Rakenne ja aineenopettajan opinnot

Ympäristötieteiden rakenne ja aineenopettajan opinnot.
Rakenne

Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinto ympäristötieteissä (180 opintopistettä, op):

 • Ympäristötieteiden kaikille yhteiset perusopinnot (25 op)
 • Ympäristötieteiden kaikille yhteiset aineopinnot (27 op), joihin kuuluu kandidaatin tutkielma (6 op)
 • Aineopintojen vaihtoehtoinen opintokokonaisuus oman osaamisen suuntaamiseksi (35 op). Valitset seitsemästä vaihtoehdosta sinua kiinnostavan valinnaisen opintokokonaisuuden eli moduulin
 • Aineopintojen vaihtoehtoisia opintojaksoja (15 op)
 • Valinnainen opintokokonaisuus (15 op) omasta koulutusohjelmasta tai muusta Helsingin yliopiston koulutusohjelmasta tai muusta korkeakoulusta. Valinnaisen opintokokonaisuuden voit myös suorittaa kansainvälisessä vaihdossa
 • Ympäristötieteitä tukevat menetelmätieteiden opinnot (kemiaa, matematiikkaa, tilastotiedettä, 15 op)
 • Viestintä- ja kieliopinnot, vähintään 10 op
 • Tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan perusvalmiudet (3 op)
 • Asiantuntijuutta kehittävät työelämäopinnot ja urasuunnittelu, vähintään 10 op
 • Vapaasti valittavia opintoja

Kandidaatin opintojen alussa opiskelet kaikille yhteisiä perusopintoja sekä mm. kemiaa, biologiaa ja matematiikkaa, minkä jälkeen voit opinnoissasi syventyä aineopintoihin sekä valitsemaasi aineopintojen moduuliin. 

Aineopintojen moduulien kuvaukset:

 • Agroekologiassa tarkastelet ihmisen ruokaekologiaa ja ruokajärjestelmien kestävyyden peruskysymyksiä. Niillä on kasvava merkitys, sillä ihmiskunnan ruoka saadaan ravinto- ja rehukasvien viljelystä maatalousekosysteemeissä, jotka kattavat jo nyt noin 40 % maapallon maa-alasta.
 • Akvaattisissa tieteissä perehdyt merien, järvien ja virtavesien elämään: eliöihin ja niiden elinympäristöihin sekä niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Saat myös kattavan kuvan ihmisen vaikutuksista vesiekosysteemeihin (esim. rehevöityminen, ylikalastus, öljyonnettomuudet) sekä vesien kunnostus ja suojelu.
 • Sosio-ekologiset kaupunkisysteemit -opintokokonaisuus tarjoaa monipuolisen ja -tieteisen tarkastelukulman kaupunkiympäristöön, ja sen eri ulottuvuuksiin liittyviin teoreettisiin ja menetelmällisiin lähestymistapoihin. Eri tieteenaloja yhdistävä tarkastelu kohdistuu kaupunkien monimuotoisuuteen, haasteisiin, kestävyystarkasteluun, kaupunkiluontoon ja päätöksenteon ja politiikan mahdollisuuksiin.
 • Maaperä- ja ympäristötieteessä perehdyt maaperään luonnonvarana ja elämää ylläpitävänä osana ympäristöä sekä sen vuorovaikutuksiin vesistöjen ja ilmakehän kanssa. Tutkimus keskittyy fysikaalis-kemiallisiin ja biologisiin prosesseihin puhtaan ravinnon sekä muiden maaperän ekosysteemipalvelujen tuottamisessa, jätteiden hyötykäytössä, ympäristökuormituksen hallinnassa ja pilaantuneen ympäristön kunnostuksessa.
 • Ympäristömikrobiologiassa tutustut mikrobien toimintaan ja lajikirjoon eri ympäristöissä. Perehdyt siihen, millaisia eliöitä bakteerit, arkeonit, sienet, alkueliöt, levät ja virukset ovat. Saat kattavaa tietoa mikrobien elämästä yhteisöinä, ja siitä, miten mikrobit kierrättävät maapallollamme elämälle tärkeät ravinteet, tuottavat energiaa, sitovat hiiltä ja typpeä, pilkkovat jätteitämme ja pitävät yllä terveyttämme.
 • Maatalouden ympäristöteknologiassa paneudut ekologisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestäviin ruuantuotantotapoihin. Alan tutkimusteemoja ovat maataloustuotannon ja ympäristön välinen vuorovaikutus, ympäristökuormituksen vähentämistä sekä ravinteiden kierrätystä edistävät tuotantomenetelmät, bioenergia ja uusiutuvat raaka-aineet.
 • Kestävä kehitys / Hållbar utveckling - moduulissa, joka on ruotsinkielinen moduuli, luodaan perusta suurimpien kestävän kehityksen haasteiden ymmärtämiselle ja sille, miten ne voidaan järjestelmällisesti yhdistää toisiinsa, jotta voidaan keskustella yhteiskunnan laajuisista strategioista niiden ratkaisemiseksi. Moduulissa yhdistyvät oppiaineiden luennot ja harjoittelu eri menetelmien ja analyysivälineiden käytössä. Moduuli on poikkitieteellinen ja antaa perusvalmiudet yhteistyötaitoihin.on ruotsinkielinen aineopintokokonaisuus.

Tutkintorakenne kaavakuvana:

Ai­neen­opet­ta­jak­si opis­ke­lu

Aineenopettajan opintosuunnassa tutkintorakenne poikkeaa hieman muusta tutkintorakenteesta. Aineenopettajakoulutukseen valittu opiskelija suorittaa valinnaisina opintoina 60 op toisesta opetettavasta aineesta. Ympäristötieteiden ja biologian opiskelijalla toinen opetettava aine on tavallisesti maantiede, mutta se voi olla myös esim. kemia, fysiikka, matematiikka tai terveystieto. Opetettavien aineiden opinnot (biologia ja toinen opetettava aine, esimerkiksi maantiede) tulee sisältyä jo kandidaatin tutkintoon. Aineenopettajan pätevyyden saa kuitenkin vasta, kun maisterintutkinto ja siihen sisällytettävät opettajan pedagogiset opinnot (60 op) on suoritettu.

Aineenopettajan opintosuunnan tutkintorakenne kaavakuvana: