Tiedekuntaan pro gradu - ja väitöskirjapalkinto

Suomen Ainedidaktiikan symposiumin yhteydessä palkittiin kaksi ansiokasta opinnäytetyötä, sekä gradun- että väitöskirjantekijä. Molemmat palkinnot tulivat kasvatustieteellisen tiedekunnan kasvateille.

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura on myöntänyt stipendit kahdelle ansiokkaan ainedidaktisen opinnäytteen tekijälle. Filosofian maisteri Amna Khawaja käsittelee pro gradu -tutkielmassaan historian tekstitaitoja ja niiden arvioinnin kehittämistä. Filosofian tohtori Laura Tuohilampi on tarkastellut väitöskirjassaan puolestaan matematiikan didaktiikkaa asenteiden näkökulmasta. Molemmat opinnäytteet on hyväksytty Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksella. Molempien palkintojen arvo on 500 euroa.

Pro gradu -palkinto

Amna Khawaja tutkii työssään Kehittämistutkimus historian tekstitaitojen arviointivälineen luomiseksi peruskoulun vuosiluokalle 6 historian ainedidaktiikkaa. Työn perustana on ainedidaktiikan kehittäminen: sillä on suora käytännön sovellus koulutyöhön ja se on myös ainedidaktiikan tutkimuksen näkökulmasta kiinnostava teema. Tutkimus tuottaa uutta tietoa oppiaineen ainedidaktiikkaan ja erityisesti sen arviointiin. Samanaikaisesti työ tuo uutta näkökulmaa myös laajempaan koulukasvatukseen ja muiden oppiaineiden didaktiikan peruskysymyksiin muun muassa tekstien kriittisen lukemisen näkökulmasta. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura pitää erittäin ansiokkaana Khawajan omatoimista rohkeutta ottaa näin haastava teema pro gradu -tutkielman aiheeksi.

Amna Khawajan pro gradu -työ on ehyt kokonaisuus, jossa tutkimusstrategia ja menetelmät on avattu hyvin. Työssä on vahva teoreettinen osio sekä oivaltava ja ymmärtävä ote.

Väitöskirja-palkinto

Laura Tuohilammen väitöskirja Deepening mathematics related affect research into social and cultural: Decline measurement and the significance of students’ multi-level affect in Finland and Chile  sijoittuu matematiikan didaktiikkaan. Tuohilampi hyödyntää työssään laajasti ja onnistuneesti erilaisia tutkimusmenetelmiä. Vahva ja moderni tutkimus tavoittelee kauas ja onnistuu siinä hyvin.

Matematiikan oppimisen sitominen asenteisiin ja olemassa olevaan kulttuuriin edustaa uudenlaista näkökulmaa, joka auttaa paitsi näkemään yhden oppiaineen opiskelun ja oppimisen kriittisiä kohtia, myös laajemmin koulukulttuuria yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tutkimus luo myös toivoa siitä, että muutos on aikaan saatavissa, eikä se vaadi välttämättä massiivisia muutoksia, kun muutos kohdentuu oikein.

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura

Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran tarkoituksena on edistää ainedidaktista tutkimusta, lisätä siihen kohdistuvaa harrastusta sekä osallistua alan tutkimuksesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Seura vastaa Ainedidaktiikan tutkimuspäivien (Ainedidaktiikan symposium) järjestämisestä yhteistyössä yliopistojen opettajankoulutuslaitosten kanssa sekä julkaisee seuran julkaisusarjaa. Seuran toiminnan keskiössä on ainedidaktisen tutkimuksen vahvistaminen yliopistoissa ja siihen liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun herättäminen. Seuralla on laajat yhteydet maamme kaikkiin opettajankoulutusyksikköihin hallituksen jäsenten kautta, jotka myös toimivat aktiivisesti pohjoismaisessa ainedidaktisessa tutkimus- ja kehittämistyössä. 

Lue Yliopisto-lehden artikkeli Laura Tuohilammesta.