Opiskelu

Farmasian opinnoissa perehdytään lääke- ja apuaineiden kemiaan, lääkkeiden valmistukseen, biolääketieteelliseen farmasiaan, lääkehoitoon sekä lääkkeisiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Farmaseutin koulutusohjelman teoriaopinnot sekä harjoitustyöt laboratoriossa ja pienryhmissä on aikataulutettu suoritettaviksi tiiviisti kolmessa vuodessa. Luento-opetuksen lisäksi kuuluu opintoihin laboratorio- ja pienryhmätyöskentelyä ja monia muitakin vaihtelevia opetusmuotoja kuten itsenäisiä tehtäviä ja projektitöitä. Farmasian opiskelu on hyvin laaja-alaista, sillä opintoihin sisältyy perusteet kaikista tiedekunnan farmaseuttisista oppiaineista.

Teoriaopintoja sovelletaan käytäntöön kahdessa kolmen kuukauden mittaisessa (palkallisessa) harjoittelujaksossa apteekissa tai sairaala-apteekissa. Niiden aikana opiskelija pääsee käyttämään tietotaitoaan tosielämän ongelmanratkaisussa, terveysneuvonnassa ja asiakaspalvelutilanteissa. Valinnaisilla oman tai jonkun muun tiedekunnan kursseilla opiskelija voi täydentää tietojaan itseään kiinnostavista aiheista.

Proviisoriopiskelijat laajentavat aiemmin farmaseuttiopinnoissa opittuja tietoja

 • lääke- ja apuaineiden kemiasta
 • lääkkeiden valmistuksesta
 • biolääketieteellisestä farmasiasta
 • lääkehoidosta sekä
 • lääkkeiden yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Lisäksi he perehtyvät lääkekehityksen eri vaiheisiin. Syventävissä opinnoissa perehdytään johonkin seuraavista oppiaineista: farmaseuttinen kemia, farmaseuttinen biologia, biofarmasia, farmakologia, farmasian teknologia, teollisuusfarmasia tai sosiaali- ja kliininen farmasia.

Miksi farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelma?

Farmaseutti

Farmaseutin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa farmaseuttisia asiantuntijoita terveydenhuollon kaikkien osa-alueiden farmaseuttisiin tehtäviin sekä antaa valmiudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.  Tavoitteena on saavuttaa alla kuvatut yleiset valmiudet.

Tiedolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi

 • Osaat soveltaa luonnontieteiden ja biolääketieteen perustietoja farmaseuttisissa tehtävissä
 • Hallitset lääkehoidon kokonaisuuden lääkkeiden valmistuksesta lääkkeiden turvalliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön
 • Osaat tarkastella asiakkaan tai potilaan lääkehoitoa kokonaisuutena ja toteuttaa lääkehoidon arvioinnin (LHA)
 • Käsität farmasian alan kokonaisuuden mukaan lukien alan työllistymismahdollisuudet, farmasian roolin ja merkityksen yhteiskunnassa ja terveydenhuollossa Suomessa ja kansainvälisesti
 • Hallitset farmaseuttisissa asiantuntijatehtävissä tarvittavat kieli- ja viestintätaidot 
 • Ymmärrät yrityksen toiminnan ja terveydenhuollon yhteiskunnallisten toimintojen taloudellisia perusperiaatteita

Taidolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi

 • Olet muodostanut oman ammatti-identiteettisi ja käsität oman asiantuntijaroolisi ja tehtäväsi osana terveydenhuoltoa
 • Kykenet kriittiseen ajatteluun eli arvioimaan tietoa sekä soveltamaan tutkimustietoa omaan työhösi
 • Omaat hyvät ongelmanratkaisutaidot ja epävarmuudensietokyvyn sekä osaat ottaa selvää asioista itsenäisesti
 • Ymmärrät elinikäisen oppimisen välttämättömyyden
 • Olet motivoitunut itsesi kehittämiseen
 • Osaat toimia itseohjautuvasti, luovasti, eettisesti ja vastuullisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
 • Osaat viestiä ja toimia vuorovaikutuksellisesti sekä asiakastilanteissa että moniammatillisessa ryhmässä

Proviisori

Proviisorin tutkinto on jatkoa farmaseutin tutkinnolle. Farmaseutin tutkinnon osaamistavoitteiden lisäksi on proviisorin tutkinnon tavoitteena saavuttaa alla kuvatut yleiset valmiudet. Proviisorin koulutuksella saavutettavista tiedoista säädetään myös EU:n direktiivillä 2005/36/EY (englanniksi).

Tiedolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi olet syventänyt farmaseutin tutkinnossa saavuttamaasi osaamista ja lisäksi:

 • Ymmärrät syvällisesti farmasian tieteenalan laaja-alaisen luonteen sekä hallitset sen keskeisiä ilmiöitä, teorioita ja käsitteitä
 • Hallitset lääkekehityksen perusteet ja ymmärrät lääkekehitysprosessin sekä osaat soveltaa tietojasi lääkekehityksen ja lääkehoidon asiantuntijana
 • Olet saavuttanut hyvän teoreettisen osaamisen ja menetelmätuntemuksen tutkimustyöhön omalla erikoistumisalueellasi
 • Osaat toimia asiantuntijaympäristössä asiantuntija- ja henkilöstöjohtamisen periaatteita noudattaen ja omaat valmiudet kehittyä esihenkilötehtävissä
 • Hallitset liiketalouden peruskäsitteet ja ymmärrät liiketoiminnan lainalaisuuksia erityisesti lääkealan näkökulmasta

Taidolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi olet syventänyt farmaseutin tutkinnossa saavuttamaasi osaamista ja lisäksi:

 • Osaat toimia asiantuntijana, kouluttajana ja kehittäjänä sekä lääketeollisuudessa että terveydenhuollossa moniammatillisissa ryhmissä sekä kansallisissa että kansainvälisissä toimintaympäristöissä
 • Hallitset tutkimuksellisen työtavan ja keskeisiä tutkimusmenetelmiä, osaat tehdä tieteellisiä päätelmiä ja tuottaa tieteellistä tekstiä
 • Olet saavuttanut valmiudet tutkimustyöhön omalla erikoistumisalueellasi sekä valmiudet itsenäiseen työskentelyyn kansainvälisessä moniammatillisessa tutkijayhteisössä
 • Osaat ajatella kriittisesti ja analyyttisesti, soveltaa tutkimustietoa työssäsi ja olet hankkinut hyvät argumentaation ja ongelmanratkaisun taidot
 • Ymmärrät oman asiantuntijuutesi mahdollisuudet kansainvälisesti eri toimintaympäristöissä
Kokemuksia opiskelusta

Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmien opiskelijat kertovat webinaaritallenteella muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

"Olen tykännyt siitä, että alusta asti on saanut syventyä sellaisiin aiheisiin, jotka minua eniten kiinnostavat. Olen jo kandivaiheessa käynyt mielenkiintoisia ja haastavia proviisorivaiheen kursseja, ja tutkijalinja on mahdollistanut pääsyn yliopiston tutkimusryhmiin."

Anniina Valo, opiskelija

Ra­ken­ne ja si­säl­tö

Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Farmaseutin tutkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa tutkinnon kolmessa lukuvuodessa. Farmaseutin tutkinnossa on käytössä juonnemalliin perustuva opetussuunnitelma, jossa opinnot on ryhmitelty monitieteellisiin ja oppiaineiden yhteistyönä toteutettaviin opetuskokonaisuuksiin eli juonteisiin. Juonnemallin tavoitteena on integroida opinnot läpi tutkinnon kulkeviin laajempiin kokonaisuuksiin.

Farmaseutin tutkintoon sisältyvät seuraavat perus- ja aineopintojen kokonaisuudet (juonteet):

 • Juonne 1: Tieteellinen ajattelu ja ammatillinen kasvu
 • Juonne 2: Potilas ja lääkehoito
 • Juonne 3: Farmaseuttiset luonnontieteet

Valinnaisilla oman tai toisen tiedekunnan kursseilla opiskelija voi täydentää tietojaan itseään kiinnostavista aiheista.

Proviisori

Proviisorin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Kokopäiväopiskelija suorittaa proviisorin tutkinnon kahdessa vuodessa farmaseutin tutkinnon pohjalta. Proviisorin tutkintoon johtava koulutus koostuu aineopinnoista ja syventävistä opinnoista, jotka sisältävät maisterintutkielman. Opiskelijan, joka hyväksytään suorittamaan proviisorin tutkintoa, on ensin suoritettava farmaseutin tutkinto.

 • Proviisorin aineopinnot 30 op
 • Valinnaiset opinnot 20 op
 • Syventävät opinnot 70 op

Syventävissä opinnoissa opiskelija syventyy yhteen farmaseuttiseen oppiaineeseen sekä tekee valitussa oppiaineessa maisterintutkielman.

Tutustu farmaseutin tutkintorakenteeseen (Opiskelijan ohjeissa).
Tutustu proviisorin tutkintorakenteeseen (Opiskelijan ohjeissa).

Opetuskieli

Koulutusohjelman opetus järjestetään suomeksi tai englanniksi. Pienryhmätyöskentelyä sekä yksittäisiä opintojaksoja tarjotaan myös ruotsiksi. 

Koulutusohjelman opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Tämä tarkoittaa, että sinulla on opiskelijana oikeus tehdä opintosuoritukset valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi, opetuskielestä riippumatta. Voit käyttää suomea tai ruotsia esitelmissä, ryhmätöissä, kirjallisissa tehtävissä sekä tenteissä. Voit myös saada tenttikysymykset ja muut opintoihin liittyvät tehtävät valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi. 

Opetus ja kurssit

Proviisorin koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa ensin farmaseutin alemman korkeakoulututkinnon (180 op) ja sen jälkeen proviisorin ylemmän korkeakoulututkinnon (120 op).

Farmaseutin koulutusohjelman teoriaopinnot sekä harjoitustyöt laboratoriossa ja pienryhmissä on aikataulutettu suoritettaviksi tiiviisti kolmessa vuodessa. Luento-opetuksen lisäksi kuuluu opintoihin laboratorio- ja pienryhmätyöskentelyä ja monia muitakin vaihtelevia opetusmuotoja kuten itsenäisiä tehtäviä ja projektitöitä.  Farmasian opiskelu on hyvin laaja-alaista, sillä opintoihin sisältyy perusteet kaikista tiedekunnan farmaseuttisista oppiaineista.

Proviisorin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Kokopäiväopiskelija voi suorittaa proviisorin tutkinnon kahdessa vuodessa farmaseutin tutkinnon pohjalta. Proviisorin tutkintoon johtava koulutus koostuu aineopinnoista ja syventävistä opinnoista, jotka sisältävät maisterintutkielman.

Opinnäytetyö

Kandidaatintutkielma farmaseutin tutkinnossa on laajuudeltaan kuuden opintopisteen opinnäytetyö, joka suoritetaan pääsääntöisesti farmaseutin tutkinnon loppuvaiheessa.

Farmaseutin kandidaatintutkielma laaditaan annetusta tai valitusta farmasian tieteenalaan liittyvästä aiheesta. Muodoltaan kandidaatintutkielma on joko kirjallisuuskatsaus tai pienimuotoinen tutkimus, joka tehdään joko itsenäisesti tai parityönä.

Farmaseutin kandidaatintutkielmat esitellään vuosittain tiedekunnan yhteisessä symposiumissa, jossa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan tieteellisen esitelmän pitoa ja tutkimustulosten esittämistä. Kandidaatintutkielman tekeminen itsessään harjoittaa opiskelijan taitoja tieteellisessä kirjoittamisessa, tutkimustulosten argumentoinnissa sekä rakentavan palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa.

Proviisoriopintojen päätteeksi laaditaan maisterintutkielma. Tutkielmatyöskentelyyn sisältyy sekä kirjallisuuskatsauksen että kokeellisen tutkimusosion, ns. erikoistyön tekeminen. Erikoistyöhön liittyy tutkimuksen suunnitteluvaihe, tutkimusongelman muodostaminen, menetelmien valinta, aineiston kerääminen ja analysointi sekä raportointi. Kokeellinen tutkimusosio voi olla aiheesta riippuen esimerkiksi laboratoriotyöskentelyä tutkimusryhmässä tai haastattelututkimus.

Maisterintutkielman tehtyäsi sinulla on perusvalmiudet itsenäiseen tutkimusryhmässä tapahtuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Pystyt seuraamaan uusinta tutkimustietoa ja esiintymään farmaseuttisissa asiantuntijatehtävissä.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.