Erilliset opinnot

Henkilö, joka ei ole missään suomalaisessa yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana, voi saada määräaikaisen oikeuden suorittaa opintoja humanistisessa tiedekunnassa. Tällaisia opintoja kutsutaan erillisiksi opinnoiksi.

Seuraava hakuaika: 8.–22.3.2023 klo 15.00. Sivut on päivitetty 24.2.2023.

Erillisten opintojen oikeus voidaan myöntää vain henkilölle, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon hakuajan päättymiseen mennessä. Tutkinto voi olla suomalainen korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu, opetushallituksen suomalaiseen tutkintoon rinnastama korkeakoulututkintoPoikkeuksena edelliseen on oppiaine romanikieli ja -kulttuuri, johon voi hakea toisen asteen tutkinnon pohjalta.

Erillisten opintojen oikeutta hakeva ei saa olla kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana missään suomalaisessa yliopistossa siinä vaiheessa, kun hän ilmoittaa haluaako opinnot suorittaa (ks. Opinto-oikeuden kattavuus, maksullisuus, kesto ja opiskelupaikan vahvistaminen).

Helsingin yliopiston kevätlukukaudella 2023 maisteriksi valmistuva opiskelija voi hakea erillisten opintojen oikeutta, mutta tutkinnon on oltava suoritettuna siinä vaiheessa, kun opiskeluoikeus alkaa (ks. Opinto-oikeuden kattavuus, maksullisuus, kesto ja opiskelupaikan vahvistaminen).

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat voivat hakea JOO-opinto-oikeutta. Erillisten opintojen oikeutta ei myönnetä siinäkään tapauksessa, ettei kotiyliopisto puolla JOO-hakemusta.

Vuonna 2023 erillisten opintojen oikeus voidaan myöntää sellaisiin opintoihin, jotka antavat aineenopettajan kelpoisuuden jossakin opetettavassa aineessa (opettajahakemus). Lisäksi oikeus voidaan myöntää romanikieleen ja -kulttuuriin (perushakemus). Oikeuksia myönnetään vain minimilaajuisiin opintokokonaisuuksiin tai opintojaksoihin. Yhdessä haussa voi saada oikeuden enintään 100 opintopisteeseen.

Tutustu humanistisen tiedekunnan opetettaviin aineisiin. 

Tarkat tiedot opintokokonaisuuksista ja opintojaksoista löytyvät seuraavasti:

  • Erillisten opintojen aineopinnot aineenopettajille (toinen opetettava aine) ovat pistemäärältään pienemmät kuin kandidaatin tutkintoa suorittavalla opiskelijalla, ei siis yllä mainitun sivun mukaiset. Opettajan kelpoisuuteen riittävät valinnaiset opintokokonaisuudet on koottu erilliseen taulukkoon (pdf).
     
  • Lisätietoja yksittäisistä opintojaksoista saat kirjoittamalla tunnisteen (esim. FILK-E213, ks. erillinen taulukko yllä)  Sisu-opintotietojärjestelmän hakukenttään.    

 

Erillisten opintojen haun ulkopuolelle jäävät kuitenkin sellaiset kokonaisuudet ja niihin kuuluvat opintojaksot, jotka ovat tarjolla Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa lukuvuoden aikana pääkaupunkiseudulla tai verkko-opintoina. Myös avoimen yliopiston kesäopintoina tarjolla olevat kokonaisuudet jäävät haun ulkopuolelle. Tällaisia ovat tyypillisesti perusopinnot opetettavissa aineissa filosofia, historia, ruotsi toisena kotimaisena kielenä sekä äidinkieli ja kirjallisuus (suomen kieli ja kirjallisuusaineet). Myös romanikielen ja -kulttuurin perusopinnot ovat tyypillisesti tarjolla avoimessa yliopistossa. Näiden aineiden perusopintoihin/ perusopintojen opintojaksoihin ei voi hakea erillisten opintojen oikeutta. Jos jokin muu oppiaine tulee Helsingin yliopiston avoimen yliopiston opetustarjontaan opetuksen vahvistuessa toukokuussa, ei erillisten opintojen oikeutta myönnetä tähänkään aineeseen, vaikka oikeutta on voinut hakea. Erillisten opintojen oikeutta ei myönnetä siinäkään tapauksessa, ettei avoimessa yliopistossa opiskeleminen syystä tai toisesta sovi hakijalle. Avoimessa yliopistossa tarjolla olevan kokonaisuuden yksittäisiin opintojaksoihin voidaan kuitenkin myöntää erillisten opintojen oikeus silloin, kun hakija hakee opettajahakemuksella ja häneltä puuttuu tiettyjä, (esim. vastaavuuslausunnossa) ennakkoon määriteltyjä opintojaksoja, jotka hän tarvitsee saadakseen vastaavuustodistuksen opetettavasta aineesta.

Lisäksi haun ulkopuolelle jäävät kaikkien opetettavien aineiden syventävät opinnot (60 op) sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyteen edellytettävät puheviestinnän opinnot (10 op), sekä sellaiset opinnot, joita ei ole mahdollista suorittaa oikeuden ensimmäisenä lukuvuonna (esim. joka toinen vuosi opetettavat kieliaineet). Puheviestinnän opintojen opetusta järjestetään lukuvuosittain Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa.

Erillisten opintojen oikeutta ei myöskään myönnetä sellaisiin opintoihin, joita oleellisesti vastaavat opinnot hakija on suorittanut, elleivät opinnot ole vanhentuneet tai vanhene hakemista seuraavan lukuvuoden aikana. Opintojen vanhenemista arvioitaessa hakija rinnastetaan opiskelijaan, joka saa tutkinnonsuoritusoikeuden humanistiseen tiedekuntaan vuonna 2023 tai sen jälkeen. Tietoa opintojen vanhenemisesta löytyy Opiskelijan ohjeista. Opetettavan aineen opinnot eivät vanhene opettajan kelpoisuuden näkökulmasta, vaikka ne olisivat vanhentuneet HY:n tutkintovaatimusten mukaan.

Haettujen opintojen suorittamiseksi tulee olla riittävät esitiedot ja -taidot, esimerkiksi kieliaineissa riittävä kielitaito opiskeltavassa kielessä. Esitietoja ja -taitoja voidaan arvioida esimerkiksi aikaisempien opintojen tai kokeen perusteella.

Kokeen suorittamista edellytetään tyypillisesti niissä kielissä, jotka eivät ala ns. nollatasosta. Kokeella varmistetaan että hakijalla on riittävä kielitaito opintojen suorittamiseen. Ennen hakuajan päättymistä ei oteta kantaa siihen, edellytetäänkö koetta, sillä tämän arvioimiseksi tarvitaan tiedot kaikista hakijoista. Mahdollisesta kokeesta ilmoitetaan hakijalle erikseen. Keväällä 2023 koe järjestetään kielten tasokokeiden yhteydessä. Huom. Mikäli aineeseen on enemmän hakijoita kuin voidaan ottaa, voi koe toimia myös karsivana kokeena.

Opintojaksokohtaiset esitietovaatimukset on määritelty oppiaineiden tutkintovaatimuksissa (”edeltävät opinnot”). Yksittäiseen opintojaksoon voidaan myöntää erillisten opintojen oikeus jos opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja tai hakija on suorittanut vaaditut opinnot tai hakija voi todennäköisesti viimeistään 31.8.2023 osoittaa suorittaneensa vaaditut opinnot tai hakija hakee samassa haussa oikeutta suorittaa vaaditut opinnot.

Perusopintojen suorittaminen ei lähtökohtaisesti edellytä edeltäviä opintoja. Oikeus aineopintojen kokonaisuuteen voidaan myöntää jos hakija on suorittanut edeltävän kokonaisuuden (perusopinnot) tai hakija voi todennäköisesti viimeistään 31.8.2023 osoittaa suorittaneensa edeltävän kokonaisuuden tai hakija hakee samassa haussa oikeutta suorittaa edeltävän kokonaisuuden/siitä puuttuvat opintojaksot.

Humanistisen tiedekunnan perus- ja aineopintojen suorituskieli on lähtökohtaisesti suomi tai ruotsi.

Hakijan tulee osoittaa osaavansa jompaakumpaa näistä kielistä. Tyypillistä on, että suoritettuna on korkeakoulututkinto suomeksi tai ruotsiksi, jolloin vaaditun kielen osaamisen voi osoittaa tutkintotodistuksella.

Kielitaidon osoittamisesta opiskelijavalinnoissa on määrätty rehtorin päätöksessä HY/9199/00.00.06.00/2022. Jos et ole suorittanut korkeakoulututkintoa suomeksi tai ruotsiksi, löydät tietoa millä tavoin voit osoittaa suomen tai ruotsin kielitaidon Humanistisen tiedekunnan sivulta. Kielitaidon voi osoittaa vain rehtorin päätöksessä mainituilla tavoilla. Kielitaito tulee osoittaa viimeistään 31.8.2023.

Poikkeuksena edelliseen ovat kuitenkin sellaiset kieliaineiden opintojaksot, jotka suoritetaan kokonaisuudessaan ko. aineen kielellä. Tällaisissa tapauksissa voi yksittäisten opintojaksojen suoritusoikeutta hakea osoittamalla osaavansa ko. kieltä. Opintojakson suorittamiseen riittävä kielitaito arvioidaan hakijan hakuvaiheessa toimittamien dokumenttien perusteella.

Hakuaika alkaa ke 8.3.2023 ja päättyy ke 22.3.2023 kello 15.00. Hakulomakkeet ovat sähköisiä. Hakemuslomakkeen saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Metsätalon opiskelijapalveluihin.

Hakulomakkeet (yllä) aukeavat 8.3.2023 klo 00.01  ja sulkeutuvat 22.3.2023 tasan kello 15.00. Täytä hakemuksesi hyvissä ajoin!

Hakemuksen liitteet on toimitettava hakuajan kuluessa. Liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköisen hakemuslomakkeen liitteenä pdf-muodossa, poikkeustapauksissa liitteet voi toimittaa sähköpostitse tai paperisena Metsätalon opiskelijapalveluihin. Jos lähetät liitteet postitse, merkitse kuoreen "Erilliset opinnot, humanistinen tiedekunta".

Yksi henkilö voi jättää enintään kolme hakemusta. Yhdellä hakemuksella voi hakea yhteen aineeseen. Hakiessasi useampaan aineeseen, täytä jokaisesta oma hakemuksensa.

Oikeutta voi hakea opettajahakemuksella tai perushakemuksella.

Opettajahakemuksella voi hakea oikeutta suorittaa yhdessä opetettavaan aineeseen liittyvässä aineessa perus- ja aineopintojen kokonaisuudet. Kokonaisuuksia voi hakea joko kokonaan tai puuttuvilta osin. Myönteisen päätöksen yhteydessä hakijalle ilmoitetaan, mitkä opinnot hänen tulee suorittaa pätevyyttä varten. Jos hakijalla on vanha vastaavuuslausunto, sisällöt saatetaan joutua määrittelemään uudestaan.

Humanistisen tiedekunnan opetettavat aineet ovat elämänkatsomustieto, englanti, espanja, filosofia, finska eli suomi toisena kotimaisena kielenä, historia, italia, japani, kiina, latina, modersmålet och litteraturen, uskonto (ev.lut, uskontotiede, hum), pienryhmäiset uskonnot (islam), portugali, ranska, ruotsi, saksa, venäjä, viro sekä äidinkieli ja kirjallisuus/suomi toisena kielenä. Tutustu humanistisen tiedekunnan opetettaviin aineisiin.

Huom. Evankelis-luterilaisen ja katolisen uskonnon opetettavan aineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti teologisessa tiedekunnassa, yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot suoritetaan valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Islamin opetettavan aineen opinnot voi suorittaa myös teologisessa tiedekunnassa.

Erillisten opintojen oikeus voidaan myöntää opettajahakemuksella kahdessa tapauksessa.

  • Hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon sekä opettajan pedagogiset opinnot/ hänellä on oikeus suorittaa opettajan pedagogiset opinnot jossakin suomalaisessa yliopistossa/korkeakoulussa hakuajan päättyessä.
  • Hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja häneltä puuttuu tiettyjä, ennakkoon määriteltyjä opintojaksoja, jotka hän tarvitsee saadakseen vastaavuustodistuksen opetettavasta aineesta (tyypillisesti hakeakseen erillisten opintojen oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin).

Jälkimmäisessä kohdassa mainittuja opintoja ovat:

  • kääntäjäksi lukuvuoden 2016-2017 tai sitä aikaisempien tutkintovaatimusten mukaan valmistuneilta vaaditut ko. filologia-aineen täydentävät opinnot,
  • Suomen kielestä ja kulttuurista tai suomalais-ugrilaisista kielistä ja kulttuureista, yleisen kielen tutkimuksen linjalta valmistuneilta vaaditut suomen kielen täydentävät opinnot,
  • poliittisesta historiasta tai talous- ja sosiaalihistoriasta valmistuneilta vaaditut historian täydentävät opinnot
  • opetushallituksen rinnastuspäätöksessä tai tiedekunnan antamassa vastaavuuslausunnossa luetellut täydentävät opinnot (missä tahansa opetettavassa aineessa).

Perushakemuksella voi hakea oikeutta suorittaa romanikielessä ja -kulttuurissa yhden tai useampia opintojaksoja ja/tai yhden tai useampia opintokokonaisuuksia. Haetut opintokokonaisuudet ja/tai -jaksot tulee eritellä hakemuksessa.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa asiakirjat, jotka hakulomakkeella tai lomakkeen täyttöohjeissa pyydetään. Myös hakemusta käsittelevä virkailija voi pyytää asiakirjoja.

Tyypillisimmin liitteenä toimitetaan kopio tutkintotodistuksesta liitteineen sekä opintosuoritusote. Muita mahdollisia liitteitä ovat esimerkiksi kielitaitotodistus, rinnastuspäätös/vastaavuuslausunto opettajan pätevyyteen tarvittavista opinnoista, todistus opinto-oikeuden päättymisestä ja arvio keskeneräisten opintojen valmistumisesta (jos ne ovat esitietovaatimuksena haetuille opinnoille).

Helsingin yliopistossa suoritetuista opinnoista ja tutkinnoista ei tarvitse toimittaa liitteitä. Opinnot ja tutkinnot tarkistetaan suoraan opiskelijarekisteristä. Huom! Humanistisen tiedekunnan antamista vastaavuuslausunnoista tulee kuitenkin toimittaa kopio (silloin kun haetaan vastaavuuslausunnossa määriteltyjä puuttuvia opintoja).

Tarkista liitteitä toimittaessasi, että opintosuoritusotteessa on mukana kaikki sivut ja tutkintotodistuksen yhteydessä on varsinaisen todistuksen lisäksi myös todistuksen liitteet (kaikki sivut).

Kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. Tiedekunta pyytää esittämään alkuperäisen asiakirjan, jos siihen ilmenee tarvetta. Mikäli hakija antaa epätäydellisiä tai virheellisiä tietoja, voidaan myönnetty opinto-oikeus perua.

Huom! Vain pyydetyt liitteet on toimitettava. Liitteenä ei pyydetä esimerkiksi perustelukirjettä, motivaatiokirjettä, työnantajan lausuntoa, työnantajan suositusta, työtodistuksia, ansioluetteloa tai kielikurssitodistuksia muista kielistä kuin suomi ja ruotsi. Tällaisia asiakirjoja ei millään tavalla huomioida oikeuksia myönnettäessä.

Päätöksen erillisten opintojen suoritusoikeuden myöntämisestä tekee tiedekunnan dekaani koulutusohjelmaa/opintosuuntaa kuultuaan.

Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse heti kun se on tehty, todennäköisimmin toukokuun 2023 alussa. Mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuajan päätyttyä, ilmoita siitä Metsätalon opiskelijapalveluihin.

Opinto-oikeuden myöntämiseen vaikuttavat koulutusohjelman resurssit, sekä se, kuinka paljon hakijoita tiettyihin opintoihin on.

Jos kaikkia opettajahakemuksia ei voida hyväksyä, suositaan niitä, joilta puuttuu vähiten opintoja opetettavan aineen pätevyydestä. Jos koulutusohjelmaan/opintosuuntaan voidaan opetusresurssien puolesta hyväksyä edellä mainittujen lisäksi joitakin sellaisia hakijoita, jotka hakevat kokonaisia kokonaisuuksia, voidaan hakijat asettaa järjestykseen kokeen menestyksen tai aiempien opintojen menestyksen perusteella.

Huom. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyttä hakevien kohdalla haettuja opintoja katsotaan erikseen suomen kielen ja kirjallisuusaineen osalta, ei koko pätevyyden kannalta.

Jos kaikkia perushakemuksia ei voida hyväksyä, arvotaan hakemusten järjestys tiedekunnassa.

On mahdollista, että erillisten opintojen oikeus myönnetään ehdollisena tai että oikeus myönnetään vain osaan haetuista opinnoista. Ensimmäisessä tapauksessa oikeus astuu voimaan vain mikäli määritellyt ehdot täyttyvät ilmoitetun määräajan kuluessa. Tyypillisesti ehto on kuitti opinto-oikeuden maksusta tai todistus edeltävien opintojen suorittamisesta.

Hakija voidaan asettaa varasijalle.

Erillisiä opintoja suorittajalla on oikeus vain niihin opintoihin, jotka on myönnetty. Erillisten opintojen suorittaja ei ole Helsingin yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana, eikä hänellä ole oikeutta suorittaa tutkintoa.

Erillisten opintojen oikeuden saaminen tiettyyn opintojaksoon (tai kokonaisuuteen) ei takaa, että siitä järjestetään kurssimuotoista opetusta oikeuden voimassaoloaikana. Jos opintojaksoa ei voi suorittaa opetukseen osallistuen, voi sen tyypillisesti suorittaa kirjatenttinä tai esseenä. Syyslukukauden 2023 opetustiedot julkaistaan kesäkuun loppuun mennessä, ja kevätlukukauden 2024 opetustiedot syyskuun loppuun mennessä.

Oikeus on maksuton jos se koskee opintoja, jotka hakija tarvitsee tullakseen kelpoiseksi toimimaan aineenopettajana ja hakija on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot hakuajan päättyessä tai hänellä on opinto-oikeus ko. opintoihin jossakin suomalaisessa yliopistossa hakuajan päättyessä.

Muussa tapauksessa oikeus on maksullinen. Yliopiston rehtorin päätöksen mukaisesti erillisten opintojen maksu on 15 €/opintopiste.

Hyväksytyn päätöksen saaneen henkilön on ilmoitettava 31.5.2023 mennessä, haluaako hän suorittaa myönnetyt opinnot. Mikäli hakija ei ilmoita mitään, opinto-oikeus raukeaa. Henkilöiden, jotka eivät ilmoita mitään tai henkilöiden, jotka ilmoittavat etteivät halua opintoja suorittaa, tilalle voidaan hyväksyä henkilöitä varasijoilta. Varasijoilta valitseminen päättyy viimeistään 1.6.2023. Varasijalta hyväksytyn tulee ilmoittaa 15.6.2023 mennessä, haluaako hän suorittaa myönnetyt opinnot. Mikäli hakija ei ilmoita mitään, opinto-oikeus raukeaa.

Jos opinto-oikeus on maksuton ja ehdoton, astuu se voimaan 1.8.2023.

Jos opinto-oikeus on maksullinen, astuu se voimaan, kun hakija on osoittanut maksaneensa tarvittavan maksun, kuitenkin aikaisintaan 1.8.2023. Maksu tulee osoittaa suoritetuksi viimeistään 31.8.2022.

Jos opinto-oikeus on ehdollinen, astuu se voimaan, jos päätöksessä ilmoitetut ehdot täyttyvät, kuitenkin aikaisintaan 1.8.2023. Ehdot tulee osoittaa suoritetuksi viimeistään 31.8.2023. Ehdollisia tapauksia ovat esimerkiksi esitietovaatimusten täyttyminen (koe) tai edeltävien opintojen suorituksen osoittaminen (esim. perusopintojen kokonaisuuden valmistuminen).

Opinto-oikeus päättyy, kun henkilö on suorittanut opinnot joihin oikeuden myönnettiin, kuitenkin viimeistään 31.7.2025.

Erillisten opintojen opinto-oikeuden päättyessä suoritusaikaa voidaan opiskelijan pyynnöstä pidentää yhdellä vuodella, mikäli hän esittää sille painavia syitä. Lupaa on anottava dekaanilta viimeistään 31.10.2025.

Oikaisumenettely

Jos päätös erillisten opintojen opinto-oikeudesta on hakijan mielestä virheellinen, hakija voi pyytää päätökseen oikaisua kirjallisesti. Oikaisupyynnössä on ilmoitettava, mihin päätökseen oikaisua pyydetään, mitä kohtaa päätöksestä pyydetään oikaisemaan, miten päätöstä pyydetään oikaisemaan ja perusteet, joilla oikaisua pyydetään. Oikaisupyyntö osoitetaan humanistisen tiedekunnan dekaanille ja toimitetaan Metsätalon opiskelijapalveluihin (metsatalo-student@helsinki.fi). Oikaisupyynnön on oltava perillä opiskelijapalveluissa neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon päätöksestä. Hakijan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä viimeistään kolmantena päivänä päätöksen postittamisen jälkeen.

Lisätietoja erillisten opintojen oikeuden hakemisesta ja myöntämisestä annetaan Metsätalon opiskelijapalveluissa: metsatalo-student@helsinki.fi.

Erillisten opintojen oikeuksia aikaisempina vuosina hakeneiden ja saaneiden määristä ei ole laadittu tilastoja.