Talkoilla kohti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Tasa-arvon- eli Minna Canthin päivänä 19.3. Minerva-torin AGORA-tutkimuskeskuksen tasa-arvotalkoissa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden hidas eteneminen sai kyytiä ja tilannetta haastettiin niin sukupuolen, etnisyyden, iän, seksuaalisuuden, yhteiskuntaluokan, toimintakyvyn kuin sukupuolen moninaisuudenkin näkökulmista. Tilaisuudessa vieraili myös Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja presidentti Tarja Halonen sekä rehtori Jukka Kola.

Tervehdyksessään presidentti Halonen muistutti, että demokratia on prosessi ja piti tärkeänä, ettei esimerkiksi sukupuoli määrittäisi ketä kiitetään ja kannustetaan. Rehtori Kola puolestaan painotti tasa-arvon merkitystä työelämässä ja konkreettista tasa-arvotyötä.

Apulaisprofessori Kristiina Brunilan mielestä #tasaarvotalkoot muistuttavat siitä, että eriarvoisuuden vähentäminen vaatii tahtoa, tietoa ja ymmärrystä.

– Haluamme saada laajan näkemyksen ja ymmärryksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta koulutuksessa, työelämässä ja laajemmin yhteiskunnassa, Brunila kertoo.

Tasa-arvo ei ole itsestäänselvyys

Brunilan mukaan tasa-arvo ei etene automaattisesti vaan sen eteen on tehtävä jatkuvasti töitä. Tilaisuus muistutti, että Suomessa on edelleen isoja tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia ja tasa-arvotyötä tehdään edelleen lyhytkestoisin projektein.

Brunila tutkii koulutuspolitiikkaa ja koulutuksen käytäntöjä vallan näkökulmasta.  Hänen tutkimukseensa ja opetukseensa ovat liittyneet laajasti myös koulutuksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kysymykset. #tasaarvotalkoot liittyvät kasvatustieteisiin tiiviisti, koska kasvatusta ja koulutusta sitovat monet tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevat kansalliset ja kansainväliset velvoitteet sekä lainsäädäntö. 

#tasaarvotalkoot olivat erityisen ajankohtaiset aikana, jolloin koulutuksesta on leikattu ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus on kasvanut.

– Tasa-arvoasioiden huomioiminen koulutuksessa vähentää eriarvoisuutta. Siksi tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta on pidettävä kiinni koulutusta, työelämää ja yhteiskunnallista toimintaa koskevassa päätöksenteossa.  

#tasaarvotalkoot ovat aina ajankohtaisia

Tutkija Jukka Lehtosen mukaan tilaisuus tarjosi varsin monipuolisen kattauksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoista ja otti kantaa nykykeskusteluun napakasti.

Lehtonen toimii vanhempana tutkijana työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta analysoivassa WeAll-tutkimushankkeessa. Hän tutkii ei-heteroseksuaalisten ja transnuorten työelämä- ja koulutuskokemuksia, median kuvaa eroista ja normeista sekä tutkimuskyselyjen tapaa tavoittaa moninaisuus. Tilaisuudessa hän puhui sukupuolen moninaisuudesta ja tavoista käsittää se sekä siitä, mitä haasteita siihen liittyy esimerkiksi opetuksessa ja työelämässä.

- #tasaarvotalkoot ovat nykyisen oppiaineeni eli sukupuolentutkimuksen keskiössä teemoiltaan, mutta myös aiempien oppialojeni eli kasvatustieteen ja sosiologian kannalta merkittävä, Lehtonen toteaa.

Lehtosen mukaan #tasaarvotalkoot ovat aina ajankohtaisia, sillä tasa-arvoa voi tavoitella mutta ei saavuttaa.

Kiteytys päivän annista yliopiston näkökulmasta

Helsingin yliopisto on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Se on hyödyksi kaikille yliopistolaisille, ja edistää heidän turvallisuuttaan, hyvinvointiaan ja kykyään oppia, tutkia ja työskennellä. Siihen liittyvää osaamista tarvitaan ammatteihin opiskelussa ja tutkijaksi valmistautumisessa. Yhteiskunta ja ihmiset hyötyvät uusista yliopistossa kehitetyistä ajatustavoista ja tutkimuksesta, jotka lisäävät tietoa ja ymmärrystä siitä, millaiset mekanismit eriarvoisuutta yhteiskunnassa samoin kuin koulutuksessa tuottavat.

#tasaarvotalkoot Helsingin yliopistossa järjestivät Helsingin yliopiston AGORA-tutkimuskeskus sekä Vantaan ja Espoon kaupunkien projekti VIVA – virtaviivaisuutta valtavirtaistumiseen