Opiskelu

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelmassa koulutetaan ruotsin kielen, muiden pohjoismaisten kielten sekä pohjoismaisen kirjallisuuden asiantuntijoita.

Opiskelu- ja opetuskieli pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelmassa on pääosin ruotsi, mutta kursseja voi suorittaa myös muilla pohjoismaisilla kielillä.

Opintojen aikana pureudut esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Millaista on nykyruotsi ja miten se eroaa varhaisemmasta ruotsista? Mitä kaksikielisyys merkitsee? Millaista on hyvä ruotsin opetus? Muuttavatko digitaaliset viestimet kieltämme ja kirjallisuuttamme? Miten pohjoismainen nykykirjallisuus ja kirjalliset instituutiot käsittelevät ihmisen suhdetta yhteiskuntaan, historiaan, ympäristöön ja rakkauteen? Mikä tekee suomenruotsalaisesta kirjallisuudesta maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen?

Joskus parhaan kuvan opinnoista saa opiskelijoilta itseltään. Anna opiskelijoiden kertoa, millaista on opiskella pohjoismaisia kieliä ja kirjallisuuksia Helsingin yliopistossa!

Miksi pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma?

Opintosi maisteriohjelmassa keskittyvät sekä suomenruotsiin että ruotsinruotsiin ja pohjoismaiseen kirjallisuuteen. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella lisää pohjoismaisia naapurikieliä tanskaa, norjaa ja islantia. Koulutuksen tavoitteet vaihtelevat jonkin verran riippuen siitä, päätätkö opiskella kieliä vai kirjallisuutta pääopintosuuntana ja päätätkö kouluttautua aineenopettajaksi vai et.

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelmalla on seuraavat oppimistavoitteet:

 • Saavutat oman tieteenalan syvällisen teoreettisen tuntemuksen. Kielitieteilijänä ymmärrät kielen merkityksen ihmiselle, kulttuurille ja yhteiskunnalle ja osaat tarkastella kriittisesti kielenkäyttöä yhteiskunnan eri alueilla. Kirjallisuustieteilijänä kykenet syvällisesti lukemaan, kirjoittamaan ja ajattelemaan kriittisesti kielen ja kulttuurin ilmiöistä.
 • Saavutat tarvittavat tiedot ja valmiudet itsenäisen tieteellisen työn harjoittamiseen ja tutkielman kirjoittamiseen.
 • Kykenet ilmaisemaan itseäsi hyvin ruotsin kielellä sekä kirjallisesti että suullisesti. Tämä koskee sinua riippumatta siitä, onko ruotsi ensimmäinen vai toinen kielesi, vaikkakin kielitaitotavoitteet eroavat luonnollisesti jonkin verran äidinkielestä riippuen.
 • Saat laajahkon tietämyksen muista pohjoismaisista kielistä (tanska, norja ja islanti) ja yhteiskunnista ja kirjallisuudenopiskelijana perehdyt erityisesti pohjoismaiseen kirjallisuuteen.

Opintojen aikana pureudut esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Kuinka ruotsin kieli toimii erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa niin puheessa kuin kirjoituksessa? Mitä kaksikielisyys merkitsee? Millaista on hyvä ruotsin opetus? Muuttavatko digitaaliset viestimet kieltämme ja kirjallisuuttamme? Miten pohjoismainen nykykirjallisuus ja kirjalliset instituutiot käsittelevät ihmisen suhdetta yhteiskuntaan, historiaan, ympäristöön ja rakkauteen? Mikä tekee suomenruotsalaisesta kirjallisuudesta maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen?

Rakenne ja sisältö

Maisteriohjelman opinnoissa on runsaasti valinnanvapautta ja voit suorittaa opintoja oman kiinnostuksesi sekä tulevan työurasi vaatimusten mukaan. Valitset erikoistumisvaihtoehtojen pohjoismaiset kielet ja pohjoismainen kirjallisuus välillä.

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma sisältää kaksi opintosuuntaa:

 • pohjoismaisten kielten opintosuunta
 • pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunta

Tutustu opintosuuntiin.

Pohjoismaisten kielten opintosuunnan valitessasi voit syventää tietojasi ruotsista yhteiskunnan eri konteksteissa. Opit esimerkiksi analysoimaan tekstejä ja keskusteluja sekä hyvän ja vakuuttavan tekstin tai puheen tunnuspiirteitä. Voit myös oppia analysoimaan kielenkäyttöä sosiaalisissa medioissa tai lisätä tietämystäsi kielikontakteista, monikielisyydestä ka kielenoppimisesta. Lisäksi vuosittain tarjotaan pohjoismaisten naapurikielten ja Islannin, Norjan ja Tanskan kirjallisuuden syventäviä kursseja.

Valitessasi pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunnan voit syventyä kirjallisuushistoriaan, kirjallisuusteoriaan ja kirjallisuudentutkimukseen. Opintosi voivat keskittyä esimerkiksi lastenkirjallisuuteen, populaarikirjallisuuteen, feministiseen kirjallisuusteoriaan ja lyriikan teoriaan sekä kursseihin Tanskan, Norjan ja Islannin kirjallisuudesta.

  Opintosuunnan valitseminen edellyttää, että olet suorittanut perus- ja aineopinnot tieteenalalta, jolle haluat syventyä. Jos haluat syventyä pohjoismaisiin kieliin, kandidaatintutkintosi on sisällettävä vähintään 60 opintopistettä pohjoismaisten kielten opintoja. Vastaavasti pohjoismaiseen kirjallisuuteen erikoistuessasi kandidaatintutkintosi on sisällettävä vähintään 60 opintopistettä kirjallisuudenopintoja.

  Filosofian maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Tavoitteena on, että suoritat tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa.

  • Pohjoismaisten kielten opintosuunnan tutkintorakenne: vähintään 75 op pohjoismaisten kielten opintoja
  • Pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunnan tutkintorakenne: vähintään 75 op pohjoismaisen kirjallisuuden opintoja

  Saavuttaaksesi 120 opintopistettä voit esimerkiksi

  • valita 15 tai 30 opintopisteen opintokokonaisuuksia maisteriohjelman toiselta tieteenalalta
  • suorittaa lisäopintoja omassa maisteriohjelmassasi
  • suorittaa humanistisen tiedekunnan tai muiden tiedekuntien maisteriohjelmien tarjoamia opintokokonaisuuksia tai
  • suorittaa JOO-opintoja muissa korkeakouluissa.

  Opettajaksi suuntautuvat opiskelijat

  Opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan kandivaiheessa, mutta ne suoritetaan vasta maisterivaiheessa.

  Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Pelkkää maisterintutkintoa suorittamaan valitut opiskelijat eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

  Lue lisää opetettavan aineen opinnoista

  Opetuskieli

  Pääasiallinen opetuskieli on ruotsi, mutta kursseja voi suorittaa myös muilla pohjoismaisilla kielillä.

  Kurssit ja opetus

  Opintojesi aikana opit lähestymään erilaisia teoreettisia ja käytännöllisiä kysymyksiä tieteellisestä näkökulmasta. Saat laajan ymmärryksen ajankohtaisista tutkimusaiheista, menetelmistä ja analyysin työkaluista sekä käytännön harjoitusta uskottavassa argumentaatiossa. Koulutusohjelmamme on Suomen ainoa, jossa saat pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien opetusta norjan-, tanskan- ja islanninkielisiltä natiivitutkijoilta. Tämä tekee opiskeluympäristöstä aidosti pohjoismaisen.

  Maisteriopinnoissa syvennät tietämystäsi omalla tieteenalallasi käydessäsi valitsemiasi kursseja sekä tehdessäsi tutkielmaa. Opintoihisi voi sisältyä myös työelämäopintoja, jotka tavallisesti suoritetaan työharjoitteluna.

  Lue lisää koulutusohjelman kursseista.

  Opinnäytetyö

  Maisterintutkintoon sisältyy 30 opintopisteen laajuinen tutkielma. Tutkielman tekoon olet saanut harjoitusta kandidaatintutkinnossa (kandidaatintutkielma ja proseminaari) sekä syventäviin opintoihin kuuluvassa seminaarissa. Tutkielman tarkoitus on kehittää taitoja, joita tarvitset tieteellisessä tutkimuksessa: kykyä hakea, analysoida ja tarkastella kriittisesti käsillä olevaa tietoa ja analysoida (empiiristä) aineistoa. Tutkielmatyö harjoittaa lisäksi kykyäsi suunnitella ja hallinnoida hankkeita. Tutkielman kieli on ruotsi.

  Tutkielman laadittuasi:

  • kykenet työskentelemään pitkäjänteisesti ja hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia
  • osaa rajata ja käsitellä valitsemaasi tutkimusongelmaa
  • hallitset omalla alallasi tarvitsemasi teoriat ja tutkimusmenetelmät ja   
  • osaat kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja analysoida aineistoasi.
  Jatko-opinnot

  Filosofian maisterin tutkinnon suorittaneet voivat hakea oikeutta suorittaa filosofian tohtorin tutkinto, joka on tieteellinen jatkotutkinto. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on suuntautunut vahvasti tutkimukseen, ja tiedekunnan tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä kärkeä. Pohjoismaisten kielten tohtoriopiskelijat hyväksytään yleensä kielentutkimuksen tohtoriohjelmaan ja pohjoismaisen kirjallisuuden tohtoriopiskelijat filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelmaan.

  Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen pääset tutustumaan yleisemmin tohtorikoulutusta esittelevällä sivustolla.

  Opiskelu ja opiskelijaelämä

  Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä. Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen. Lue lisää opiskelijaelämästä.

  Opiskelu Helsingin yliopistossa ei ole pelkkiä luentoja ja tenttejä! Yksi parhaista puolista opiskelussa Helsingin yliopistossa on sen monimuotoinen opiskelijayhteisö. Läsnäolevana perustutkinto-opiskelijana olet automaattisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYYn) jäsen. Ylioppilaskunnan piirissä toimii noin 250 erilaista opiskelijajärjestöä. Niiden joukosta löydät niin aine- ja tiedekuntajärjestöt kuin osakunnat sekä laidasta laitaan erilaisia harrastejärjestöjä. Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelman piirissä vaikuttaa useita opiskelijajärjestöjä, jotka edustavat eri opintosuuntien opiskelijoita sekä kiinnostuksen kohteita. Järjestöt tarjoavat opiskelijoille erilaisia tapahtumia, aktiviteetteja sekä opinto- ja työelämäopastusta. Lisäksi humanistisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Humanisticum kerää yhteen kaikki humanistiopiskelijat ja järjestää yhteishumanistisia tapahtumia sekä valvoo humanistiopiskelijoiden etua yliopistolla.

  Tutustu opiskelijajärjestöihin Saga rf ja osakunnat.

  Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!