Opiskelu
Terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma antaa kokonaisvaltaisen näkökulman terveydenhuollon ja palvelujärjestelmän kehittämiseen. Ohjelma kohdistuu terveystieteiden tietopohjaan, terveysalan keskeisiin tutkimusmetodeihin, johtamistaitoihin ja terveysalan tutkimusalueisiin syventymiseen. Maisteriohjelmassa perehdytään monitieteisesti terveysalan tutkimuspohjaiseen kehittämiseen ja asiantuntijuuteen.
Miksi terveystieteiden maisteriohjelma?

Terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma kouluttaa terveyspalveluiden ja kuntoutuksen asiantuntijoita tutkimusnäyttöön perustavalla otteella. Monitieteinen ohjelma toteutetaan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Terveystieteiden maisterin tutkintoon johtava ohjelma tarjoaa laajan valikoiman lähestymistapoja, joilla tutkia, ymmärtää ja kehittää terveydenhuoltoa. Opiskelijat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan kliinisiä ja ennaltaehkäiseviä terveydenhuollon kehittämisprojekteja.  

Valmistunut opiskelija osaa:

Terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelman tutkinnon suoritettuaan valmistunut osaa

 • Työskennellä tehokkaasti monialaisessa ja -tieteisessä tiimissä.
 • Yhdistää tutkimustietoa useilta terveyteen, sairauksien hoitoon, ennaltaehkäisyyn ja tutkimukseen vaikuttavilta tieteenaloilta.
 • Edistää näyttöön perustuvaa potilaiden / asiakkaiden hoitoa, tutkimukseen perustuvaa päätöksentekoa ja tiedolla johtamista.
 • Käynnistää, toteuttaa ja raportoida terveydenhuoltoa sekä sen järjestämistä, johtamista tai koulutusta tai potilaiden /asiakkaiden terveyskäyttäytymistä ja hoitoa koskevan intervention tai kehittävän työn tutkimusprojektin tuottaen näin tutkimusnäyttöä terveydenhuollon tai siihen liittyvän koulutuksen kehittämistä varten.
 • Noudattaa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa tutkimuseettisiä ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä, potilastietolakia sekä lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.
 • Soveltaa systeemiajattelun, prosessiajattelun ja kehittämistyön periaatteita omassa toiminnassaan terveydenhuollon työntekijänä, esihenkilönä, kehittäjänä tai tutkijana.
 • Arvioida kriittisesti yleisiin terveysongelmiin liittyvää tutkimusnäyttöä ja edistää tämän näytön pohjalta hoidon kehittämistä potilaiden / asiakkaiden hoitotulosten parantamiseksi.
 • Analysoida ja arvioida suomalaista terveydenhuollon- ja sosiaalihuollon järjestelmän rakennetta ja kokonaisuutta, yleisiä toimintaperiaatteita ja palvelutuotantoa sekä järjestelmän että asiakkaan näkökulmasta.
 • Kuvata terveydenhuollon keskeistä lainsäädäntöä ja sen ohjausmerkityksen.
 • Eritellä systeemisiä potilasturvallisuuden haasteita, laatua ja vaikuttavuutta yhteistyössä potilastyöhön osallistuvien tahojen, potilaiden / asiakkaiden ja tutkijoiden kanssa
 •  Soveltaa kestävyyteen liittyviä tietoja ja osaamista monitieteisessä ja -alaisessa työskentelyssä oman alansa asiantuntijana.
Osaamistavoitteiden osa-alueet: Geneeriset taidot, tutkimustaidot, jatkuvan oppimisen taidot

Tämän tutkinnon suoritettuaan terveystieteiden maisteri osaa

 • Arvioida tietoja kriittisesti ja analyyttisesti
 • Työskennellä tehokkaasti monialaisissa ja -tieteisissä tiimeissä ja ryhmissä arvostaen kaikkien tiimin jäsenten työpanosta
 • Viestiä työyhteisössä suullisesti, kirjallisesti sekä verkkopohjaisissa keskusteluissa
 • Edistää vuorovaikutusta monikulttuurisessa terveydenhuollossa, sekä potilaan hoidossa että työyhteisöissä.
 • Antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta sekä edistää työyhteisön palautekulttuuria.

Tämän tutkinnon suoritettuaan terveystieteiden maisteri osaa

 • Tehdä tutkimusaiheeseen liittyvän systemaattisen kirjallisuushaun ja kirjoittaa sen pohjalta kirjallisuuskatsauksen.
 • Hallita sekä tilastollisia että laadullisia tutkimusmenetelmiä sekä tapoja arvioida tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta.
 • Tunnistaa tutkimusongelmia, muotoilla tutkimusprojektin (tutkielman) tavoitteeseen soveltuva tutkimuskysymys/-kysymykset sekä valita siihen soveltuva tutkimusaineisto ja -menetelmä.
 • Arvioida tutkimusaiheeseen liittyvät eettiset ulottuvuudet, valmistella tutkimusprojektin (tutkielman) tutkimuseettinen ennakkoarviointi sekä noudattaa tutkimuseettisiä periaatteita projektien toteutuksessa. 
 • Analysoida ja tulkita tutkimustuloksia sekä arvioida niitä suhteessa aiempaan tutkimuskirjallisuuteen.
 • Esittää tutkimustietoa tieteellisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti.

Tämän tutkinnon suoritettuaan terveystieteiden maisteri osaa

 • Reflektoida omaa toimintaansa terveydenhuollon asiantuntijana (reflective practitioner)
 • Käyttää palautetta ja haasteellisia tilanteita hyväkseen omassa ammatillisessa kehityksessään vai kehittymisessään.
 • Tunnistaa omat oppimistarpeensa hyödyntäen saamaansa palautetta ja rakentaa niiden perusteella omat osaamistavoitteensa (self-directed learning).
 • Hankkia ja ylläpitää tarvittavia tietoja, taitoja ja osaamista.
 • Toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa muiden oppijoiden kanssa.
 • Luoda uuden oppimisen kulttuurin ja yhteisön, jossa erilaisten ammattilaisten osaamista arvostetaan.
 • Edistää työyhteisössään uusien oppimisympäristöjen, kuten simulaatioiden, digitaalisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen, hyödyntämistä oppimisessa.
Rakenne ja sisältö

Terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelma on 120 op laajuinen ja siitä valmistutaan terveystieteen maisteriksi (TtM). Kaikille yhteisiä syventäviä opintoja on 70 op, jotka sisältävät maisteriseminaareja, maisterintutkielman ja menetelmäopintoja. Tämän lisäksi opiskelija suorittaa kaksi 25 op opintokokonaisuutta vaihtoehtoisia suuntautumisopintoja valintansa mukaan.

Tutkinnon rakenne

Vaihtoehtoiset suuntautumisopinnot tarjotaan Helsingin yliopiston jatkuvan oppimisen tarjonnassa. Tutkinto-opiskelijalle jatkuvan oppimisen opinnot ovat maksuttomia.

Opiskelija valitsee kaksi 25 op opintojaksoa (yhteensä 50 op) seuraavista vaihtoehdoista:

 1. Kliinisen hoitotieteen opintokokonaisuus 25 op
 2. Väestön terveys opintokokonaisuus 25 op
 3. Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla opintokokonaisuus 25 op 
 • Opintokokonaisuuksia on myös mahdollista suorittaa jo ennen tutkinto-oikeutta maksullisina jatkuvan oppimisen opintoina.

10 op menetelmäopintoja, 60 op syventäviä opintoja sisältäen tutkielman ( 30 op), johtamis- ja kehittämisopintoja sekä harjoittelun.

Opetuskieli

Maisteriohjelman opetuskieli on suomi ja lisäksi yksittäisiä opintojaksoja voidaan järjestää ruotsiksi ja englanniksi. 

Kurssit ja opetus

Koulutusohjelmassa sovelletaan opiskelijalähtöisiä, aktivoivia opetusmenetelmiä, joissa opiskelijat valmistautuvat virikkeiden ja tehtävien avulla opetukseen, tekevät monialaisissa pienryhmissä tehtäviä, joissa sovelletaan tietoja ja ratkaistaan aitoja tapauksia. Opetuksessa hyödynnetään digitaalista oppimisympäristöä, simulaatioita ja virtuaalisuutta.

Opinto-ohjelmassa on vahva tulevaisuusorientaatio ja sen keskiössä on jatkuva oppiminen sekä osaamisen tunnistaminen. Osaamisen kehittymisen arvioinnissa painotetaan formatiivista arviointia, rakentavaa palautteenantoa ja sen systemaattista dokumentaatiota. Arviointi toteutetaan sähköisesti.

Koulutuksen toteutuksessa huomioidaan työelämälähtöisyys ja mahdollisuus integroida opintoja osaksi oman terveydenhuollonalan kehittämisprosesseja.

Opinnot sisältävät pakollisia työelämäopintoja ja harjoittelun. Työharjoittelupaikkoina voivat toimia esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin organisaatiot, tutkimuslaitokset sekä ministeriöt. 

Opinnäytetyö

Ohjelman opiskelijat tekevät lopputyönään maisterintutkielman. Tutkielman tekoa tuetaan maisteriseminaarissa ja ohjatun vertaiskommentoinnin avulla.    

Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa. 

Tutkielma kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Jatko-opinnot

Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden tohtoritutkinnon.

Opiskelu ja opiskelijaelämää

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan.

Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!