Opiskelu

Haluatko vaikuttaa siihen, miltä metsän, Suomen tärkeimmän luonnonvaran ja luonnon monimuotoisuuden kehdon, tulevaisuus näyttää? Tule siis opiskelemaan Helsingin yliopistoon yhteen maailman parhaista ja arvostetuimmista metsätieteiden koulutusohjelmista.

Lisätietoa metsätieteiden opiskelusta, metsäalasta ja sen mahdollisuuksista saat metsätieteet.fi –sivustolta.

Miksi metsätieteiden kandiohjelma?

Haluatko vaikuttaa siihen, miltä metsän, Suomen tärkeimmän luonnonvaran ja luonnon monimuotoisuuden kehdon, tulevaisuus näyttää? Oletko koskaan ihmetellyt, miksi metsiä kutsutaan maailman keuhkoiksi ja miten ilmastonmuutos liittyy niihin? Tai miten puut kasvatetaan ja jalostetaan taimista tuotteiksi kestävästi ja tehokkaasti? Entä miten talous ja metsäympäristö liittyvät toisiinsa?

Näihin kysymyksiin vastataan metsätieteiden opinnoissa. Opinnoissa metsät nähdään ei vain lenkkiympäristöinä tai puuvarastoina, vaan monipuolisen ja uusiutuvan raaka-aineen lähteenä sekä monimutkaisina, ympäristöönsä kytkeytyvinä ekologisina kokonaisuuksina. Ihmisen ja luonnon sekä yhteiskunnan ja luonnonvarojen suhde on opetuksessa vahvasti läsnä.

Metsätieteiden koulutusohjelma tarjoaa laajan ja monipuolisen näkemyksen metsistä ja niiden käytöstä. Opinnot sisältävät ja soveltavat muun muassa biologiaa, liiketaloustiedettä, ympäristötieteitä, logistiikkaa, geoinformatiikkaa sekä tietotekniikkaa. Metsätieteistä valmistuneet ovat metsäekologian, metsävarojen hallinnan ja käytön, metsäekonomian ja markkinoinnin sekä metsäbiotalouden kansainvälisiä ammattilaisia. Heillä on hyvät työllistymismahdollisuudet niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Kokemuksia opiskelusta

"Mä suosittelisin metsätieteitä semmoselle ihmiselle, joka on kiinnostunut luonnosta. Mun mielestä ois myös tärkeää, että pystyy tarkastelemaan omia näkemyksiään kriittisesti ja olemaan avoin uusille näkemyksille." Anna, opiskelija

"Työllistymismahdollisuuksia on metsäalalla paljon. Meillä Helsingin yliopistossa on jo seitsemän erilaista maisteriohjelmaa, joten opintotarjonta on laaja ja se myös mahdollistaa työllistymisen todella monelle eri osa-alueelle. Pystyy työllistymään mm. valtiolle, eri ministeriöihin, erilaisiin tutkimuslaitoksiin kuten Luonnonvarakeskukseen tai Suomen ympäristökeskukseen tai vaikka ihan kunnille tai yliopistolle." Jesse, opiskelija. 

Millaista on opiskella metsätieteiden kandiohjelmassa? Tutustu opiskelijatarinoiden kautta opiskelijoidemme kokemuksiin metsätieteiden opiskelusta.

 

Rakenne ja sisältö

Metsätieteiden kandiohjelma sisältää kaksi opintosuuntaa: metsien ekologian ja käytön sekä metsäekonomian, liiketoiminnan ja yhteiskunnan -opintosuunnan. Tutustu opintosuuntiin tästä. Kandi- ja maisteriopintojen opintosuunnat puolestaan pitävät sisällään kaikkiaan 7 erikoistumisalaa (kts. erikoistumisalat).  Metsätieteiden maisteriohjelmasta voi jatkaa mm. uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelmaan. Voit tutustua Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen tarkemmin täältä.

Opintoihin kuuluu myös yleisopintoja ja vapaavalintaisia opintoja. Yleisopinnot kehittävät työelämässä tarvittavaa osaamista. Vapaavalintaiset opinnot voi valita joko metsätieteiden koulutusohjelman opintokokonaisuuksista tai muiden Helsingin yliopiston koulutusohjelmien kurssitarjonnasta. Opiskelija voi suorittaa opintokokonaisuuksia myös toisessa yliopistossa, kuten Aalto-yliopistossa. Valinnaiset opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa omannäköisen ja yksilöllisen opintokokonaisuuden sekä laaja-alaisen ja monipuolisen tutkinnon.

Kou­lu­tus­oh­jel­man yh­tei­set opin­not 48 op

Koulutusohjelman yhteiset opinnot sisältävät kaikille yhteisiä yleiskursseja, jotka sisältävät työelämään valmentamista ja luovat pohjan asiantuntijuuteen tähtäävän koulutusohjelman suorittamiseen. Yhteisissä opinnoissa on tilastotiedettä, matematiikkaa, urasuunnittelua, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemistä, kieliopintoja, puheviestintää ja tieteellistä ajattelua.

Met­sä­tie­tei­den pe­rus­o­pin­not 30 op

Metsätieteiden perusopinnot sisältävät kaikille yhteiset peruskurssit metsien ekologiasta ja käytöstä (10 op) ja metsäekonomiasta ja markkinoinnista (5 op). Toinen puoli perusopinnoista (15 op) tulee ensimmäisen lukuvuoden jälkeisestä yhteisestä noin kahden kuukauden mittaisesta kenttäkurssista Hyytiälän metsäasemalla.

Met­säe­ko­no­mia, liiketalous ja yhteiskunta -aineopinnot 54 op

Aineopinnot tehdään jommastakummasta opintosuunnasta: joko metsäekonomia, liiketalous ja yhteiskunta -opintosuunnasta tai metsien ekologian ja käytön opintosuunnasta.Metsäekonomia, liiketalous ja yhteiskunta -aineopinnot sisältävät kursseja liittyen metsien käytön ja suojelun taloudellisiin malleihin, metsäsektorin markkinointiin, puutuoteteollisuuteen ja kansainväliseen metsäpolitiikkaan. Aineopinnot vahvistavat myös kaupallista osaamista tuotantotalouden, laskentatoimen, yrittäjyyden, johtamisen ja mikrotaloustieteen kursseilla. Myös kaupallisen englannin kielen opinnot kuuluvat aineopintoihin.

Met­sien eko­lo­gian ja käy­tön ai­neo­pin­not 67/72 op

Koko opintosuunnassa läpileikkaavana teemana on metsäekosysteemien toiminnan ja rakenteen tarkastelu muuttuvassa ympäristössä (mm. ilmastonmuutos) luonnontieteellisin menetelmin. Metsien ekologian ja käytön aineopinnot sisältävät metsämaiden ominaisuuksiin ja prosesseihin, kasvupaikkaluokitteluun ja metsäkasvien tunnistamiseen liittyviä opintoja. Opinnoissa käsitellään myös maapallon metsiä ja soita kokonaisuudessaan mukaan lukien trooppisten metsien ajankohtaiset kysymykset. Aineopinnot sisältävät myös metsäsuunnittelun ja geoinformatiikan kursseja, jotka antavat käsityksen muun muassa metsien inventoinnista ja laserkeilauksen hyödyntämisestä metsätaloudessa, ja kenttäkurssilla Lapissa. Lisäksi metsien ekologian ja käytön aineopintoihin kuuluu joko yksi 30 op laajuinen opintokokonaisuus tai kaksi kokonaisuutta, toinen 20 op ja toinen menetelmäkokonaisuus 15 op. Kokonaisuuksiin kuuluvat kurssit saa valita erikoistumiskurssilistalta.

Va­lin­nai­set opin­not 30-​48 op

Metsäekonomia, liiketalous ja yhteiskunta -suunnan opiskelijoilla on valinnaisia opintoja 48 op ja metsien ekologian käytön opiskelijoilla on valinnaisia opintoja 30-35 op. Valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää opiskelijavaihdossa tehtyjä kursseja, kieliopintoja tai opintokokonaisuuksia muista oppiaineista. Helsingin yliopiston kurssitarjonnassa on varaa valita ja joustavan opinto-oikeuden avulla kursseja pääsee suorittamaan haluamaansa yliopistoon Suomessa.

Eri­kois­tu­mis­ko­ko­nai­suu­det:

Met­sien eko­lo­gia ja hoi­to

Tämä erikoistumiskokonaisuus sisältää suuren kirjon kursseja liittyen metsien ekologiaan ja hoitoon. Opinnoissa käsitellään muun muassa trooppisten metsien hoitoa, metsikködynamiikkaa, soiden ekohydrologiaa, riistan hoitoa ja lintujen lajintuntemusta. Lisäksi kursseihin sisältyy aiheita kuten metsähyönteisten ekologia, puiden aineenvaihdunta, metsien taudit ja puumetsäviljely.

Met­sä­va­ro­jen hal­lin­ta ja käyt­tö

Metsävarojen hallinnan ja käytön erikoistumiskokonaisuudessa on mahdollisuus päästä yhdistämään teknologia ja metsä. Opinnot sisältävät muun muassa geoinformatiikkaa, kaukokartoitusta, metsätieteiden laskentamenetelmiä ja metsävarojen inventointia. Opit esimerkiksi satelliittien ja lentokoneesta tehtävän laserkeilauksen hyödyntämisestä metsien hoidossa. Metsäkoneopin ja puuhuollon kursseilla opitaan tieteestä metsäkoneiden ympärillä ja lisäksi kokonaisuus sisältää puuraaka-aineen mittausta, puutuoteteollisuutta ja bioenergiaa käsitteleviä kursseja.

Lisäksi molempien opintosuuntien aineopintoihin kuuluu kandidaatintutkielma 6 op ja seminaari 4 op.

Opetuskieli

Tämän koulutusohjelman pääasiallinen opetuskieli on suomi. Joitain kursseja järjestetään myös englanniksi. Voit kuitenkin halutessasi käyttää ruotsin tai englannin kieltä suorituksissa (esimerkiksi tenttivastaukset, esitelmät). Opetuksessa korostuu kansainvälisyys ja osa oppimateriaalista on englanniksi.

Kurssit ja sisällöt

Suurin osa opiskelusta sijoittuu Viikin kampukselle koillis-Helsinkiin, missä myös metsätieteiden osasto sijaitsee. Viikki on 20 minuutin bussimatkan päässä Helsingin keskustasta ja tarjoaa monipuolista ympäristöä peltoineen ja metsineen. Viikin kampuksella opiskellaan metsätieteiden lisäksi maatalous-, elintarvike-, bio-, eläinlääke- ja taloustieteitä. 

Opiskelija voi yhtäläisesti suorittaa kursseja Keskustakampuksella ja käyttää hyödyksi co-working -tiloja, kirjastoa ja tietokoneita.

Lue lisää kursseista.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on kandidaatin tutkielma, joka tehdään sovitusta aiheesta yleensä kandidaatin seminaarikurssin aikana. Se kirjoitetaan pääsääntöisesti suomeksi tai ruotsiksi. Tutkielmaa tehdessään opiskelija soveltaa opittuja teorioita ja alan tuntemusta sekä hakee ja analysoi tietoa.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. 

Metsäylioppilaat ry järjestää paljon tapahtumia ja aktiviteetteja opiskelijoille. Yhdistyksen hallituksen jäsenenä sinulla on mahdollisuus päästä mukaan järjestötoimintaan ja verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa. Lue lisää järjestöstä.

Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst tarjoaa osa-aikaisia työllistymismahdollisuuksia metsä- ja luonnonvara-alalla. Osuuskunnan kautta sinulla on myös mahdollisuus päästä tutustumaan yrittämiseen yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Lue lisää Uniforstista.

Metsäylioppilaille on tarjolla edullista asumista lähellä Viikin kampusta. Metsäylioppilaiden asuntolasäätiö Silvica vuokraa pienempiä ja suurempia yksiöitä loistavalta paikalta aivan yliopiston läheltä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen. 

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Opinnot tarjoavat monia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen sekä Suomessa että ulkomailla, ja opiskelijoita kannustetaan hankkimaan kansainvälisiä kokemuksia ja näkökulmia. Vaihto-opiskeluun on hyvät mahdollisuudet. Sekä tiedekunnalla että yliopistolla on useita vaihtokohteita eri puolilla maailmaa muun muassa Kaliforniassa, Sydneyssä, Madagaskarilla ja monissa kohteissa Euroopassa. Lisäksi metsätieteiden erikoistumisalojen tutkimusprojektit mahdollistavat esimerkiksi opinnäytetöiden tekemisen lähes kaikilla maailman mantereilla. Myös kandidaatin tutkintoon kuuluvan työharjoittelun voi tehdä ulkomailla.

Kielitaito avaa ovia ulkomaille ja kansainvälisiin tehtäviin. Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa voi opiskella Euroopassa yleisesti käytettyjä kieliä, kuten saksaa ja ranskaa sekä eksoottisempia vaihtoehtoja, kuten arabiaa ja japania.

Metsätieteiden koulutusohjelmiin tulee vuosittain eri puolilta maailmaa runsaasti vaihto-opiskelijoita, joille voi toimia tuutorina. Metsäylioppilailla ja muilla opiskelijajärjestöillä on kansainvälisiä tehtäviä ja ekskursioita ulkomaille. Esimerkiksi International Forestry Student’s Association (IFSA) tuo yhteen eri maiden metsätieteiden opiskelijoita järjestäen erilaisia tapahtumia, tapaamisia ja vaikutusmahdollisuuksia.

Lisätietoja kansainvälistymisestä metsätieteet.fi-sivustolla ja opiskelijan ohjeissa.

Ver­kos­tot

Metsäala kokonaisuudessaan verkottuu jatkuvasti entistä enemmän muiden alojen kanssa, kuten

  • maankäyttöala
  • vaatetusala
  • pakkausala
  • it-ala 
  • palveluala 
  • energia-ala 
  • materiaaliteollisuus ja
  • kemianteollisuus.

Metsätieteiden koulutusohjelmissa opetus- ja tutkimusyhteistyötä tehdään yli tiedekuntarajojen. Sen vuoksi tarjolla on paljon mielenkiintoisia kurssi- ja opintokokonaisuusmahdollisuuksia myös oman hakukohteen ulkopuolella. Esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa ympäristö- ja maankäyttötieteet, molekyylibiotieteet tai taloustieteet.

Metsätieteiden koulutusohjelman opettajilla ja tutkijoilla on laajat yhteydet myös yrityksiin, valtionhallinnon organisaatioihin sekä tutkimuslaitoksiin yliopiston ulkopuolella. Näitä ovat esimerkiksi

Kansainvälisellä tasolla mm. YK:n maatalousjärjestö FAO ja YK:n Euroopan talouskomissio UNECE vastaanottavat opiskelijoitamme harjoittelijoiksi.