Väestötiede

Helsingin yliopisto on Suomen ainut yliopisto, jossa voit opiskella väestötiedettä pääaineena. Voit kuitenkin opiskella väestötiedettä pääaineena vasta maisterivaiheessa, sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa, valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Pääreitti väestötieteen opintosuuntaan kulkee sosiaalitieteiden kandiohjelman ja muiden valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmien kautta. Väestötieteeseen tulee siis kandeja, joilla on hyvät perustiedot yhteiskuntatieteistä ja osaamista metodeissa. Väestötieteeseen tulee myös Helsingin yliopiston maantieteen, tietojenkäsittelytieteen ja luonnontieteiden kandeja, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskuntatieteistä. Kandiohjelmien ohella maisteriohjelmaan ja väestötieteen opintosuuntaan on mahdollista hakea korkeakoulujen yhteishaun kautta. Väestötieteeseen tulee yhteishaun kautta monilla eri aloilla toimineita ihmisiä, joilla on jo alempi korkeakoulututkinto ja kiinnostusta yhteiskuntatieteisiin tai väestön terveyden tutkimukseen. Monet opiskelijat työskentelevät opintojen ohessa Väestötieteen ja väestön terveyden instituutissa ja MaxHel-keskuksessa tutkimusavustajina ja tekevät maisterintutkielmansa yksikön tarjoamilla kansainvälisesti ainutlaatuisilla aineistoilla
Mitä väestötiede on?

Väestötiede tutkii elämänkaaren tapahtumia syntymästä kuolemaan. Hyvinvointiin, terveyteen, perheisiin, ikääntymiseen ja muuttoliikkeeseen liittyvien ilmiöiden lisäksi väestötiede tarkastelee eriarvoisuudesta ja yhteiskunnan monimuotoistumisesta nousevia kysymyksiä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat eroavaisuudet sukupuolten, sukupolvien, sosioekonomisten ryhmien, eri parisuhdemuodoissa elävien, maahanmuuttajataustaisten tai muiden väestöryhmien välillä. Väestöryhmien välisten erojen ja samankaltaisuuksien tarkastelu voi paljastaa uusia, yhteiskunnallisesti merkittäviä ilmiöitä yksilötasolla ainutkertaisina ja sattumanvaraisina näyttäytyvistä tapahtumista.  

 

Väestötieteen ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat muun muassa:   

 • perhe-elämän monimuotoistuminen   
 • tulotason mukaiset erot kuolleisuudessa   
 • ylisukupolvinen sosiaalinen liikkuvuus    
 • nuorten hyvinvointi ja koulutuspolut   
 • muuttoliike ja maahan muuttaneiden hyvinvointi   
 • sosioekonomiset erot sairastavuudessa   
 • sosioekonomiset erot rikollisuudessa ja uhriksi joutumisessa  
 • syntyvyyden lasku ja nousu      

 

Helsingin yliopistossa väestötiede sijoittuu valtiotieteelliseen tiedekuntaan, sosiaalitieteiden maisteri- ja tohtoriohjelmiin. Väestötiedettä ei opeteta pääaineena Suomen muissa yliopistoissa. Väestötieteen opetus on käytännönläheistä ja antaa mahdollisuuden käyttää kansainvälisesti ainutlaatuisia väestöaineistoja tutkijoiden ohjauksessa. Tutkinto antaa erinomaiset työelämä- ja menetelmävalmiudet. Väestötieteilijät ovat työllistyneet hyvin julkiselle ja yksityiselle sektorille, järjestöihin sekä kansainvälisiin tehtäviin. Monet ovat myös jatkaneet tutkijanuralla eri tutkimusryhmissä.   

Maisteriopinnot väestötieteessä

Väestötiedettä voi opiskella pääaineena Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa. Väestötieteen opintosuunta on kooltaan pieni, joten opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet henkilökohtaiseen ohjaukseen opintojen aikana. Monet opiskelijat työskentelevät opintojen ohessa Väestöntutkimuksen yksikössä tutkimusavustajina ja tekevät maisterintutkielmansa yksikön tarjoamilla kansainvälisesti ainutlaatuisilla aineistoilla. Väestötieteeseen voi hakea korkeakoulujen yhteishaussa keväisin sekä maisterioption kautta (1.4.–30.4. ja 1.10.–31.10.).

Yhteishaun ja maisterioptiohaun infotilaisuus väestötieteen opiskelusta kiinnostuneille  

Kiinnostaako väestötieteen opiskelu? Oletko hakemassa väestötieteen maisteriopiskelijaksi yhteishaun tai maisterioption kautta? Oletko kenties kokenut, että maisteriohjelmaan pääsy yhteishaun tai maisterioption kautta tuntuu monimutkaiselta tai haastavalta? Kutsumme sinut lämpimästi mukaan Väestötieteen ja Väestön Terveyden Instituutin järjestämään infotapahtumaan, joka käsittelee maisterioption ja yhteishaun kiemuroita. Voit tulla keskustelemaan tutkijoiden sekä opetushenkilöstön kanssa väestötieteen maisteriopiskelusta ja hakuun liittyvistä asioista. Järjestämme tapahtuman Zoomin välityksellä, jotta mahdollisimman moni kiinnostunut voi osallistua mistä päin maailmaa tahansa! Tilaisuus on suomeksi.

Väestötieteen infotilaisuus pidettiin 11.3.2024. Tapahtuman esityskalvot löytyvät alta. 

Väestötieteeseen hakeutuminen, infotilaisuus 11.3.2024 (pdf)
Väestötieteen maisteriopinnot 2024 (pdf)

Katso millaista on opiskella väestötiedettä Helsingin yliopistossa
Väestötieteen maisterintutkielmien aiheita

Alla on kooste joistakin viime vuosina valmistuneista väestötieteen maisterintutkielmista, joita Väestötieteen ja väestön terveyden instituutin tutkijat ovat ohjanneet tai tarkistaneet. Tiivistelmät ovat luettavissa e-thesiksessä. Osa tutkielmista on myös koko tekstinä vapaasti luettavissa.

Lue lisää hakuvaihtoehdoista

Väestötieteeseen haetaan keväisin yhteishaussa. (Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, valtiotieteiden maisteri, 2 v.). Tervetuloa hakemaan!  

 

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden kandiohjelmasta voit ilmoittautua suoraan väestötieteen opintosuuntaan, kun opintosuuntasi on täsmentynyt kandiohjelmassa. Ilmoittaudu ohjelmaan kevään (1.4.–30.4.) tai syksyn yleisenä ilmoittautumisaikana (1.10.–31.10.).

Myös useiden muiden Helsingin yliopiston kandiohjelmien opiskelijoiden on mahdollista ilmoittautua väestötieteeseen erikseen päätettävien kriteerien, opiskelijakiintiön ja ilmoittautumisajan puitteissa. Ilmoittaudu ohjelmaan kevään (1.4.–30.4.) tai syksyn yleisenä ilmoittautumisaikana (1.10.–31.10.). 

Kandiohjelmat, joille on maisterioptio: 

 • Valtiotieteellisen tiedekunnan kaikki kandiohjelmat (esimerkiksi Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, Politiikan ja viestinnän kandiohjelma, Taloustieteen kandiohjelma)  
 • Maantieteen kandiohjelma (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) 
 • Luonnontieteiden kandiohjelma (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) 
 • Matemaattisten tieteiden kandiohjelma (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) 
 • Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) 
 • Molekyylibiotieteiden kandiohjelma (Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)

Maisterioption kriteerit: 

 • Valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmien opiskelijat (muut paitsi sosiaalitieteiden kandiohjelma): oman kandiohjelman perus- ja aineopinnot (35 op) sekä 15 op soveltuvia menetelmävalmiuksia, sisältäen esimerkiksi menetelmäkursseja, väestötiedettä tai tilastotiedettä.  
 • Muut kandiohjelmat: oman kandiohjelman perus- ja aineopinnot (35 op), 10 op vapaavalintaisia sosiaalitieteiden opintoja sekä 15 op soveltuvia menetelmävalmiuksia, sisältäen esimerkiksi menetelmäkursseja, väestötiedettä tai tilastotiedettä.  
 • Ilmoita ilmoittautumislomakkeella ne opinnot, joita haluat tarkasteltavan 

Etusijalla valinnassa ovat sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijat. Ensisijaisena kriteerinä valinnassa käytetään soveltuvia opintoja ja toissijaisesti opintomenestystä.