Opiskelu

Eläinlääketieteen koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuksia moniin erilaisiin ammattipolkuihin valmistumisen jälkeen.

Eläinlääketieteen ammattilaisena et ole ainoastaan eläinten terveyden ammattilainen, vaan vastaat myös ihmisten terveydestä ja elintarvikkeiden turvallisuudesta. Useat sairaudet tarttuvat eläimistä ihmisiin ja päinvastoin. Eläinlääkärinä eläinten vastuullinen lääkintä on avainasemassa antibioottien vastustuskyvyn syntyyn sekä eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuuteen. Seura- ja harrastuseläimillä on merkittävä rooli ihmisten psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle.

Pieneläin- ja hevospraktiikan lisäksi eläinlääketieteellisestä valmistuneena voit löytää töitä tuotantoeläinten parista, elintarvikevalvonnasta ja ympäristöterveydenhuollosta. Eläinlääkärinä voit toimia eläinsuojeluviranomaisena, rajavalvonnassa ja tarkastuseläinlääkärinä teurastamolla. Eläinlääkärinä sinua työllistavat lääkeyritykset, valtion laitokset, kunnat, kaupungit, yliopistot sekä yksityiset eläinlääkärinvastaanotot. Voit valmistumisen jälkeen myös toimia yksityisenä ammatinharjoittajana.One Health - Yhteinen terveys -ajattelu on vahvasti mukana kautta opintojen: Eläimet ja ihmiset jakavat terveyden, hyvinvoinnin ja ympäristön. Eläinlääkärin perustutkinto on hyvä pohja tieteen teolle; noin kuudennes valmistuneista eläinlääkäreistä väittelee myöhemmin eläinlääketieteen tohtoriksi.

Lue lisää eläinlääkärin työstä täältä

Miksi eläinlääkäriksi?

Eläinlääketieteen koulutusohjelma koostuu kiinteästi toisiinsa nivoutuvista eläinlääketieteen kandidaatti- ja lisensiaattitutkinnoista. 

Eläinlääketieteen koulutus koostuu kolmivuotisesta eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta (ELK) ja kolmivuotisesta eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta (ELL). Suoritettuasi eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnon sinulla on mahdollisuus jatkaa muiden alojen maisteriohjelmiin. Pelkkä ELK-tutkinto ei pätevöitä eläinlääkärin tehtäviin. Eläinlääketieteen lisensiaattitutkinto antaa sinulle periaatteessa valmiudet työskennellä laillistettuna eläinlääkärinä Euroopan Unionin alueella. Tutkinto antaa myös hyvän pohjan, jos haluat pätevöityä eläinlääkäriksi Euroopan ulkopuolella, esimerkiksi Pohjois-Amerikassa. Lue lisää eläinlääkärin työstä täältä.

Valmistuttuasi eläinlääketieteen kandidaatiksi, sinulla on

 • kokonaisvaltainen käsitys eri eläinlajien elimistön rakenteesta ja toiminnasta molekyylitasolta elävään, kokonaiseen eläimeen
 • perustiedot kotieläintuotannosta sekä ymmärrys eläinten hyvinvoinnista ja niihin vaikuttavista tekijöistä
 • ymmärrys siitä, miten eläinten, ihmisten ja ympäristön terveys liittyvät toisiinsa
 • kattavat tiedot taudinaiheuttajista, niiden aiheuttamista muutoksista elimistössä, leviämisen estämisestä ja lääkinnästä sekä näihin liittyvästä lainsäädännöstä
 • tuntemus eettisen ja näyttöön perustuvan päätöksenteon perusteista
 • perusvalmiudet eläinpotilaiden tutkimiseen ja diagnostiikkaan, lihantarkastukseen sekä eläinlääketieteelliseen tutkimustyöhön
 • voit hakea muiden alojen maisteriopintoihin

Valmistuttuasi eläinlääketieteen lisensiaatiksi sinulla on

 • valmiudet diagnosoida, hoitaa ja ennaltaehkäistä tavallisimpia kotieläinten sairauksia sekä arvioida ja valvoa eläintenpitoa eläinsuojelun näkökulmasta
 • valmiudet toimia elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden asiantuntija-, valvonta- ja johtamistehtävissä
 • kyky kriittisesti arvioida eri lähteistä peräisin olevaa tietoa ja soveltaa sitä käytännön eläinlääkärintyössä sekä oman ammattitaidon jatkuvassa kehittämisessä
 • kyky ottaa huomioon tieteelliset, eettiset ja taloudelliset näkökulmat päätöksiä tehdessäsi
 • valmiudet eläinlääkinnän asiantuntijana viestiä, neuvotella ja ohjeistaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä toimia moniammatillisessa työyhteisössä
Kokemuksia opiskelusta

Oheisella webinaaritallenteella eläinlääketieteen koulutusohjelman opiskelijat kertovat muun muassa alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettävät vapaa-aikaansa.

"Parasta opinnoissa on ollut niiden monipuolisuus. Emme opiskele vain klinikkaeläinlääkärin työtä varten, vaan eläinlääkärin työnkuva on paljon laajempi: elintarvikehygieniaa, tarkastuseläinlääkärin töitä, tutkijan ura yms."

Helmi Leppänen, opiskelija

Millaista on opiskella eläinlääketieteen koulutusohjelmassa? Tutustu opiskelijatarinoiden kautta opiskelijoiden kokemuksiin opiskelusta eläinlääketieteen koulutusohjelmassa.

 

Koulutuksen sisältö

Eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin opinnot muodostavat jatkumon, jossa opinto-oikeus myönnetään samalla kertaa sekä kandiohjelmaan että eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan.

Eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuneena eläinlääkärinä olet saanut laaja-alaisen koulutuksen, jonka turvin voit toimia kaikilla eläinlääketieteen osa-alueilla. Voit toki jonkin verran suunnata opintoja kiinnostuksesi mukaisesti valinnaisten opintojen avulla ja valmistumisen jälkeen sinun on mahdollista erikoistua. Lue lisää erikoistumisesta.

Opinnot etenevät valmiin lukujärjestyksen mukaisesti, mutta edellyttävät sinulta omaa vastuunottoa, ajanhallintataitoja ja sitoutumista. Opinnoissa on paljon pakollista läsnäoloa vaativia osioita. Opetus sisältää luentojen lisäksi käytännön harjoituksia ja pienryhmätyöskentelyä. Lisäksi opetus sisältää heti ensimmäisestä opintovuodesta alkaen tiedekunnan ulkopuolella suoritettavia palkattomia harjoittelujaksoja, joista osa on lukukausien ulkopuolella. Kliinisten opintojen aikana työskentelet Yliopistollisessa eläinsairaalassa Helsingissä ja Mäntsälässä sekä päivisin että yö- ja viikonloppupäivystyksissä.

Opiskelija saa väliaikaisen oikeuden harjoittaa eläinlääkärinammattia laillistetun eläinlääkärin sijaisena suoritettuaan eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnon ja tarvittavat opintosuoritukset lisensiaatin tutkinnosta. Väliaikainen sijaiskelpoisuus saavutetaan yleensä noin viiden vuoden opintojen jälkeen ja se on voimassa kolme vuotta.

Kandidaattivaiheen opinnot  (180 op) perehdyttävät terveen eläimen hoitoon ja sairauksien syntyyn:

 • Ensimmäisenä vuonna opiskelet terveen eläimen anatomiaa ja fysiologiaa, sekä eläinten pidon ja hyvinvoinnin perusteita. Ensimmäisen ja toisen vuoden kesällä voit suorittaa joko yhden tai molemmat maatilaharjoittelut.
 • Toisena vuonna perehdyt kotieläinten ravitsemukseen, taudinaiheuttajiin, immunologiaan sekä patologiaan ja suoritat tarvittaessa maatilaharjoittelut loppuun.
 • Kolmantena vuonna jatkuvat patologiaopinnot, ja lisäksi perehdyt epidemiologiaan, farmakologiaan sekä eläinlääkärin viranomaisvelvollisuuksiin. Lihantarkastusopinnoissa tutustut tarkastuseläinlääkärin tehtäviin teurastamolla ja suoritat myös teurastamoharjoittelun. Kevätpuolella alkavat johdanto kliiniseen työhön -kurssit. 

Tutustu kandidaattivaiheen kurssitarjontaan

Lisensiaattivaiheen opinnot (180 op) ovat vahvasti työelämäpainotteiset:

 • Neljännen vuoden opinnoissa keskityt eläinten sairauksiin, niiden diagnostiikkaan, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.
 • Viides vuosi on ns. klinikkavuosi, jolloin osallistut potilastyöskentelyyn yliopistollisen eläinsairaalan eri osastoilla ja halutessasi myös tiedekunnan ulkopuolella.
 • Kuudennen vuoden opinnoissa perehdyt elintarviketurvallisuuteen, ympäristöterveyteen ja ympäristöterveydenhuollon valvontaan.

Tutustu lisensiaattivaiheen kurssitarjontaan

Opetuskieli

Koulutusohjelmien pääasiallinen opetuskieli on suomi, mutta yksittäisiä opintojaksoja tarjotaan myös ruotsiksi. Merkittävä osa opetusaineistosta sekä osa opetuksesta on englanniksi. 

Sinulla on opiskelijana oikeus tehdä opintosuoritukset valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi, opetuskielestä riippumatta. Voit käyttää suomea tai ruotsia esitelmissä, ryhmätöissä, kirjallisissa tehtävissä sekä tenteissä. Voit myös saada tenttikysymykset ja muut opintoihin liittyvät tehtävät valitsemallasi kielellä, suomeksi tai ruotsiksi.

Eläinlääketieteen kandiopintoihin kuuluu valinnainen useammalle opintovuodelle ajoittuva ruotsinkielinen juonne. Sen avulla saat valmiuksia kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi omalla alallasi työelämässä.

Opinnäytetyöt

Kandidaatin opinnäytetyö

Eläinlääketieteen kandidaatin tutkintoon kuuluu 6 op laajuinen kandidaatin tutkielma. Tutkielma on tiivis kirjallisuuskatsaus, jonka kirjoitat samalla kielellä, jolla olet käynyt lukion. Esität työn seminaaritilaisuudessa.

Lisensiaatin opinnäytetyö

Eläinlääketieteen lisensiaatintutkielma on laajuudeltaan 20 op. Lisensiaatintutkielmaa tehdessäsi paneudut itsenäisesti eläinlääketieteen kannalta mielekkääseen, tieteellisesti tai ammatillisesti kiinnostavaan aiheeseen tai tutkimuskysymykseen. Tutkielman avulla osoitat aihepiirin syvällistä tuntemusta, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa sekä kykyä monipuoliseen tieteelliseen viestintään. Tutkielmatyöskentelyyn sisältyy aina itsenäisesti laadittava kirjallinen työ sekä seminaarityöskentely. Usein tutkielma sisältää myös kokeellisen osuuden, jonka voit toteuttaa esimerkiksi jossain tiedekunnan tutkimusryhmistä.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikissä kampuksen alueella sekä Mäntsälässä Saaren kartanossa. 

Eläinlääketieteen opiskelijana sinulla on oma aktiivinen opiskelijajärjestösi,  Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys (EKY), joka järjestää erilaisia tempauksia ja juhlia. Myös erilaiset osakuntien ja harrastekerhojen tapahtumat tulevat tutuksi.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

 

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Opiskelijana voit kansainvälistyä monin eri tavoin:

Työelämäyhteistyö

Eläinlääketieteen opintojen aikana tutustut useisiin tulevaisuuden työurasi kannalta tärkeisiin toimijoihin. Eri alojen asiantuntijat käyvät luennoimassa ja kurssien aikana käyt lukemattomilla tutustumiskäynneillä. Tiedekunnan ulkopuolella tehtävät erilaiset työelämäharjoittelut ovat kiinteä osa opintojasi. Eläinlääkäriliitto toivottaa sinut heti tervetulleeksi opiskelijajäseneksi. Valmistuttuasi sinulla on hyvät yhteydet Suomen työelämään ja toimiviin eläinlääkäreihin.

Lue lisää Eläinlääkäriliiton toiminnasta täältä