Opiskelu

Sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa on seitsemän opintosuuntaa: kriminologia, kulutus yhteiskunnassa, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, väestötiede ja yhteiskuntapolitiikka.

Kun valmistut ohjelmasta valtiotieteiden maisteriksi, sinulla on erittäin vahva erityisasiantuntemus omasta opintosuunnastasi. Lisäksi olet opiskellut yhteisiä metodiopintoja sekä vapaasti valitsemiasi ohjelman muiden opintosuuntien opintoja. Sosiaalityön opintosuunnasta valmistuessasi saat pätevyyden työskennellä sosiaalityöntekijänä.

Miksi sosiaalitieteiden maisteriohjelma?

Ohjelmasta valmistuneena sinulla on vahva yhteiskuntatieteellinen yleisosaaminen. Se tarjoaa välineet yhteiskunnallisten muutosten sekä yksilön ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen ymmärtämiseen ja analyysiin. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden erikoistua polttavien yhteiskunnallisten kysymysten ja ongelmien, kuten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tai rikollisuuden torjunnan asiantuntijaksi. Sosiaalitieteiden maisteriohjelma sopii kaikille yhteiskunnasta ja sen ongelmien ratkaisemisesta kiinnostuneille. 

Maisteriohjelmassa kehität työelämässä arvostettuja taitoja, kuten:

 • tiedon systemaattista koostamista
 • tutkimustiedon soveltamista
 • vuorovaikutustaitoja
 • kriittistä ajattelua
 • kykyä laajojen asiakokonaisuuksien tarkasteluun.

Osaat analysoida sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, arvioida objektiivisesti toimenpiteiden vaikuttavuutta ja pystyt osallistumaan tutkimusperustaisesti yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Osaat tehdä itsenäisesti johtopäätöksiä empiiristen aineistojen ja aiemman tutkimuksen pohjalta. Sovellat näitä taitoja tieto-, ja asiantuntija- ja johtotehtävissä.   

Rakenne ja sisältö

Tieteenalamme tuottavat myös objektiivista tietoa siitä, millä keinoilla voidaan edistää ihmisten hyvinvointia, mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä, sekä ehkäistä sosiaalisia ongelmia kuten syrjäytymistä ja rikollisuutta. Kukin opintosuunta tarjoaa myös oman spesifin teoreettisen ja metodologisen erityisosaamisensa. Sosiaalityön opintosuunta tuottaa myös alan ammattikäytäntöjen tuntemuksen, joiden varaan voit rakentaa asiantuntijuutesi. Sosiaalitieteiden maisteriohjelman opiskelijana pääset osaksi Suomen suurinta ja kansainvälisesti tunnustettua sosiaalitieteiden tutkijayhteisöä, joka opastaa valitsemallasi opintopolullasi. 

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma sisältää seitsemän opintosuuntaa, jotka määrittävät ne opinnot, jotka sinun tulee suorittaa. 

Opintosuunnat ovat: 

 • Kriminologia 
 • Kulutus yhteiskunnassa 
 • Sosiaalipsykologia
 • Sosiaalityö
 • Sosiologia
 • Väestötiede
 • Yhteiskuntapolitiikka

Lue lisää opintosuunnista.

Valtiotieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. 

Tutkintoon sisältyy: 

 • opintosuuntasi syventäviä opintoja sis. maisterintutkielman 30 op
 • syventäviä opintoja, jotka voit valita myös ohjelman muista opintosuunnista 15-30 op
 • menetelmäopintoja 15-20 op
 • työelämäopintoja 5-15 op
 • valinnaisia opintoja

Maisteriohjelmassa opiskelet pääasiassa sen opintosuunnan syventäviä opintoja, jossa olet suorittanut valtiotieteiden kanditutkinnon tai johon tulet valituksi maisterivalinnan kautta. Syventäviin opintoihin kuuluu valinnaisia opintoja, joita valitset ohjelman eri opintosuuntien tarjonnasta. Syvennät osaamistasi myös tutkimusmenetelmissä sekä hankit työelämässä tarpeellisia valmiuksia erilaisten työelämäopintojen avulla.

Opetuskieli

Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi. Joitakin opintojaksoja tarjotaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Opetuskielestä riippumatta sinulla on oikeus käyttää opintosuorituksissasi suomen tai ruotsin kieltä.

Kurssit ja opetus

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma on kansainvälisesti korkeatasoinen, Suomen laajin ja kattavin alan koulutusohjelma. Ohjelma tarjoaa tietämyksen sosiaalitieteellisen tutkimuksen laajasta kentästä ja ajankohtaisista suuntauksista. Lisäksi opiskelija saa valmiudet hyödyntää tutkimusta teoreettisten ja käytännön ongelmien ratkaisussa. Ohjelmaa antaa taidon etsiä, löytää, koostaa ja tuottaa tietoa, jolla on käytännön merkitystä. Opintojesi aikana opit:

 • lukemaan ja arvioimaan kriittisesti sosiaalista todellisuutta selittäviä teoreettisia malleja sekä suomalaista yhteiskuntaa ja maailmaa koskevaa tieteellistä kirjallisuutta
 • tarkastelemaan yhteiskunnallisten muutosten merkityksiä, syitä ja seurauksia
 • punnitsemaan sosiaalisia ilmiöitä koskevaa keskustelua ja ottamaan siihen kantaa tutkimuksen perustalta
 • miten yhteiskunnallisten toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan tutkimuksen keinoin.

Sosiaalitieteiden maisteriopinnoissa voit syventyä eri sosiaalitieteiden alle lukeutuviin opintosuuntiin oman valintasi mukaisesti. Maisteriohjelman muodostavat seitsemän opintosuuntaa: kriminologia, kulutus yhteiskunnassa, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sosiologia, väestötiede ja yhteiskuntapolitiikka. Riippuen opintojesi painotuksista tulet perehtymään eri tutkimusperinteisiin sekä tapoihin lähestyä ja ratkaista haasteita liittyen muun muassa:

 • arki- ja työelämään
 • kulutukseen
 • terveyteen
 • syrjäytymiseen
 • rikollisuuteen
 • kulttuurien kohtaamiseen
 • väestönkehitykseen
 • hyvinvointipalveluihin
 • organisaatioiden toimintaan
 • muuttoliikkeisiin
 • yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen

Maisteriohjelman tieteenaloja yhdistää kiinnostus yhteiskunnan rakennetta ja yhteiskunnan kehityshaasteita. Ne pyrkivät ymmärtämään ja selittämään  yksilön toimintaa, ihmisten keskinäisiä suhteita ja asema suhteessa instituutioihin.

Lue lisää maisteriohjelman kursseista.

Opinnäytetyö

Opintojen osana tehdään tutkielma omalta tieteenalalta. Maisterintutkielmaa tehdessäsi perehdyt tutkimusprosessin eri vaiheisiin.

Opit

 • arvioimaan kriittisesti aiempia käsityksiä ja aiempaa tutkimusta
 • kehittelemään kiinnostavan kysymyksenasettelun
 • keräämään ja käsittelemään tutkimusaineistoja tieteenalan menetelmillä
 • tekemään perusteltuja johtopäätöksiä
 • esittämään väitteesi tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan.

Maisterintutkielman laajuus on 30 opintopistettä, ja tutkielmaseminaari tukee sen tekemistä.

Jatko-opinnot

Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuasi voit hakea tohtorikoulutukseen Helsingin yliopistoon tai muihin kansainvälisiin korkeatasoisiin tutkimusyliopistoihin. Helsingin yliopistossa sopivia tohtoriohjelmia ovat esimerkiksi 

Tietoa HY:n tohtorikoulutuksesta.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Millaista on opiskella sosiaalitieteitä Helsingin yliopistossa? Tutustu opiskelijatarinoiden avulla opiskelijoidemme kokemuksiin.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen. Lue lisää opiskelijaelämästä.

Opiskelu Helsingin yliopistossa ei ole pelkkiä luentoja ja tenttejä! Yksi parhaista puolista opiskelussa Helsingin yliopistossa on sen monimuotoinen opiskelijayhteisö. Läsnäolevana perustutkinto-opiskelijana olet automaattisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYYn) jäsen. Ylioppilaskunnan piirissä toimii noin 250 erilaista opiskelijajärjestöä. Niiden joukosta löydät niin aine- ja tiedekuntajärjestöt kuin osakunnat sekä laidasta laitaan erilaisia harrastejärjestöjä.

Lue lisää opiskelijajärjestöistä:

Desistanssi ry (kriminologia)
Kontakti (sosiologia)
Konstruktio (kaikki)
Status ry (sosiaalipsykologia)
Stigma ry (yhteiskuntapolitiikka)
Stydi (sosiaalityö)
Kannunvalajat (valtiotieteellinen tdk)

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!