Opiskelu

Opiskelun yhtenä tavoitteena on synnyttää tieteellinen uteliaisuus.

Analyyttinen lähestymistapa auttaa ymmärtämään ja tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä, joita kohdataan päivittäin niin arki- kuin työelämässä. Oman alan hallinnan lisäksi kandiohjelma tarjoaa yleisiä työelämävalmiuksia, joihin kuuluvat niin tiedon hankkiminen, arvioiminen kuin käsittely, itsensä ilmaiseminen selkeästi suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä ryhmätyötaidot.

Joskus parhaan kuvan opinnoista saa opiskelijoilta itseltään. Anna opiskelijoiden kertoa, millaista on opiskella kulttuurien tutkimusta.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmalla on oma digiloikka-projektista kertova blogisivusto, jossa on tietoa muun muassa opiskelijaprojekteista, opiskelun digitaalisten materiaalien sekä välineiden kehittämisestä sekä kulttuurien tutkimuksesta yleisesti.

Miksi kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma?

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa opit tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä ja niiden monimuotoisuutta. Ohjelma kattaa ilmiöiden globaalin, alueellisen ja paikallisen kirjon sekä historiallisen jatkuvuuden.

Sinulla on mahdollisuus perehtyä muun muassa

 • kulttuurien kohtaamiseen
 • kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen
 • taiteeseen ja arkkitehtuuriin
 • uskonnollisiin ilmiöihin sekä
 • perinteiden välittymiseen liittyviin kysymyksiin.

Kiinnostuksesi voi kohdistua esimerkiksi ihmisen arkiseen toimintaan, aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriin sekä ihmisen muokkaamaan rakennettuun ympäristöön ja sen kerrostuneisuuteen. Tutustut kulttuuriin ja taiteeseen yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien omaksumina toimintatapoina ja vuorovaikutussuhteina.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa opit:

 • analysoimaan ihmisen toimintaa ja sen vaikutuksia
 • tuntemaan monipuolisesti ihmisen toiminnasta kertovia aineistoja, menetelmiä, teorioita ja analyysimenetelmiä
 • tuottamaan monitieteisten menetelmien avulla uutta tietoa eri ympäristöissä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja sen eri muodoista
 • suunnittelemaan kulttuuriseen toimintaan liittyviä tulevaisuuden avauksia
 • toimimaan ja tunnistamaan oman alasi vahvuudet moniammatillisissa yhteyksissä
 • ongelmanratkaisuun omaa erityisosaamistasi soveltaen.
Tutustu kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan

Katso videolta mitä tieteenaloja ja teemoja voit opiskella kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa. Lisäksi saat tietää millaista osaamista ohjelma tarjoaa opiskelijoille, sekä millaisissa työtehtävissä alalta valmistuneet voivat työskennellä.

Kokemuksia opiskelusta

Kulttuurien tutkimuksen, historian, taiteiden ja filosofian opiskelijat kertovat webinaaritallenteella muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

"Arkeologian monipuolisuus ja poikkitieteellisyys tuli positiivisena yllätyksenä. Heti opintojen alussa selvisi se, että arkeologian keinoin voi tutkia monenlaisia ja minkä tahansa ikäisiä ilmiöitä sekä kohteita. Se juuri onkin alassa kaikkein parasta, on mahdollista erikoistua oman kiinnostuksen mukaan."

Tia Niemelä, opiskelija

"Taidehistorian opiskelijana olen saanut valmiuksia paitsi taiteen historian tuntemiseen, myös taidekritiikkiin, teosanalyyseihin ja taidealan hallinnolliseen puoleen. Olen yhdistänyt opintoihin visuaalisen kulttuurin tutkimusta myös niin sanottujen perinteisten taiteiden ulkopuolelta, ja opiskelen parhaillaan myös elokuva- ja televisiotutkimusta."

Siiri Sainio, opiskelija

Millaista on opiskella kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa? Tutustu opiskelijatarinoiden kautta opiskelijoidemme kokemuksiin kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmasta.

 

Rakenne ja sisältö

Humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Lisätietoja tutkinnon rakenteesta löytyy Opiskelijan ohjeista.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Opetusta annetaan myös englanniksi ja muilla kielillä. 

Kurssit ja opetus

Opetus perustuu monimuotoiseen oppimiseen, jossa kulttuurien tutkimukseen kuuluvien erityistaitojen lisäksi opit humanistin yleistaitoja, kuten

 • tieteellistä kirjoittamista
 • vuorovaikutus- ja työelämätaitoja
 • projektinhallintaa ja
 • viestintää eri muodoissa.

Näiden taitojen opettelu on nivottu osaksi ohjelman sisällöllisiä opintojaksoja. Kulttuurien tutkimuksen opetuksessa korostuu monitieteisyys, keskustelevuus, ryhmätyöskentely ja erilaiset omaa oppimista tukevat oppimisympäristöt.

Lue lisää kursseista

Opinnäytetyö

Kandidaatintutkinnon lopputyö on nimeltään kandidaatintutkielma. Se on itsenäinen tieteellinen työ, jossa käytät hyväksesi edeltävillä kursseilla oppimiasi tietoja ja taitoja. Opiskelet tutkielman tekoa edeltävissä opinnoissa (esim. proseminaarissa).

Tutkielman tavoitteena on, että opit tutkimuksen teon perusperiaatteita. Työssä esität rajatun tutkimusongelman ja käsittelet sitä aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen.

Tutkielma kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi, tai perustellusti jollakin muulla kielellä.

Kandidaatintutkielman laadittuasi:

 • osaat rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta
 • osaat muotoilla tutkimusongelman ja -kysymykset ja tutkimuksen tavoitteet
 • osaat esitellä/käsitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta
 • osaat kerätä aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä
 • osaat tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa argumentoivan tieteellisen tekstin
 • hallitset oman opintosuuntasi tieteelliset käytännöt.
Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä. Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Opiskelu Helsingin yliopistossa ei ole pelkkiä luentoja ja tenttejä! Yksi parhaista puolista opiskelussa Helsingin yliopistossa on sen monimuotoinen opiskelijayhteisö. Läsnäolevana perustutkinto-opiskelijana olet automaattisesti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYYn) jäsen. Ylioppilaskunnan piirissä toimii noin 250 erilaista opiskelijajärjestöä. Niiden joukosta löydät niin aine- ja tiedekuntajärjestöt kuin osakunnat sekä laidasta laitaan erilaisia harrastejärjestöjä.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman piirissä vaikuttaa useita eri opiskelijajärjestöjä, jotka edustavat eri opintosuuntien opiskelijoita sekä kiinnostuksen kohteita. Järjestöt tarjoavat opiskelijoille erilaisia tapahtumia, aktiviteetteja sekä opinto- ja työelämäopastusta. Lisäksi humanistisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Humanisticum kerää yhteen kaikki humanistiopiskelijat ja järjestää yhteishumanistisia tapahtumia sekä valvoo humanistiopiskelijoiden etua yliopistolla.

Tutustu opiskelijajärjestöihin:
Eidos ry
Fibula ry
Karavaani ry
Konteksti
Mythos ry
NEFA-Helsinki
Origo HY
Osakunnat
Ylioppilaskunta

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Kandiohjelma opiskelijoineen ja opettajineen muodostaa monikielisen ja -kulttuurisen yhteisön. Se tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua paitsi yhteisön sisällä myös sen ulkopuolelle esimerkiksi opiskelija- ja opettajavaihdon ja ulkomailla tapahtuvan harjoittelun kautta.

Opiskelijavaihto on erinomainen tapa kansainvälistyä. Vaihdossa voit suorittaa osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa tai valita opintoja, joita Helsingin yliopistossa ei ole tarjolla. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Vaihtoon lähdetään useimmiten kandiohjelman jälkipuolella.

Voit lähteä vaihtoon joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkia vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voit suorittaa myös työharjoittelun.

Helsingin yliopistossa on paljon ulkomaalaisia opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joihin kannattaa tutustua aktiivisesti. Voit esimerkiksi toimia tuutorina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille.

Ver­kos­tot

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma tekee aktiivista yhteistyötä muun muassa eri kulttuurilaitosten, museokentän ja ulkomailla toimivien instituuttien kanssa. Tutustut työelämään monin tavoin, niin yhdessä järjestettävillä kursseilla, vierailuilla kuin työharjoittelussa.  Työharjoittelupaikkoja tarjoavat esimerkiksi museot, järjestöt, kulttuurihallinto sekä viestintäala. Voit suorittaa opintoja myös muissa yliopistoissa JOO-opintojen kautta.