Opiskelu

Opinnot Helsingin yliopiston historian maisteriohjelmassa antavat valmiudet käsitellä suuria tietomääriä ja löytää niistä oleellinen asiasisältö.

Opintojen aikana harjaannut erottamaan pääasiat sivuasioista sekä asettamaan asioita ja ilmiöitä moninaisiin yhteyksiinsä. Kehität persoonallista päättelykykyäsi ja opit tarkastelemaan maailmaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä luovasti ja tarpeen vaatiessa kriittisesti. Arkisto- ja lähdetyöskentely harjaannuttaa lukemaan erikielisiä, menneistä ajoista kertovia aineistoja.

Ajallisesti historian maisteriohjelman opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti. Opinnot koostuvat sekä erilaisista lähiopetuksen muodoista että kirjallisista töistä. Historian syventävissä opinnoissa kehität asiantuntijuuttasi tieteenalallasi. Opintojen keskiössä on maisterintutkielma, itsenäinen tieteellinen työ jossa kehität tutkimukseen tarvittavia valmiuksiasi. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäiseen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen.

Historian maisteriohjelman voit suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Molemmilla kielillä tarjotaan opetusta.

Miksi historian maisteriohjelma?

Historian maisteriohjelman opinnot kouluttavat sinut historian asiantuntijaksi. Perehdyt erilaisiin tutkimuksellisiin teemoihin ja aikakausiin (esim. taloushistoria, poliittinen historia, keskiajan historia, kaupunkihistoria jne.) sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu. Koulutuksen myötä opit huomaamaan, että asioita ei pidä ottaa annettuina. Kriittisyytesi, omaehtoinen arvostelukykysi ja argumentaatiotaitosi kehittyvät.Historian opinnot antavat sinulle valmiudet käsitellä suuria tietomääriä ja löytää niistä oleellinen asiasisältö. Harjaannut erottamaan pääasiat sivuasioista sekä opit asettamaan asiat ja ilmiöt moninaisiin yhteyksiinsä. Opiskelu auttaa sinua kehittämään persoonallista päättelykykyäsi, ja tarkastelemaan maailmaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä luovasti ja tarpeen vaatiessa kriittisesti. Arkisto- ja lähdetyöskentely harjaannuttavat taitojasi lukea erikielisiä, menneistä ajoista kertovia aineistoja.Laaja-alaisuutensa vuoksi historian opinnot antavat sinulle monenlaisia valmiuksia työelämään. Historian opinnoissa saamasi ammattitaito ei liity yhteen ammattiin. Muuttuvilla työmarkkinoilla uusien asioiden omaksumiskyky mahdollistaa suuntautumisesi monenlaisille työurille ja voit sijoittua hyvinkin erilaisille elämänaloille.

Rakenne ja sisältö

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä (op) ja voit suorittaa sen kahdessa lukuvuodessa kokopäiväisesti opiskellen. Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

  • historian syventävät opinnot, joihin sisältyy tutkielma 30 op
  • valinnaiset opinnot

Historian syventävissä opinnoissa kehität tieteenalan asiantuntijuuttasi. Seminaarin ja tutkielman kirjoittamisen jälkeen sinulla on myös monia nykyisen työelämän edellyttämiä yleisiä taitoja ja valmiuksia.

Opettajaksi suuntautuvat opiskelijat

Opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan kandivaiheessa, mutta ne suoritetaan vasta maisterivaiheessa.

Aineenopettajaksi valmistuvien koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Pelkkää maisterintutkintoa suorittamaan valitut opiskelijat eivät voi hakea tutkinnonsuoritusaikana opettajan pedagogisiin opintoihin. Maisterintutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot maksuttomina erillisinä opintoina.

Lue lisää opetettavan aineen opinnoista

Opetuskieli

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Opiskelu (opetus, tentit, esseet, seminaarityöt) tapahtuu pääsääntöisesti näillä kielellä. Opetusta voidaan antaa myös englanniksi.Historian maisteriohjelman opinnot voit suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Sinun täytyy osoittaa kielitaitosi valinnan yhteydessä jommassakummassa kielessä. Tarkistathan tavat kielitaidon osoittamiseen valintaperusteista.

Kurssit ja opetus

Voit koostaa valinnaiset opintosi melko vapaasti maisteriohjelman tarjonnasta tai toisista koulutusohjelmista. Humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmat tarjoavat valmiiksi paketoituja 15, 30 tai 60 opintopisteen laajuisia opintokokonaisuuksia, joita valitsemalla voit ratkaisevasti edistää mahdollisuuksiasi hakeutua haluamallesi alalle. Sinun kannattaa myös tutustua muiden tiedekuntien koulutusohjelmien tarjoamiin kokonaisuuksiin. Sekä oman maisteriohjelman opinnot että valinnaiset opinnot voivat sisältää myös kansainvälistymisjakson.

Maisteriohjelman opintoihin sisältyy työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua edistäviä näkökulmia. Laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja annat opiskelijapalautetta oppimisen tukijärjestelmän (HowULearn) kautta. Viimeksi mainituista suorituksista et saa opintopisteitä.

Maisteriohjelman kursseihin pyritään mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua edistäviä näkökulmia. Lisäksi kaikki opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja antavat opiskelijapalautetta maisteriopinnoista oppimisen tukijärjestelmän (HowULearn) kautta. Viimeksi mainituista suorituksista ei saa opintopisteitä.

Lue lisää kursseista.

Opinnäytetyö

Maisterintutkintosi lopputyö on tutkielma. Se on itsenäinen tieteellinen työ, jonka tekoa olet harjoitellut kandidaatintutkinnossa laatiessasi kandidaatintutkielman. Kiinteä osa tutkielmasi tekoa on seminaarityöskentely.

Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä itsenäiseen tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Lisäksi tutkielman tekeminen auttaa sinua kehittämään projektinhallinnan taitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa.

Lähtökohtaisesti kirjoitat tutkielman suomeksi tai ruotsiksi, mutta voit tehdä sen sopimuksen mukaan myös englanniksi.

Tutkielman laadittuasi:

  • sinulla on valmius työskennellä pitkäjänteisesti sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
  • osaat rajata ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa
  • hallitset omassa työssä käyttämäsi teoriat ja tutkimusmenetelmät
  • olet perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja alan kirjallisuuteen myös opiskelemallasi kielellä
  • kykenet tieteelliseen viestintään ja aineiston analysointiin.
Jatko-opinnot

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa.Jos olet valmistuttuasi kiinnostunut jatko-opinnoista, sinun kannattaa pyrkiä johonkin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkijakoulun tohtoriohjelmaan. Niitä ovat mm. historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma.Tutustu tarkemmin Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Millaista on opiskella historiaa Helsingin yliopistossa? Tutustu opiskelijatarinoiden kautta opiskelijoidemme kokemuksiin historian opiskelusta.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

 

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Opintojen aikana voit kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossasi. Opiskelijavaihto on erinomainen tapa kansainvälistyä. Vaihdossa suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa tai suoritat opintoja, joita Helsingin yliopistossa ei ole tarjolla. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoasi ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Vaihtoon lähdetään useimmiten kandiohjelman aikana, mutta voit sisällyttää vaihto-opiskelua myös maisteriohjelman opintoihin.Voit lähteä vaihtoon joko opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai voit hankkia vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Voit myös suorittaa työharjoittelun ulkomailla.Myös Helsingin yliopisto tarjoaa monia mahdollisuuksia kansainvälistymiselle. Yliopistossa on paljon kansainvälisiä opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joihin kannattaa tutustua aktiivisesti. Voit esimerkiksi toimia tuutorina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille.

Ver­kos­tot

Historian maisteriohjelmalla on laajat yhteistyöverkostot niin yliopiston sisällä kuin muuallakin yhteiskunnassa. Yliopiston sisällä suhteet ovat erityisen läheiset valtiotieteellisen tiedekunnan Yhteiskunnallisen muutoksen -maisteriohjelman kanssa. Myös muiden tiedekuntien historia-aineet (esimerkiksi kirkkohistoria ja oikeushistoria) ovat meille luontaisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa järjestetään muun muassa yhteistä opetusta.

Yliopiston ulkopuolella maisteriohjelman tarjoamat verkostot ovat sinulle tärkeitä opintojesi ja myöhemmän työllistymisesi kannalta. Korkeakoulutasolla yhteistyötä tehdään muiden yliopistojen historia-aineiden kanssa. Historiasta valmistuneet ovat myös olleet aktiivisia entisten opiskelijoiden alumnitoiminnassa, mikä osaltaan kehittää suhteita työelämän suuntaan.