielenterveyspsykologian erityisasiantuntijuutesi
  • tunnet mielenterveyden palvelujärjestelmän sekä keskeisten asiakasryhmien palvelutarpeet ja hahmotat oman kliinisen mielenterveyspsykologian erityisasiantuntijuutesi osana palveluketjua ja työyhteisöäsi.
  Tie­dot ja tai­dot

  Hallitset kliinisen mielenterveyspsykologian keskeiset toimintatavat, teoriat ja käsitteet sekä osaat integroida nämä omaan työskentelyysi asiakkaita/potilaita sekä työyhteisöäsi hyödyttävällä tavalla

  • tunnet kliinisen psykologian tärkeimmät tutkimusmenetelmät ja joitain olennaisimpia lyhyitä interventioita
  • osaat kirjoittaa laadukkaita asiakastyössä tarvittavia asiantuntijalausuntoja ja kommunikoida psykologisen tutkimuksen tulokset myös suullisesti huomioiden asiakkaan ja moniammatillisen työryhmän tarpeet
  • tunnet kuntoutuksen suunnittelun, toteutuksen ja seurannan periaatteet
  • tunnet lähitieteitä, kuten psykiatrian keskeisen teorianmuodostuksen, psykiatrisen diagnostiikan psykologisia taustatekijöitä, psykiatrisia sairauksia ja oireita, perehdyt aikuisten psykiatristen häiriöiden kehityspsykologiseen ja biologiseen perustaan sekä osaat näiden pohjalta suunnitella ja toteuttaa hoitoa ja kuntoutusta.
  Tutkimus ja ke­hit­tä­mi­nen
  • Hahmotat paremmin tieteellisen tutkimuksen teon periaatteita, ymmärrät tutkimusasetelmia sekä osaat tarkastella tutkimuksiin liittyviä metodisia ja eettisiä erityiskysymyksiä
  • pystyt työssäsi soveltamaan tieteellistä tietoa, arvioimaan kriittisesti lukemaasi ja kehittämään sekä työyhteisöä että omia toimintamallejasi.
  Kom­mu­ni­koin­ti/​kon­sul­toin­ti
  • Pystyt konsultoimaan muita psykologeja ja muita ammattiryhmiä. Kykenet moniammatillisessa työskentelyssä myös sujuvasti osoittamaan oman erityisosaamisesi tieteellisen argumentoinnin keinoin.
  Koulutuksen rakenne ja toteutus

  Kliinisen mielenterveyspsykologian koulutus (70 op) toteutetaan kolmen vuoden aikana monimuoto-opetuksena ja se sisältää 1-2 päiväisiä seminaareja ja erikseen järjestettävää työnohjausta (yhteensä noin 32 seminaaripäivää kolmen vuoden aikana).

  Koulutuksen kurssit jakautuvat sisältöopintoihin, menetelmäopintoihin, lopputyöhön ja työnohjaukseen.

  Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus (70 op)

  2022-2025 koulutus

  • Sisältöasiantuntijuus, kehittäjäasiantuntijuus ja reflektio (46 op)
   • Palvelutarpeet ja -ketjut mielenterveyshäiriöissä sekä psykologin kehittyvä ja kehittävä asiantuntijuus (6 op)
   • Psykologin työvälineet: arviointi, konsultointi ja psykologiset interventiot (18 op)
   • Psykologinen asiantuntijuus mielenterveyden häiriöissä (20 op)
   • Erikoispsykologi asiantuntijana (2 op)
  • Kliinisen mielenterveyspsykologian menetelmäopinnot sekä työnohjaus (14 op)
  • Lopputyö (10 op)

  2022-2025 koulutuksen tarkemmat sisällöt löytyvät 2022–2025 opinto-oppaasta (pdf-tiedosto).

  2019-2022 koulutus

  • Sisältöopinnot (46 op)
   • Palvelutarpeet ja -ketjut mielenterveyshäiriöissä sekä psykologin kehittyvä työote (6 op)
   • Mielenterveyspsykologinen arviointi, konsultointi ja interventio kehityspsykologisessa kontekstissa (6 op)
   • Psykologisten toimintojen mielenterveyspsykologinen arviointi ja konsultointi (8 op)
   • Psykologinen asiantuntijuus mielenterveyden häiriöissä (24 op)
   • Erikoispsykologi asiantuntijana (2 op)
  • Menetelmäopinnot sekä työnohjaus (14 op)
  • Lopputyö (10 op)

  2019-2022 koulutuksen tarkemmat sisällöt löytyvät 20192022 opinto-oppaasta (pdf-tiedosto).