Venäjän kielen ja kirjallisuuden maisterin ammattiprofiilit

Venäjän kielen ja kirjallisuuden maisteri valmistuu filologiksi, kielen ja kirjallisuuden asiantuntijaksi. Opinnot antavat erinomaisen venäjän kielen taidon sekä venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin monipuolisen tuntemuksen. Venäjään syvällisesti erikoistunut maisteri on valmis työskentelemään monella eri alalla kielenopettajasta erikoisasiantuntijaan.

Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin sisältyy valinnaisia opintoja, joiden kautta opiskelija erikoistuu valitsemaansa alaan. Venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuunnan yhdistäminen esimerkiksi pedagogisiin, valtiotieteellisiin, taiteen tai liiketalouden opintoihin antaa pohjan ammatilliseen pätevöitymiseen. Omaa alaa pääsee lähestymään kandidaatintutkinnon työelämäopintojen kautta. Yliopiston urapalvelut tarjoavat uraohjausta, joka tukee omien uratoiveiden ja -mahdollisuuksien kartoitusta, uraan liittyvää päätöksentekoa sekä työtulevaisuuden suunnittelua.

Nyky-Venäjän ymmärtäminen perustuu venäjän kielen osaamiseen ja sen kulttuurin ja historian laaja-alaiseen tuntemiseen. Nämä taidot ovat valttikortti työmarkkinoilla.

Ammattiprofiilien kuvat: Johanna Porkkala

Kimmo Kielenmaikka

Ve­nä­jän kie­len ai­neen­opet­ta­ja

 • Opintosuunta: Venäjän kieli ja kirjallisuus
 • Opettajan pedagogiset opinnot (60 op)
 • Toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot (60 op)

Kasvatustieteellisen tiedekunnan pedagogisiin opintoihin haetaan erillisessä haussa. Yleensä kielten opettajaksi valmistuvat opiskelevat valinnaisina opintoina toisen kielen voidakseen toimia opettajana kahdessa eri kielessä.

"Venäjän aineenopettajana toimiminen on ollut erityisen palkitsevaa motivoituneiden oppilaiden ansiosta. Maisteriopintojen tarjoama laaja kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus sekä kielen rakenteen syvällinen tunteminen antavat hyvän pohjan monipuolisten tuntien suunnitteluun. Kielen opettaminen on hauskimmillaan silloin kun voin auttaa oppilaita ymmärtämään Venäjää kokonaisuutena."

Työpaikat: peruskoulut, lukiot, yleissivistävät oppilaitokset (esim. kansanopistot), ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot, yksityiset kielikoulut

Anni Asiantuntija

Itä­asian­tun­ti­ja

 • Opintosuunta: Venäjän kieli ja kirjallisuus
 • Valinnaisia opintoja: esim. politiikan ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkimus, taloustiede, viestintä sekä muut valtiotieteellisen tiedekunnan tarjoamat kokonaisuudet, filosofia, muut kielet, historia, kulttuurien tutkimus
 • Hyödyllistä: Aleksanteri-instituutin maisterikoulu (VIExpert) ja harjoittelut ulkomailla

Työssä tarvitaan sujuvaa venäjää, viestintävalmiuksia (myös suomeksi), kokemusta kansainvälisestä työstä, organisointitaitoja ja esiintymisvarmuutta. Muiden kielten (etenkin slaavilaisten) osaaminen on avuksi!

"Monella työnhakijalla saattaa olla alkeistason venäjä, mutta nimenomaan sujuva suullinen ja kirjallinen venäjän kielen taito on erinomainen keino erottua joukosta. Yleensäkin kielellinen sensitiivisyys ja sen mukanaan tuomat viestinnälliset valmiudet ovat tarpeen päivittäisessä työarjessa: se että osaa tuottaa kielellisesti hyvää ja selkeää tekstiä ja erottaa suurista asiakokonaisuuksista olennaisen."

Työpaikat: erityisesti valtionhallinto (Suomessa ja ulkomailla)

Tehtävät: ulkoasiainsihteeri, tarkastaja, projektiasiantuntija, suunnittelija

Kullervo Koordinaattori

Kult­tuu­ria­lan am­mat­ti­lai­nen

 • Opintosuunta: Venäjän kieli ja kirjallisuus
 • Valinnaisia opintoja: esim. taiteiden ja kulttuurien tutkimus, kirjallisuustiede, muut kielet, kasvatustiede, käännöstiede, viestintä, sosiologia, markkinointi, historia

Oma aktiivisuus ja mahdolliset työharjoittelut ovat erityisen tärkeitä oman alan löytämisessä. Venäjän kieli ja kulttuuri ovat Suomessa yhä näkyvämpiä esim. venäjänkielisten uutisten, Cultura-säätiön, venäjänkielisten kirjastojen ja KHL-jääkiekon ansiosta. Kannattaa toimia mahdollisimman aktiivisesti niiden aiheiden parissa, joista on kiinnostunut.

"Löysin tulevan työpaikkani kandivaiheen työharjoittelun kautta. Teen töitä venäläisen kirjallisuuden parissa, joten kaikista oman aineen opinnoista on ollut suoraa hyötyä. Kasvatustieteen ja aineenopettajan valinnaiset opinnot ovat olleet hyödyksi oppikirjaprojekteissa. Käännöstieteen perusteet ja suomi-venäjä-kieliparin käännöskurssit taas antoivat hyvät käytännön valmiudet työtehtäviin. Koskaan ei tiedä mitä eteen sattuu!"

Työpaikat: järjestöt, yritykset, säätiöt, radio, televisio, lehdistö, festivaalit, kunnat, kaupungit, urheiluseurat, kustantamot

Tehtävät: tiedottaja, toimittaja, kulttuurisihteeri, pääsihteeri, kustannustoimittaja

Kira Kirjastonhoitaja

Kir­jas­ton­hoi­ta­ja

 • Opintosuunta: Venäjän kieli ja kirjallisuus
 • Kirjasto- ja informaatioalan perus- ja aineopinnot (esim. 60 op)
 • Valinnaisia opintoja: esim. muut kielet, yleinen kirjallisuustiede, kotimainen kirjallisuus, kulttuurien tutkimus, markkinointi, kasvatustiede, viestintä

Kirjastoalan töihin ei enää vaadita alan koulutusta. Monet työnantajat toivovat kuitenkin ”riittävää perehtyneisyyttä” kirjasto- ja informaatioalaan, joka voidaan saavuttaa esim. 60 opintopisteen sivuainekokonaisuudella. Sivuaineen voi suorittaa esim. JOO-opintoina (Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto, Åbo Akademi). Tietotekninen osaaminen on tärkeää!

"Venäjänkielisen kirjaston käyttäjämäärä kasvaa jatkuvasti ja sen toiminta monimuotoistuu. Kirjastonhoitaja saa kehittää jatkuvasti uutta ja pääsee lähelle kirjaston kävijöitä. Nyt, kun alan koulutus ei enää ole rekrytoinnin ykköskriteeri, hakijan muut tiedot ja taidot pääsevät paremmin esille. Kirjastonhoitaja voi olla työssään myös vaikkapa taidegalleristi, kerhonvetäjä tai dj."

Työpaikat: kunnalliset, tieteelliset, yrityskirjastot, erikoiskirjastot, laitoskirjastot

Tuuli Tutkija

Tut­ki­ja-opet­ta­ja

 • Opintosuunta: Venäjän kieli ja kirjallisuus
 • Valinnaisia opintoja: esim. lingvistiikka, kieliteknologia, muut kielet, kirjallisuustiede, taiteiden tutkimus, historia, psykologia, filosofia, sosiologia, kulttuurien tutkimus, politiikan tutkimus

Tutkijan ammattikuva on laaja ja avoin: tutkijaksi voi päätyä monia eri reittejä ja tutkija voi toimia monissa eri tehtävissä. Työ on haastavaa mutta mielenkiintoista!

"Vaikka tutkin nyky-Venäjää, venäläisen kulttuurihistorian tuntemus on jatkuvasti tärkein työvälineeni – hyvän kielitaidon ohella. Venäjän kielen taito mahdollistaa tutkimusaineistojen syvällisen analyysin. Erilaisten aineistojen yhdisteleminen ja monimutkaisten asiakokonaisuuksien hahmottaminen taas vaatii sekä kielitaitoa että kulttuurin tuntemusta. Filologiset opinnot pääaineena antavat eväitä ymmärtää Venäjä laajana kulttuurisena ja historiallisena kontekstina, jonka olennainen osa kieli ja kirjallisuus ovat.

Yliopisto-opettajan ammatissa yhdistyy oman tutkimuksen tekeminen ja mielekkäät opetustehtävät. Jo opiskeluaikana herännyt kiinnostukseni kielitieteeseen on johtanut yliopistouralle."

Työpaikat: yliopistot, ammattikorkeakoulut, erilaiset tutkimusyksiköt ja -instituutit

Teppo Tulkki

Kie­len­kään­tä­jä

 • Opintosuunnat: venäjän kielen kandiohjelma + kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma
 • Maisteriohjelman suuntautuminen: a) käännös- ja tulkkausviestintä, b) käännösteknologia, c) oikeustulkkaus

Maisterivaiheen valinnaiset opinnot määräytyvät oman suuntautumisen mukaisesti. Jos suomi on vieras kieli, suomen kielen ja kulttuurin opintoja kannattaa sisällyttää jo kandin opintoihin. Monipuolisesta kielitaidosta on etua!

"Kääntäjän työssä vaaditaan pettämätöntä kielitajua, tarkkuutta, kärsivällisyyttä, luovuutta ja stressinsietokykyä. Yrittäminen tuo mukanaan sekä vapauksia että paineita. Kääntäjän substanssiosaamisen ohella tarvitsen päivittäin liiketalouden taitoja, kuten kirjanpitoa ja markkinointia. Kannattaa myös muistaa että vieraan kielen osaaminen on vasta puolet kääntäjän työstä: suomen kieli on kääntäjän tärkein työväline ja sen käyttö on hallittava erinomaisesti."

Työpaikat: Kielenkääntäjät ovat usein yksityisyrittäjiä. Töitä tarjoavat myös käännöstoimistot, kustantamot, eri alojen yritykset, valtio ja kunnat.