Valmistuneet työelämässä

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma takaa korkealaatuisen VTM-tutkinnon, joka merkitsee akateemista asiantuntijuutta ja hyviä työelämävalmiuksia.

Tutkinto on generalistinen, se ei johda suoraan mihinkään selkeästi määriteltyyn ammattiin, mutta tarjoaa vankan pohjan erilaisiin tehtäviin ja elinikäiseen oppimiseen.

Yhteiskunnallisen muutoksen tieteenaloilta valmistuneet sijoittuvat monentyyppisiin ja nopeasti muuttuviin asiantuntijatehtäviin, jotka vaativat laajojen kokonaisuuksien käsittelyä ja uuden tiedon joustavaa omaksumista ja tuottamista. Kokemus on osoittanut, että työnantajat arvostavat tällaista laaja-alaista asiantuntemusta. Maisterimme työskentelevät erilaisissa asiantuntijatehtävissä ministeriöissä, virastoissa, järjestöissä ja yrityksissä niin koti kuin ulkomaillakin. Myös toimittajina, tutkijoina, opetustehtävissä ja erilaisissa viestinnän alan tehtävissä on paljon meiltä valmistuneita.

Ta­lous- ja so­si­aa­li­his­to­rias­ta val­mis­tu­nei­ta työ­elä­mäs­sä

Talous- ja sosiaalihistoriasta valmistuneilla on yhteiskuntatieteellinen generalistitutkinto, jonka vahvuutena laaja-alainen näkemys yhteiskunnasta ja vahvat viestintätaidot.  Erikoistuminen oman kiinnostuksen mukaan ovat mahdollistaneet monenlaista osaamista.

Listassa esimerkkejä vuosien varrella valmistuneista, jotka on koottu julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Listan tarkoituksena on osoittaa työelämään sijoittumisen valtava kirjo, se ei siis ole kattava. (Muita mahdollisia opintoja ei ole voitu ottaa huomioon.)

Yli­opis­tot ja kor­kea­kou­lut (tutkimus & opetus, hal­lin­to)

 • Helsingin yliopisto
 • Aalto-yliopisto (tutkimus, hallinto)
 • Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto
 • HUMAK
 • Ulkomaiset yliopistot

Tut­ki­mus­lai­tok­set, aja­tus­hau­to­mot yms.

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Työterveyslaitos
 • Nuorisotutkimusseura
 • Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos
 • Tilastokeskus
 • VTT
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)
 • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 • Kalevi Sorsa säätiö

Jul­kis­hal­lin­to & kes­kus­pan­kit

 • Ulkoministeriö (mm. Kehityspoliittinen osasto, Eurooppa-osasto)
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Valtiovarainministeriö
 • Valtioneuvoston kanslia
 • EU, Euroopan komissio
 • Maahanmuuttovirasto
 • Aluehallintovirasto
 • Finanssivalvonta
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Valtiokonttori
 • Suomen Pankki
 • Euroopan keskuspankki
 • KELA
 • Eläketurvakeskus
 • Mela
 • CIMO
 • Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus
 • Kaupungin taloushallinto, Opetusvirasto
 • Kuluttajariitalautakunta
 • Helsingin kaupunki (asiantuntijatehtävät)
 • YLE
 • Verohallinto
 • Keskusrikospoliisi

Opetus, so­si­aa­lia­la & museot ja ar­kis­tot

 • historian & yhteiskuntaopin opettaja
 • sosiaalityö (lastensuojelu, koulukuraattori, päihdehuollon päällikkö)
 • museopedagogi, arkistonhoitaja (mm. London Transport Museum, kaupunginmuseot)

Jär­jes­töt (toi­min­nan­joh­ta­jia, pääl­li­köi­tä, suun­nit­te­li­joi­ta, asian­tun­ti­joi­ta, kou­lut­ta­jia)

 • YK
 • ILO
 • The International Fund for Agricultural Development (IFAD, UN)
 • International Energy Agency
 • Pohjola Norden
 • Suomen Pakolaisapu
 • Pakolaisneuvonta
 • Kaapatut lapset ry
 • Pelastakaa lapset ry
 • Greenpeace
 • AFS Intercultural relations
 • Romano Missio
 • Irti huumeista ry
 • SAK
 • Metalliliitto
 • Rakennusliitto
 • Shanghain Suomi-koulu
 • Maanpuolustuskoulutusyhdistys
 • Muistiliitto
 • Mediakasvatusseura
 • Veikkausliiga
 • Kansantalojen liitto
 • Vuokralaiset VKL ry
 • Avaintyönantajat AVAINTA ry
 • Helsingin seudun kauppakamari

Yri­tyk­set

 • yrityksen sosiaalisen vastuun analyytikko
 • markkinatietouden tai liiketoiminnan analyytikko
 • rahoitusasiantuntija
 • johdon konsultoinnin johtaja
 • mentorointi, muutosjohtaja
 • kehitysjohtaja
 • toimitusjohtaja
 • henkilöstöjohtaja
 • operatiivinen johtaja
 • kiinteistöhallintopäällikkö
 • hallintokoordinaattori
 • media-analyytikko
 • viestintäpäällikkö
 • viestintäkonsultti
 • viestintäasiantuntija
 • tiedottaja
 • palvelumuotoilija
 • human insights lead
 • YLE:n paikalliskoordinaattori
 • tuottaja (MTV)
 • kuvatuottaja
 • AD
 • toimittaja (mm. HS, Talouselämä)
 • päätoimittaja
 • verkkotoimittaja
 • kustannustoimittaja

Yrit­tä­jät & free­lance­rit

 • ratkaisukeskeinen valmentaja
 • liikkeenjohdon konsultointi
 • tietokirjailija, toimittaja
Po­liit­ti­ses­ta his­to­rias­ta val­mis­tu­nei­ta työ­elä­mäs­sä

Poliittisesta historiasta valmistuneilla on yhteiskuntatieteellinen generalistitutkinto, jonka vahvuutena laaja-alainen näkemys yhteiskunnasta ja vahvat viestintätaidot.

Listassa esimerkkejä vuosien varrella valmistuneista, jotka on koottu julkisesti saatavilla olevista tiedoista. Listan tarkoituksena on osoittaa työelämään sijoittumisen valtava kirjo, se ei siis ole kattava. (Muita mahdollisia opintoja ei ole voitu ottaa huomioon.)

Yli­opis­tot ja kor­kea­kou­lut (tutkimus & opetus, hal­lin­to)

 • Helsingin yliopisto
 • Aalto-yliopisto
 • Turun yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Laurea ammattikorkeakoulu
 • Arktinen keskus, Lapin yliopisto
 • Ulkomaiset yliopistot

Tut­ki­mus­lai­tok­set, aja­tus­hau­to­mot yms.

 • Ulkopoliittinen Instituutti
 • Kalevi Sorsa säätiö
 • Ajatushautomo Tänk
 • Nuorisotutkimusverkosto

Jul­kis­hal­lin­to & kes­kus­pan­kit

 • Sisäministeriö
 • Ulkoministeriö
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Ympäristöministeriö
 • Puolustusministeriö
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Valtionvarainministeriö
 • Suojelupoliisi
 • Ilmavoimat
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Valtioneuvoston kanslia
 • Eduskunta
 • Suomen Akatemia
 • TEKES
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto,
 • Maahanmuuttovirasto
 • Evira
 • Helsingin kaupunki
 • Helsingin käräjäoikeus
 • ELY-keskus
 • Ihmisoikeuskeskus
 • Väestörekisterikeskus
 • YLE

Opetus, so­si­aa­lia­la & museot ja ar­kis­tot

 • historian & yhteiskuntaopin opettaja
 • museo-opas

Jär­jes­töt (toi­min­nan­joh­ta­jia, pääl­li­köi­tä, suun­nit­te­li­joi­ta, asian­tun­ti­joi­ta, kou­lut­ta­jia)

 • YK
 • OSCE – Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
 • PLAN
 • Kirkon ulkomaanapu
 • Suomen Lähetysseura
 • Suomen Punainen Risti
 • EAPPI
 • Suomen luonnonsuojeluliitto
 • MLL
 • Nuori Suomi
 • SAK
 • Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
 • Apteekkariliitto
 • African Care

Yri­tyk­set

 • viestintä- & markkinointipäällikkö
 • viestinnän asiantuntija
 • viestintäkonsultti
 • viestintäjohtaja
 • sisällöntuottaja
 • tiedottaja
 • copywriter
 • lifestyle advisor
 • media-analyytikko
 • toimitusjohtaja
 • operatiivinen johtaja
 • kehitysjohtaja
 • asiakasjohtaja
 • markkinointipäällikkö
 • markkina-analyytikko
 • myyntipäällikkö
 • account director
 • henkilöstöjohtaja
 • henkilöstöasiantuntija
 • henkilöstösihteeri
 • toimittaja (mm. HS, MTV, Iltalehti, Demokraatti)
 • kuvatoimittaja
 • päätoimittaja

Yrit­tä­jät & free­lance­rit

 • freelancer toimittaja
 • tietokirjailija
Ant­ro­po­lo­gias­ta val­mis­tu­neet työ­elä­mäs­sä

Esimerkkejä sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta valmistuneiden työllistymisestä.

Listassa esimerkkejä vuosina 2011–2019 valmistuneiden työpaikoista ja tehtävistä. Tiedot on koottu julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Listan tarkoituksena on osoittaa työelämään sijoittumisen valtava kirjo, se ei siis ole kattava. (Muita mahdollisia opintoja ei ole voitu ottaa huomioon.)

Ks. myös kysely Antropologit työelämässä 2018

Yli­opis­tot ja kor­kea­kou­lut

 • Aalto Yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Laurea
 • Oulun yliopisto

Tut­ki­mus­lai­tok­set, aja­tus­hau­to­mot, yms.

 • Filosofian akatemia
 • Helsinki Think Company
 • Demos Helsinki
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Tilastokeskus

 Jul­kis­hal­lin­to

 • Helsingin kaupunki
 • Kela
 • Maahanmuuttovirasto
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Ulkoministeriö
 • Vantaan kaupunki
 • Väestöliitto
 • YLE

 Jär­jes­töt

 • Allegra Lab
 • Allianssi
 • Amnesty
 • AntroBlogi
 • Finland Festivals
 • Forum Virium Helsinki
 • Ihmisoikeusliitto
 • Interpedia
 • IOM
 • Kirkon ulkomaanapu
 • Marttaliitto
 • Pelastakaa lapset
 • Plan Suomi
 • Suomen World Vision
 • Suomen YK-liitto
 • UNICEF Suomi
 • UNDP Nordic
 • UNFPA (Mozambique)
 • UNICRI (Italia)
 • UNRCPD (Nepali)
 • Volunteers Colombia (Kolumbia)

Yri­tyk­set

 • Analyytikko
 • Antropologi
 • Asiakaspalvelupäällikkö
 • Digi-tuottaja
 • Etnografi
 • Freelancer
 • Henkilöstöpäällikkö
 • Konsultti
 • Konsulttiyrittäjä
 • Koordinaattori
 • Kouluttaja
 • Koulutuspäällikkö
 • Koulutussuunnittelija
 • Kurssipäällikkö
 • Kääntäjä
 • Opetussihteeri
 • Pakolaisavustaja
 • Palveluneuvoja
 • Suunnittelija
 • Toimittaja
 • Toimitusjohtaja
 • Tuotantopäällikkö
 • Tutkija
 • Viestintäpäällikkö
 • Yrittäjä
 • Yrityskoordinaattori
Globaalista ke­hi­tys­tut­ki­muk­ses­ta val­mis­tu­neet työ­elä­mäs­sä

Esimerkkejä globaalista kehitystutkimuksesta valmistuneiden työllistymisestä.

Listassa esimerkkejä vuosina 2012–2019 valmistuneiden työpaikoista ja tehtävistä. Tiedot on koottu julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Listan tarkoituksena on osoittaa työelämään sijoittumisen valtava kirjo, se ei siis ole kattava. (Muita mahdollisia opintoja ei ole voitu ottaa huomioon.)

Yli­opis­tot ja kor­kea­kou­lut

 • Aalto yliopisto
 • Amiedu
 • Hanken
 • Helsingin yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Oulun yliopisto
 • Zone ammattikoulujen liikuntapalvelut

Tut­ki­mus­lai­tok­set, aja­tus­hau­to­mot, yms.

 • Crisis Management Centre Suomi
 • Crisis Management Initiative
 • Demos Helsinki
 • Sitra
 • Ulkopoliittinen Instituutti

Jul­kis­hal­lin­to

 • Espoon kaupunki
 • Euroopan neuvosto
 • Euroopan parlamentti
 • Helsingin kaupunki
 • Helsingin maahanmuuttokeskus
 • Kansainvälinen työjärjestö ILO
 • Kuntaliitto
 • Maahanmuuttovirasto
 • Ohjaamo Helsinki
 • Potilasvakuutuskeskus
 • Ulkoministeriö
 • Vantaan kaupunki

Jär­jes­töt

 • Eettisen kaupan puolesta ry
 • Eläkkeensaajien keskusliitto EKL
 • Fingo – Suomalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestö
 • Finnwatch
 • Kansainvälinen solidaarisuussäätiö
 • Kansalaisareena
 • Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS
 • Kapua ry
 • Kirkon Ulkomaanapu
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto
 • Naiset kehitystyössä FinnWID
 • Nordic Environment Finance Corporation NEFCO
 • Pelastusarmeija
 • Plan Suomi
 • Punainen risti
 • Sosped-säätiö
 • Suomen pakolaisapu
 • Työväen sivistysliitto
 • UN Women
 • UNAIDS (Tansania, Ethiopia)
 • UNICEF Suomi
 • Villa Karon ystävät
 • WWF Suomi, Suojelu- ja kehittämispäällikkö

Yri­tyk­set

 • Asiakaspalvelija
 • Asiantuntija
 • Datahallinnan asiantuntija
 • Digitaalisen markkinoinnin koordinaattori
 • Etnograafinen analyytikko
 • Freelancer
 • Henkilöstöpäällikkö
 • Kehitysjohtaja
 • Kenttätutkimusasiantuntija
 • Konsultti
 • Neuvonantaja
 • Ohjelmapäällikkö
 • Projektipäällikkö
 • Sovelluskehittäjä
 • Spesialisti
 • Tiedottaja
 • Vastaava päätoimittaja
 • Viestintäkoordinaattori
 • Yhtiökumppani
 • Yritysvastuukoordinaattori