Opiskelu

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa opit tuntemaan politiikan, viestinnän sekä kansainvälisten suhteiden tutkimuksen pääsuuntauksia ja niiden kritiikkiä. Opinnot alkavat kaikille yhteisillä opinnoilla.
Miksi politiikan ja viestinnän kandiohjelma?

Kandiohjelmassa voit hankkia perustiedot politiikan ja organisaatioiden, maailmanpolitiikan ja viestinnän tutkimuksesta.

Politiikan ja organisaatioiden tutkimus tarkastelee

 • valtaa
 • vallan jakautumista yksilöiden, ryhmien, instituutioiden ja rakenteiden tasolla eri yhteiskunnissa sekä Euroopan Unionissa.

Maailmanpolitiikassa tarkastelun kohteena ovat

 • kansainvälinen tai maailmanlaajuinen politiikka 
 • sellaiset yhteiskunnalliset tilat ja suhteet, jotka ylittävät perinteisten poliittisten yhteisöjen rajat.

Viestinnän oppiaineessa tutkitaan

 • viestinnän moninaisia ilmiöitä osana yhteiskuntaa, kansallisia ja globaaleja yhteisöjä ja yksilöiden välisiä sosiaalisia verkostoja.

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa opit

 1. tuntemaan politiikan, viestinnän sekä kansainvälisten suhteiden tutkimuksen pääsuuntauksia ja niiden kritiikkiä
 2. soveltamaan näiden alojen tutkimustietoa luovasti ja laaja-alaisesti yhteiskunnallisessa toiminnassa, mediassa sekä työelämän organisaatioissa
 3. tieteellisen tutkimuksen perusvalmiudet ja tutkimusmenetelmien perusteet
 4. ratkaisemaan itsenäisesti tutkimukseen ja tiedon hankintaan liittyviä ongelmia
 5. tunnistamaan ja arvioimaan kriittisesti eri arvolähtökohtia ja taustaoletuksia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja työelämässä
 6. arvostamaan tieteellisen tiedon merkitystä työelämässä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa ja halun kehittyä oman alasi asiantuntijana
 7. hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot ja kehität kykyäsi työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä
 8. perusvalmiudet toimia tulevaisuudessa oman alasi asiantuntijatehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, joissa korostuu muutos, poliittisuus, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Kokemuksia opiskelusta

"Koen opiskelevani merkityksellisiä asioita. On hienoa, miten kirjoista luettuja ajatuksia pystyy soveltamaan omaan elämään ja oman maailmankuvan muodostamiseen."

Janne Lo­dewijks, opiskelija

Webinaaritallenteella muun muassa politiikan ja viestinnän tutkimuksen opiskelija kertoo alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, sekä millaisiin tehtäviin alalta voi valmistua.

Rakenne ja sisältö

Kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä (op). Valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon (VTK) voi suorittaa kolmessa lukuvuodessa. Kandiohjelman ensimmäisenä vuonna suoritat mm. politiikan ja viestinnän perusopinnot (25 op) ja yhteiset aineopinnot (15 op). Opintosuunta täsmentyy ensimmäisen opintovuoden jälkeen (erillinen ilmoittautumismenettely). Opintosuuntakohtaisissa aineopinnoissa suoritat 30 op oman opintosuuntasi opintoja sekä lisäksi 20 op jommankumman toisen opintosuunnan opintoja. Tieteenalaopintojen lisäksi

 • suoritat menetelmäopintoja
 • hankit kieli- ja viestintätaitoja
 • perehdyt työelämä- ja asiantuntijuustaitoihin sekä
 • suoritat tutkintoon kuuluvia itseäsi kiinnostavia valinnaisia opintoja max 45 op.

Tutkintoon sisältyy

 • kandiohjelman perusopinnot 25 op
 • kandiohjelman aineopinnot 65 op
 • menetelmäopinnot 20 op
 • työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavat opinnot 10 op
 • viestintä- ja kieliopinnot sekä digitaidot 15 op
 • valinnaiset opinnot 45 op
Opintosuunnan valinta

Opintosuunta täsmentyy ensimmäisen opintovuoden jälkeen erikseen ilmoitettuina ajankohtina. Opiskelija asettaa opintosuunnat toivomaansa järjestykseen. Opintosuunnissa on kiintiöt, joiden mukaan opiskelijat sijoitetaan opintosuuntiin. Kiintiöitä täytettäessä huomioidaan opiskelijoiden omat toiveet opintosuunnista, määrättyjen opintojaksojen opintomenestys sekä opintojen eteneminen. Jokaiselle opiskelijalle nimetään yksi opintosuunta.

Koulutusohjelman opintosuunnat ja niiden opiskelijakiintiöt ovat:

 • maailmanpolitiikka n. 21 %
 • politiikka ja organisaatiot n. 42 %
 • viestintä n. 37 %
Opetuskieli

Koulutusohjelman pääasiallinen opetuskieli on suomi. Tarjoamme opintojaksoja myös englanniksi ja joskus ruotsiksi. Opetuskielestä riippumatta sinulla on oikeus käyttää opintosuorituksissasi suomen tai ruotsin kieltä.

Kurssit ja opetus

Tarjoamme laajan kirjon kursseja esimerkiksi

 • poliittisesta osallistumisesta ja demokratiasta
 • julkisen hallinnon ja organisaatioiden muutoksista
 • kansainvälisistä rauhan ja konfliktin kysymyksistä
 • globaalista poliittisesta taloudesta
 • julkisuuden ja mediakentän muutoksista sekä
 • journalismista ja vaikuttajaviestinnästä.

Opinnot päättyvät kandidaatintutkielman tekemiseen.

Kandidaattiopintojen suoritusmuotoja ovat:

 • luentokurssit oheislukemistoineen
 • pienryhmätyöskentely
 • opintopiirit
 • itsenäinen työskentely
 • kirjatentit
 • esseetehtävät
 • oppimispäiväkirjat
 • seminaari ja tutkielma
Opinnäytetyö

Kandidaattiopintojen päätteeksi kirjoitat 15–30 sivun pituisen kandidaatintutkielman itseäsi kiinnostavasta aiheesta. Tutkielman voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tutkielmaa tekemällä opit muodostamaan yhteiskuntatieteellisiä tutkimusongelmia sekä löytämään, arvioimaan ja soveltamaan tietoa. Lisäksi harjaannut kirjoittamaan sujuvaa tieteellistä tekstiä sekä käyttämään teoreettisia käsitteitä ja tutkimusmenetelmiä.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Opiskelijajärjestöt

Järjestöt ovat yhteiskunnallisen toiminnan harjoituskenttiä ja tarjoavat hyvinvointipalveluita jäsenistölleen. Opiskelijajärjestöt ovat mukana tiedekunta- ja ainelaitostason opiskelijavaikuttamisessa. Järjestöissä toimimalla oppii monia asioita, jotka eivät kuulu yliopiston varsinaiseen opetussuunnitelmaan, mutta ovat kiinteä osa yliopisto-opiskelua ja kasvamista sivistyneeksi ihmiseksi.

Kannunvalajat ry on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö. Kannunvalajat saattaa eri aineita opiskelevat valtiotieteilijät yhteen, valvoo opiskelijoiden etua tiedekunnassa ja sen ulkopuolella. Lisäksi se järjestää vuoden suurimmat tapahtumat kaikille tiedekunnan opiskelijoille. Noin 3000 jäsenen tiedekuntajärjestö Kannunvalajat toimii myös linkkinä tiedekunnan 15 eri ainejärjestön välillä ja edistää näiden yhteistyötä.

Kansainvälistyminen

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa opiskelet kansainvälisessä toimintaympäristössä. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa on runsaasti opiskelija- ja opettajavaihtoa, englanninkielistä opetustarjontaa, ulkomaista henkilökuntaa ja useita kansainvälisiä tutkimushankkeita. Globaalien ongelmien ymmärtäminen ja ratkaiseminen sekä Suomen kehitys monikulttuuriseksi yhteiskunnaksi on kandiohjelman sydämessä.

Yleisin tapa kansainvälistyä on suorittaa osa tutkintoon kuuluvista opinnoista opiskelijavaihdossa ulkomaisessa yliopistossa. Kandiohjelmalla on Erasmus-vaihtosopimuksia useiden eurooppalaisten yliopistojen kanssa. Kuulumme myös Nordplus-verkostoon, jonka kautta voit lähteä vaihtoon pohjoismaisiin yliopistoihin. Yliopistolla on lisäksi kahdenvälisiä vaihtosopimuksia ympäri maailmaa. Kansainvälistyä voi myös esimerkiksi suorittamalla työharjoittelun ulkomailla tai osallistua tutkimusavustajana tieteenalojen kansainvälisiin tutkimusprojekteihin.

Sinulla on mahdollisuus hakeutua ainejärjestöjen tai ylioppilaskunnan kansainvälisiin tehtäviin ja voit myös toimia tutorina kansainvälisille opiskelijoille. Lisäksi voit kehittää kielitaitoasi ja kulttuurintuntemusta osallistumalla Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielikursseille.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet opiskella myös muita kiinnostavia aineita. Voit valita tutkintoosi opintojaksoja valtiotieteellisen tiedekunnan muista kandiohjelmista, Helsingin yliopiston muista tiedekunnista sekä myös muista korkeakouluista Joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta.

Yhteydet työelämään ovat tärkeitä opintojesi joka vaiheessa. Opintojaksoissamme keskustellaan sisältöihin liittyvistä työelämäyhteyksistä ja tehdään vierailuja yliopiston ulkopuolelle tai tuodaan opetukseen mukaan alumneja tai muita aihepiirin asiantuntijoita. Kandidaattiopintoihin sisältyy valinnainen työelämäharjoittelu, jonka aikana voit perehtyä alan työtehtäviin esimerkiksi julkishallinnossa, yksityisellä sektorilla tai järjestöissä pääkaupunkiseudun monipuolisissa puitteissa. Valtiotieteellinen tiedekunta tarjoaa lisäksi useita työelämään valmentavia kursseja.