Avoinna apulaisprofessorin/professorin tehtävä

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta hakee osa-aikaista (35 %) apulaisprofessoria/professoria. Tehtävän ala on translationaalinen lääketiede. Tehtävä voidaan täyttää apulaisprofessorina (associate tenure track -vakinaistamispolku) tai professorina hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Translationaalisen lääketieteen professuuriin liittyy Wihurin tutkimuslaitoksen johtajan tehtävä. Professuuri ja johtajan tehtävä täytetään kumpikin erillisellä avoimella haulla samanaikaisesti. Jotta hakija tulee huomioiduksi professuurihaussa, tulee hänen olla hakenut molempia tehtäviä. Wihurin tutkimuslaitoksen johtajan tehtävää on haettava erikseen Jenny ja Antti Wihurin rahaston hakuohjeiden mukaisesti.

Apulaisprofessori

Vakinaistamispolku (tenure track) -järjestelmään kuuluvaan apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Lisäksi edellytetään julkaisuilla sekä muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tieteelliselle uralle, jossa on osoitettavissa nouseva kehityskulku. Tutkintovaatimuksen tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimustyön ja opetusansioiden lisäksi menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä tieteellinen työskentely ulkomailla ja muu kansainvälinen kokemus.

Professori

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista, tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Lisäksi professorin tehtävässä tarvitaan taitoa toimia akateemisena johtajana. Tutkintovaatimuksen tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä osallistuminen tohtorikoulutukseen. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, menestyminen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, tieteellinen työskentely ulkomailla ja kansainväliset luottamustehtävät sekä johtamis- ja vuorovaikutustaidot. Hakijalla tulee olla vähintään yksi loppuunsaatettu väitöskirjatyönohjaus, jotta kyky ohjata opinnäytteitä vastaa lääketieteellisen tiedekunnan vaatimuksia. Vaatimus ohjatun väitöskirjan osalta tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä.

Professuurin tehtäviin kuuluu harjoittaa ja ohjata kansainvälisesti korkeatasoista tieteellistä tutkimustyötä, ja siihen perustuen seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tehtäviin sisältyy tiedekunnan vastuulla olevia muita tehtäviä.

Apulaisprofessori / professori vastaa translationaalisen lääketieteen aloihin soveltuvasta perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta osallistuen pienryhmä- ja luento-opetukseen. Tehtävään voi liittyä myös erikoislääkärikoulutuksen suunnittelua, kehittämistä ja toteutusta riippuen valitun henkilön taustasta ja osaamisprofiilista. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimus-henkilöstön vaativuustason mukaisesti. Apulaisprofessorin vaativuustaso on 7 ja professorin 8-10. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Lisätietoa tehtävästä ja sen kelpoisuus- ja kielitaitovaatimuksista, palkkauksesta sekä hakuasiakirjojen laatimisohjeista on saatavissa tiedekunnan sivulta.

Helsingin yliopisto toivoo hakijoita monipuolisesti eri sukupuolten edustajista, kieli- ja kulttuuritaustoista sekä vähemmistöistä.

Haettavana olevaan apulaisprofessorin / professorin tehtävään liittyy Wihurin tutkimuslaitoksen johtajan tehtävä, jota on haettava Wihuri-säätiön hakuohjeiden mukaisesti. Mikäli Wihurin säätiön ja tiedekunnan valmisteluryhmien esitykset poikkeavat toisistaan, Wihurin säätiö voi ottaa henkilön johtajan tehtävään valmisteluryhmän esityksen mukaisesti, mutta tällöin lääketieteellisen tiedekunnan professorin tehtävän valinta-prosessi raukeaa. Wihurin säätiö voi tarvittaessa keskeyttää johtajan hakuprosessin, jolloin myös lääketieteellisen tiedekunnan tehtävän täyttöprosessi raukeaa, eikä kyseessä ole enää yhteistehtävä. Mikäli apulaisprofessorin / professorin tehtävään otettu eroaa Wihurin tutkimuslaitoksen johtajan tehtävästä, lakkaa myös palvelussuhde Helsingin yliopistoon.