Opiskelu

Historian opinnoissa perehdyt eri teemoihin ja aikakausiin sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu.
Miksi historian kandiohjelma?

Historian kandiohjelman opinnoissa kouluttaudutaan historian asiantuntijaksi. Tähän kuuluu perehtyminen eri teemoihin ja aikakausiin (esim. taloushistoria, poliittinen historia, keskiajan historia, jne.) sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu. Koulutuksen myötä opit huomaamaan, että asioita ei pidä ottaa annettuina, vaan niitä on arvioitava kriittisesti. Kykenet myös esittämään omat mielipiteesi perustellusti ja selkeästi.

Historian opinnot antavat valmiudet käsitellä suuria tietomääriä ja löytää niistä oleellinen asiasisältö. Harjaantunut kyky erottaa pääasiat sivuasioista sekä asioiden ymmärtäminen niiden moninaisissa yhteyksissä ovat historian opintojesi tärkeitä päämääriä. Opiskelun myötä kehität omaa päättelykykyäsi, opit tarkastelemaan maailmaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä luovasti sekä kykenet soveltamaan kriittisesti tietojasi. Harjaannut myös lukemaan erikielisiä menneistä ajoista kertovia lähteitä.

Kun tulet hyväksytyksi historian kandiohjelmaan, saat samalla oikeuden suorittaa maisterin tutkinnon historian maisteriohjelmassa. Voit halutessasi hakea suoritusoikeutta myös muihin humanistisen tiedekunnan ja laajemminkin Helsingin yliopiston maisteriohjelmiin.

Kokemuksia opiskelusta

"Halusin päästä opiskelemaan historiaa, koska suurten kehityskulkujen ymmärtäminen on aina ollut intohimoni. Historia tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää maailmaa ja oppia ihmisten tekemistä virheistä."

Markus Myllyniemi, opiskelija

 

Historian, filosofian, taiteiden ja kulttuurien tutkimuksen opiskelijat kertovat webinaarivideolla muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

Rakenne ja sisältö

Humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä.

Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

  • tieteenalan opinnot (yhteensä 105 opintopistettä sisältäen tieteenalasi eli historian perus- ja aineopintokokonaisuudet)
  • valinnaiset opinnot (60 opintopistettä opintoja muista koulutusohjelmista kuin omasta kandiohjelmasta, voi sisältää perus- ja aineopintojen kokonaisuuksia)
  • yleisopinnot (15 op kaikille yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja sekä tietotekniikkaopintoja, jotka suoritetaan yleensä kahden ensimmäisen vuoden aikana)

HuK-tutkinnon tavoiteaika on kolme vuotta kokopäiväisesti opiskellen.

Opetuskieli

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Historian kandiohjelmassa on oma hakukohteensa sekä suomeksi että ruotsiksi opiskeleville. Voit suorittaa historian kandiohjelman opintosi kummallakin kielellä. Opetusta voidaan antaa myös englanniksi.

Kurssit ja opetus

Opinnot alkavat oman tieteenalasi (historian) perusopinnoilla, jonka jälkeen etenet tieteenalasi aineopintoihin sekä valinnaisiin opintoihin. Pääsääntöisesti opintojen alussa suoritat opintoja valmiiksi suunnitellun aikataulun mukaan. Edettyäsi pidemmälle opinnoissa voit itse vapaammin valita, mitä opintoja suoritat ja missäkin järjestyksessä.

Valinnaisia opintoja voit tehdä sekä oman tiedekuntasi että Helsingin yliopiston muidenkin tiedekuntien sisällä. Suurinta osaa tiedekunnan aineista voi opiskella vapaasti ja vapaasti opiskeltavia aineita löytyy myös Helsingin yliopiston muista tiedekunnista. Lisäksi voit suorittaa opintoja ns. JOO-opintoina muissa suomalaisissa yliopistoissa (silloin kun opiskeltavaa ainetta ei ole tarjolla Helsingin yliopistossa) sekä ulkomailla (esimerkiksi opiskelijavaihdossa).

Suoritat opintojasi suunnitelmallisesti. Ne alkavat opintoihin orientoivalla jaksolla, jonka aikana laadit ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (hopsin). Myöhemmin päivität tekemääsi suunnitelmaa osana opintojasi. Opintojen alussa erityisesti oman tieteenalasi henkilökunta on tukena opintojen suunnittelussa. Ohjausta saat myös omasta tiedekunnastasi, jonka lisäksi toiset opiskelijat (tuutorit) antavat vertaistukea ja apua erityisesti opiskelujen alkuvaiheessa.

Opinnäytetyö

Kandidaatintutkinnon lopputyö on nimeltään kandidaatintutkielma. Se on itsenäinen tieteellinen työ, jossa käytät hyväksesi edeltävillä kursseilla oppimiasi tietoja ja taitoja. Kandidaatintutkielmaa edeltävässä proseminaarissa opiskellaan tutkielman tekoa ja kirjoitetaan proseminaarityö.

Tutkielman tavoitteena on, että opit tutkimuksen teon perusperiaatteita ja osaat laatia suppean tieteellisen tutkielman. Opit löytämään ja käyttämään historiallista lähdeaineistoa, jonka pohjalta esität rajatun tutkimusongelman ja käsittelet sitä aiempaa tieteellistä tietoa soveltaen. Tutkielma kirjoitetaan suomeksi tai ruotsiksi.

Kandidaatintutkielman laadittuasi:

  • osaat rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta
  • osaat muotoilla tutkimusongelman tai -kysymykset ja tutkimuksen tavoitteet
  • osaat esitellä/käsitellä aiheeseen liittyvää teoriaa, käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla alan keskeisiä peruskäsitteitä ja tuoda esiin aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta
  • osaat kerätä historiallista aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä
  • osaat tehdä analyysin pohjalta päätelmiä ja kirjoittaa argumentoivan tekstin
  • hallitset oman tieteenalasi tieteelliset käytännöt
Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Opintojen aikana voit kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossasi. Erinomainen tapa on lähteä opiskelijavaihtoon. Vaihdossa suoritat osan tutkintoon kuuluvista opinnoista ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa kielitaitoasi, täydentää tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihisi. Sopiva aika opiskelijavaihdolle on useimmiten kandidaatintutkinnon jälkipuolella.

Voit lähteä vaihtoon opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai voit hankkia vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti hankittuun vaihtopaikkaan voit hakea matka-apurahaa. Voit myös suorittaa työharjoittelun ulkomailla.

Myös Helsingin yliopisto tarjoaa monia mahdollisuuksia kansainvälistymiselle. Yliopistossa on paljon kansainvälisiä opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita, joihin kannattaa tutustua aktiivisesti. Voit esimerkiksi toimia tuutorina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille.

Ver­kos­tot

Historian kandiohjelmalla on laajat yhteistyöverkostot niin yliopiston sisällä kuin muuallakin yhteiskunnassa. Yliopiston sisällä suhteet ovat erityisen läheiset valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman kanssa. Myös muiden tiedekuntien historia-aineet (esimerkiksi kirkkohistoria ja oikeushistoria) ovat meille luontaisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa järjestetään muun muassa yhteistä opetusta.  

Yliopiston ulkopuolella kandiohjelman tarjoamat verkostot ovat sinulle tärkeitä opintojesi ja myöhemmän työllistymisesi kannalta. Korkeakoulutasolla yhteistyötä tehdään muiden yliopistojen historia-aineiden kanssa. Historiasta valmistuneet ovat myös olleet aktiivisia entisten opiskelijoiden alumnitoiminnassa, mikä osaltaan kehittää suhteita työelämän suuntaan.