dLearn.Helsinki siivittää tiimejä parempaan yhteistyöhön

Maailma monimutkaistuu, verkostoituu ja kansainvälistyy. Tarvitsemme yhä enemmän yhteistyön ja kuuntelemisen taitoja. Niitä on hyvä oppia jo koulussa, ja työelämässä oppiminen jatkuu. dLearn.Helsinki-tiimin kehittämä sovellus auttaa taitojen kehittämisessä.

Tämän päivän työmaailma on haastava ympäristö. Muuttuvissa työtehtävissä ja tilanteissa toimimiseen työntekijät tarvitsevat monenlaisia taitoja. Puhutaan työelämätaidoista.

Niitä ovat esimerkiksi taito analysoida ja ratkaista monimutkaisia ilmiöitä, ymmärtää erilaisuutta, tehdä sujuvaa yhteistyötä, toimia muuttuvissa olosuhteissa sekä toimia vastuullisesti ja muita kunnioittaen.

– Näitä taitoja ei opi kirjoista eikä niitä voi harjoitella yksin, sanoo yliopistopedagogiikan professori Auli Toom.

Itse asiassa taitoja pitäisi oppia jo koulussa. Taitojen hallitseminen on yhteydessä opintomenestykseen, hyvinvointiin, osaamiseen ja työllistymiseen.

Tutkimuksista tiedetään, että osaamisen kehittämisen kannalta keskeistä on toiminnan aikana tapahtuva oman toiminnan reflektointi. Ihminen oppii tekemällä ja arvioimalla tekemistään.

Miten arviointia sitten voisi tehdä? Aina ei ole helppoa tunnistaa, miten tiimi työpaikalla tai oppilaat koululuokassa toimivat ja miten kukin itse yhteistyötilanteissa käyttäytyy.

Helsingin yliopiston dLearn.Helsinki -tiimi on kehittänyt tähän ratkaisun. Se on tutkimukseen perustuva digitaalinen työkalu, jonka avulla oppilaat, opiskelijat tai työntekijät voivat arvioida omaa ja yhteistä toimintaa arvioitavassa tilanteessa. Sovelluksen avulla yksilöt ja tiimit voivat tarkastella kokemiaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä pohtia ja asettaa tavoitteita taitojen kehittämiselle yhdessä toisten kanssa.

dLearn.Helsinki tukee osaamisen kehittämistä

Käytännössä dLearn.Helsinki tiimin kehittämä sovellus toimii näin: Ensin tiimi työpaikalla tai opettaja yhdessä oppilaiden kanssa koulussa päättää, missä tilanteessa oman ja yhteisen työskentelyn tarkastelu ja arviointi toteutetaan. Sen suunnassa valitaan kysymykset. Jokainen tiimin jäsen tai oppilas vastaa kysymyksiin verkkopohjaisella sovelluksella.

Vastauksista saadaan välitön yksilöllinen palaute, ja yhteisiä tuloksia voidaan tarkastella yhdessä taitoseinällä. Yhteisen keskustelun ja havaintojen pohjalta valitaan kehittämiskohteet, joihin halutaan seuraavaksi keskittyä. Vastaaja arvioi omaa toimintaansa ryhmässä ja koko ryhmän toimintaa.

Tällä hetkellä dLearn.Helsinki -tiimi kokeilee sovelluksessa olevien kyselyinstrumenttien toimivuutta käytännössä sekä testaa ja validoi kysymyksiä tilastollisesti.

Välitön palaute tekee haasteet näkyväksi

dLearn.Helsinki -tiimin kehittämän tutkimusperustaisen sovelluksen vahvuus on tilannekohtaisuus. Tiimi voi arvioida toimintaansa juuri toiminnan hetkellä tilanteeseen sopivilla kysymyksillä, sovelluksesta saatava palaute auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja haasteita, ja keskeisimpiin haasteisiin voidaan tarttua yhdessä heti.

Sovellus auttaa konkreettisesti arjen työskentelyssä: miten ryhmä työskenteli juuri tässä tehtävässä? Miten tiimin vetäjä tai opettaja toimi? Tiimi yhdessä vetäjän kanssa tai opettaja ja oppilaat voivat valita useista kysymyksistä juuri ne, jotka sopivat kyseiseen tilanteeseen parhaiten. Esimerkiksi minkä taitojen arvioiminen ja kehittäminen on tiimin työtehtävien tai oppilaiden oppimisen kannalta tärkeintä juuri nyt.

Sovellus auttaa tunnistamaan omaa ja toisten osaamista sekä kehittämään vastavuoroista ja neuvottelevaa kulttuuria kouluissa ja työpaikoilla. Se auttaa konkretisoimaan ja sanoittamaan kokemuksia. Tiimi tai oppilasryhmä pääsee miettimään yhdessä, mitä taitoja osaamme ja mitä meidän on ryhmänä olennaista oppia lisää.

Tuloksista voi esimerkiksi näkyä, että jonkun mielestä toisten tukeminen yhteisessä työskentelyssä ei sujunut ollenkaan. Se avaa keskustelun: mistä tämä johtuu?

Tekoäly avuksi opetustyöhön

Työelämässä puhutaan työelämätaidoista, ja koulujen opetussuunnitelmassa vastaavista taidoista käytetään laaja-alaisen osaamisen käsitettä, mutta mitä nämä tarkoittavat arjessa päivittäin?

– Opetustyö on usein hyvin hektistä ja oppimisen arviointi kohdentuu usein oppiaineiden sisältöihin. Tietämys oppilaiden osaamisesta tällaisilla vaikeammin arvioitavilla osa-alueilla voi perustua satunnaisiin kokemuksiin ja tuntemuksiin, Auli Toom toteaa.

Lähitulevaisuudessa dLearn.Helsinki-tiimin suunnitelmissa on, että sovellus voisi antaa opettajalle konkreettisia työkaluja myös sen myötä, että sovellukseen kehitetään tekoälyyn pohjautuvaa tukea avuksi opetustyöhön. Tavoitteena on, että sovelluksesta saa tukea opetuksen kehittämiskohteiden tunnistamiseen.

Tällä hetkellä puhutaan paljon tutkimusnäytön tärkeydestä opetuksessa ja sen kehittämisessä: opettaja voi hyödyntää päätöksissään muiden tietojen ohella juuri sen hetkistä näyttöä. Soveltamismahdollisuuksia on paljon.

Kasvatustieteilijät, psykologit ja tietojenkäsittelytieteilijät yhdistivät voimansa

dLearn.Helsinki-tiimin sovellusta on jo pilotoitu yrityksissä ja kouluissa, ja kokemukset ja palaute ovat olleet hyvin kannustavia ja palkitsevia.

Tutkimus- ja kehittämisprojektia tehdään monitieteisessä tiimissä, johon kuuluu tutkijoita Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä ja matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta.

Yliopistopedagogiikan professori Auli Toom, kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro, dosentti Minna Lakkala, tutkija Veera Kallunki ja tutkimusjohtaja Mari Tervaniemi tuovat tiimiin kasvatustieteen, psykologian ja oppimisteknologian pedagogista osaaamista.

Tietojenkäsittelytieteen professori Tomi Männistö, vastaava sovelluskehittäjä Philip Dexter, yliopistonlehtori Fabian Fagerholm ja sovelluskehittäjä Heikki Ahonen tuovat tiimiin ohjelmistokehitysosaamista.

Veli-Matti Harjula Helsingin Merilahden peruskoulusta tuo tiimiin opettajan työn näkökulman. Sari-Anna Pulkkinen vie hanketta eteenpäin erityisesti kaupallistamisen näkökulmasta ja tekee tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kuten yritysten ja koulujen kanssa.

dLearn.Helsinki -tiimillä on ohjausryhmä, johon kuuluu useita keskeisten sidosryhmien edustajia koulutuksen ja työelämän osaamisen alueilta. Helsinki Innovation Services (HIS) Helsingin yliopistossa tukee dLearn.Helsinkiä kaupallistamisessa.

dLearn.Helsinki on esillä Slushissa 2019 Helsingin yliopiston osastolla.

Tervetuloa kokeilemaan, miten dLearn.Helsinki -sovellus toimii käytännössä!

dLearn.Helsinki auttaa kehittämään yhteistyön ja kuuntelemisen taitoja

Ongelma

Monimutkaistuvassa, verkostoituvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa tarvitaan uudenlaisia taitoja haastavista tehtävistä selviämiseen ja yhdessä toimimiseen. Taitoja ei opi kirjoista eikä niitä voi harjoitella yksin.

Ratkaisu

Helsingin yliopistossa kehitetty ratkaisu on dLearn.Helsinki. Se on tutkimustietoon pohjautuva työkalu, joka näyttää ryhmälle, mitkä ovat arvioitavassa tilanteessa sen vahvuudet ja mitä pitäisi kehittää. Tulosten pohjalta jokainen voi kehittää omia taitojaan.

Vahvuudet

dLearnin vahvuus on tilannekohtaisuus. Tiimi voi arvioida toimintaansa juuri nyt – palaute tekee haasteet näkyväksi ja ongelmiin voidaan tarttua heti.

Koulumaailmassa opettaja voi mukauttaa opetustaan dLearnista saatavien tulosten avulla juuri omalle oppilasryhmälleen sopivaksi.

Bisnesmalli

dLearn.Helsinki on Business Finlandin rahoittama (2018/08–2020/02) tutkimuksesta liiketoimintaa (TUTLI) tutkimushanke Helsingin yliopistossa. TUTLI-rahoituksen luonteen mukaisesti dLearn.Helsinki -hankkeessa on tunnistettu tarkoituksenmukaisimmat kaupallistamispolut, jotka perustuvat vahvaan, vaikuttavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen eri sidosryhmissä ja niiden kesken. 

Yhteistyössä käyttäjien kanssa rakennamme modulaarisen ja skaalautuvan oman ja ryhmän toiminnan arviointiin tarkoitetun verkkopohjaisen sovelluksen, joka tukee jatkuvan oppimisen ajatusta nimenomaan laaja-alaisten työelämätaitojen kehittymisessä ja kehittämisessä.

dLearn.Helsinki-tiimin tavoitteena on auttaa yksilöitä ja yhteisöjä tunnistamaan ja kehittämään yhdessä taitoja kohteellisesti ja käytännönlähteisesti. Pystymme osoittamaan, että dLearn.Helsinki-tiimillä on jo nyt vahvaa näyttöä idean toimivuudesta sekä koulu- että työelämäkontekstista ja että potentiaalisilla asiakkailla on aitoa kiinnostusta ratkaisun ostamiseen.

Tule mukaan

dLearn.Helsinki etsii rahoittajia, jotka haluavat rakentaa kanssamme strategisia kumppanuuksia. Arvostamme aktiivisia rahoituksen ammattilaisia, joiden kanssa voimme jakaa yhteisen tahtotilan ja suunnan liiketoiminnan voimakkaassa ja systemaattisessa kasvattamisessa sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla. 

Haemme myös yrityksistä ja oppilaitoksista pitkäaikaisia kumppaneita, joiden kanssa voimme yhteistyössä rakentaa dLearn.Helsinki-sovelluksesta maailmanluokan oppimisratkaisun. Kumppaneina meillä on konkreettisesti mahdollisuus oppia toisiltamme siitä, miten voimme kehittää ja ylläpitää yhdessä työskentelyn taitoja omassa työ- ja opiskeluarjessa.

Yhteystiedot

Auli Toom, professori, hankkeen johtaja, auli.toom@helsinki.fi, @AuliToom

Tomi Männistö, professori, tomi.mannisto@helsinki.fi, @TomiMannisto

Minna Lakkala, dosentti, tutkija, minna.lakkala@helsinki.fi, @MinnaHL

Sari-Anna Pulkkinen, kaupallistamisen asiantuntija, sari-anna.pulkkinen@helsinki.fi

@DlearnHelsinki

Lue lisää dLearn.Helsinki-ratkaisusta

Kuvassa dLearn.Helsinki-tiimiläisiä: Mari Tervaniemi (vas.), Auli Toom, Veli-Matti Harjula, Veera Kallunki and Minna Lakkala.