Opintosuunnat

Metsien ekologia ja käyttö sekä metsäekonomia, liiketoiminta ja yhteiskunta

Metsien ekologian ja käytön opintosuunta
Metsien ekologian ja käytön opintosuunnassa keskitytään metsien ja soiden sekä niiden eliöiden toimintaan, metsien kasvatukseen ja hoitoon, puun matkaan metsästä biotaloustuotteeksi sekä metsä- ja suoluonnon monimuotoisuuden suojeluun. Opetuksen keskiössä ovat myös metsien käytön suunnittelu sekä metsävarojen hallinnassa tarvittavan tiedon kerääminen ja analysointi.

Ajankohtaisia aiheita ovat muun muassa

  • metsien eri kasvatusmallit
  • metsien ja soiden ennallistaminen
  • ilmastonmuutoksen vaikutukset ympäristöön
  • uusien kaukokartoitus- ja paikkatietomenetelmien soveltaminen luonnonvarojen käytön suunnitteluun
  • retkeilyn ja luonnonsuojelun yhdistäminen metsätalouteen
  • puunkorjuun tehostaminen sekä
  • puubiomassan jalostaminen uusiksi korkea-arvoisiksi biotaloustuotteiksi.

Metsäekonomia, liiketoiminta ja yhteiskunta -opintosuunta
Metsäekonomia, liiketoiminta ja yhteiskunta -opintosuunnassa painotetaan taloudellisia ja kaupallisia opintoja. Perusopinnot sisältävät kursseja metsäekonomian perusteista sekä metsäsektorin liiketaloudesta. Aineopintoihin kuuluu kursseja eri talouden osa-alueisiin liittyen, kuten markkinointiin, laskentatoimeen, johtamiseen, yrittäjyyteen ja vastuulliseen liiketoimintaan.

Ajankohtaisia aiheita ovat mm. metsäteollisuuden yhteiskuntavastuu, metsäbiotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet, metsäalan asema ilmastonmuutoksen hillinnässä ja metsänomistajat ekosysteemipalveluiden tuottajina.

 

Metsien ekologian ja käytön opintosuunta

Esimerkkejä opintosuunnan kursseista:

ME-201 Metsämaiden ominaisuudet, prosessit ja kasvupaikkaluokittelu
ME-205 Metsäsuunnittelu
ME-207 Maapallon metsät
ME-210 Puiden aineenvaihdunta, kasvu ja rakenne
ME-213 Metsänuudistaminen
ME-219 Metsäentomologiset menetelmät
ME-221 Riistaeläintieteen perusteet
ME-225 Metsäpatologian perusteet
ME-228 Tropical forest ecology and conservation
ME-233 Metsävarojen inventointi
ME-235 Metsäteollisuuden puuhuolto
ME-239 Puun kemiallinen jalostus ja tuotteet

Katso opiskelijoiden tekemä video metsätieteen maisteriohjelman ekologian kenttäkurssista, joka järjestettiin Islannissa kesällä 2022.

Metsäekonomia, liiketoiminta ja yhteiskunta -opintosuunta

Esimerkkejä opintosuunnan kursseista:

ME-007 Vastuullisuus metsäsektorilla
YET-217 Metsien käytön ja suojelun taloudelliset mallit
ME-104 Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen
ME-106 Tuotantotalous ja kaupallistaminen
LITO-1006 Johtamisen ja organisaatioiden perusteet
ME-238 Puutuoteteollisuus