Opintosuunnat
Maisteriohjelmassa opiskellaan kieliparia, jossa toinen kieli on suomi.

Suomen kielen taidon on oltava erinomainen. Jos suomi on vieras kieli, kielitaidon on oltava erittäin hyvä ja on suositeltavaa, että sisällytät kandidaatintutkintoosi suomen kielen ja kulttuurin opintoja. Kieliparin toinen kieli on kieli, jossa olet suorittanut vaadittavat edeltävät opinnot (perus- ja aineopinnot).

Ohjelmassa on tarjolla maamme toinen kansalliskieli ruotsi, sekä muista kielistä englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä ja japani. Kääntämisen ja tulkkauksen sijasta voit erikoistua opinnoissasi myös käännösteknologiaan, jota mainitut kielitaitovaatimukset eivät koske. Monipuolinen kielitaito ja kääntämisen tuntemus ovat kuitenkin myös käännösteknologian toimenkuvissa eduksi.

Tietoa tutkimuksesta ja tutkijoista löydät humanistisen tiedekunnan Tieteenalat-sivulta.

Käännös- ja tulkkausviestintä

Käännös- ja tulkkausviestinnän opintosuunnassa perehdytään ammattimaiseen kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä käännöstieteeseen. Lisäksi kieli- ja kulttuuriopintoja on niissä kielissä, joissa opiskelu on alkanut kandiopinnoissa alkeista. Kääntämisessä on tarjolla kielen mukaan erikoistumismahdollisuuksia, kuten lain ja hallinnon, talouden ja tekniikan tekstien kääntämistä, audiovisuaalista kääntämistä ja kirjallisuuden kääntämistä. Huomiota kiinnitetään myös sähköisten apuvälineiden käyttöön, monipuolisiin tiedonhakutaitoihin sekä ammattietiikkaan. 

Tulkkauksen opetus sisältää asioimis-, oikeus- ja konferenssitulkkauksen opintoja. Kursseilla opetellaan konsekutiivi- ja simultaanitulkkauksen tekniikoita sekä kuiskaustulkkausta. 

Opinnoilla luodaan vankka pohja aitoihin käännös- ja tulkkaustilanteisiin, sillä ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa eri viranomaistoimijoiden sekä käännösalan yritysten kanssa.

Opinnoissa on myös mahdollisuus syventyä tutkimaan erikoistumisesi mukaisia aiheita, kuten erikoisalatekstien kääntämistä, kaunokirjallisuuden kääntämistä, terminologiaa, tulkkausta tai audiovisuaalista kääntämistä.

Kään­nös­tek­no­lo­gia

Perinteisistä humanistisista toimenkuvista käännöstyö on hyötynyt automaatiosta eniten. 

Yksityisen kääntäjän (esimerkiksi freelancekääntäjän) työ on verkottunutta etätyötä. Käännösten tuottamiseen kääntäjä käyttää tietokoneavusteisia käännöstyökaluja (computer assisted translation eli CAT), kuten käännöseditoreja, käännösmuisteja sekä sähköisiä sanakirjoja ja termistöjä. Audiovisuaaliseen eli multimedian kääntämiseen on omat ohjelmistonsa.

Kirjallisen viestinnän korvautuessa multimedialla käännös reaaliaikaistuu ja kertakäyttöistyy. Kääntäminen alkaa saada tulkkauksen piirteitä. Kaikesta tästä on seurauksia käännöksen laatuvaatimuksiin, alan koulutusvaatimuksiin ja palkkaukseen.

Konekäännöksen laatu lähestyy tasoa, jolla on kannattavaa mieluummin korjauttaa eli jälkieditoida konekäännöstä kuin käännättää tekstiä lähtökielestä. Yksi kiinnostavista kysymyksistä on mahdollisuus  tarkistaa yksinomaan kohdekielinen konekäännös, jolloin ei tarvita kahden kielen taitoa.

Kaikki nämä muutokset tietävät sitä, että tulevaisuudessa akateeminen kääntäjä voi säilyttää kilpailukykynsä ja odottamansa palkkatason vain pysymällä teknisen kehityksen tasalla tai mieluummin sen kärjessä. Käännösteknologia perehdyttää kaikkiin edellä mainittuihin teknologioihin. Opinnoissa vahvistetaan tai hankitaan ensin tarvittavia tietotekniikan perustaitoja. Seuraavassa vaiheessa perehdytään kääntäjän ammattityökaluihin ja työnkulkuihin. Myöhemmin opinnoissa syvennytään käännösteknologian takana olevaan tutkimukseen ja uusimpiin tuloksiin

Käännösteknologian opetus  saa tukea kieliteknologiasta (Master's Programme Linguistic Diversity in the Digital Age), jossa on kääntämiseen ja monikielisyyteen erikoistuneita tutkijoita ja opettajia.

Oi­keus­tulk­kaus

Oikeustulkkauksen ja pätevien oikeustulkkien tarve on voimakkaasti kasvanut. Opintosuunnassa perehdytään alan ammattilaiselta vaadittuihin taitoihin ja tietoihin. Opintoihin kuuluu konsekutiivi-, kuiskaus - ja simultaanitulkkausmenetelmien harjoittelua sekä muistiinpanotekniikkaa. Tulkkausharjoituksissa kehitetään tulkin roolin ja viestintätilanteen kielellistä hallintaa.

Opetuksessa tutustutaan Suomen oikeusjärjestelmään, eri oikeudenalojen lainsäädäntöön ja käsitteistöön sekä viranomaismenettelyihin. Tärkeä osa opintoja on hankkia tiedot asianosaisten kielellisistä oikeuksista, oikeudenkäyntiin osallistuvien asiantuntijatoimijoiden tehtävistä ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusperiaatteista. Lisäksi oikeustulkkaukseen suuntautuva opiskelija perehtyy opinnoissaan tullin, poliisin, maahanmuuttohallinnon ja rajaviranomaisten tehtäviin ja toimintaan.

Opintosuunnan kielivalikoima on rajattu. Tarkemmat tiedot selviävät opetusohjelmasta. Valmistumisen jälkeen opiskelija voi hakea oikeustulkkirekisteriin.