Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 2024

Kestävä kehitys ja jatkuva oppiminen muuttuvassa maailmassa

Sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset muutokset ja kriisit vaikuttavat laajasti yhteiskuntiin sekä luovat haasteita ihmisten ja yhteisöjen oppimiselle ja asiantuntemukselle. Nopeasti tuotetut yksinkertaiset ratkaisut eivät tarjoa vastauksia monitahoisiin haasteisiin. Niiden sijaan tarvitaan pitkäjänteisyyttä, monitieteisyyttä, luovuutta, eettisyyttä ja  toimijoiden välistä dialogia. Muuttuvassa maailmassa jatkuvan oppimisen ja kestävän kehityksen merkitys korostuu.

Globaalit ongelmat, kuten ilmastokriisi, luontokato ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus haastavat jatkuvan oppimisen. Vastauksia ongelmiin on etsitty kestävän kehityksen kasvatuksesta: minkälaista sivistystä, asiantuntijuutta ja osaamista tarvitaan, jotta voimme edistää kestävää ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa alati muuttuvassa maailmassa? Sivistys, asiantuntijuus ja osaaminen kytkeytyvät yhteiskunnallisiin muutoksiin ja niitä täytyy tulkita uudelleen nykyhetken polttavien ongelmien kannalta.

Jatkuvan oppimisen käsitteeseen kytkeytyy yhtäältä yhteiskuntatieteellinen elinikäisen oppimisen kriittinen tutkimustraditio ja toisaalta valtakunnallinen aikuiskasvatuspolitiikka, jolla muutoksiin pyritään vastaamaan etenkin työurien ja työelämän näkökulmasta. Aikuiskasvatustieteen tehtävänä onkin tarjota aktiivinen, kriittinen ja monitieteinen tutkimuskenttä, jossa teorian ja käytännön vuoropuhelu tuottaa uutta ymmärrystä ja uusia näkökulmia niin lokaaleihin kuin globaaleihin haasteisiin.

Kutsumme osallistujia yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja muista kansalaisyhteisöistä keskustelemaan edellä mainituista teemoista ja aikuiskasvatuksen roolista jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Tutkimuspäivät toteutetaan pääasiallisesti lähitapahtumana, tapahtuman joihinkin osuuksiin voi kuitenkin osallistua etänä.

Tapahtuman pääpuhujat ovat erikoistutkija Heikki Kinnari, Turun yliopisto sekä professori Eeva Luhtakallio, Helsingin yliopisto.