Vaikuttavuus, raportointi ja julkaisumetriikka

Helsingin yliopiston kirjasto tarjoaa metriikkapalveluita, jotka kertovat tieteellisten julkaisujen vastaanotosta, käytöstä ja vaikuttavuudesta. Kirjasto myös tukee tutkimuksen raportointia ja tarjoaa julkaisuanalyysipalveluita.
Jul­kai­sua­na­lyy­sit

Kirjaston metriikkaryhmä tekee tilauksesta julkaisuanalyysejä yksiköille, tutkimusryhmille ja yksittäisille tutkijoille. Analyysit voivat olla viittausanalyysejä, vertailuja (benchmarking) tai visualisointeja. Analyysejä tehdään myös tutkimushallinnolle, esimerkiksi vuosiraportoinnin tai tutkimuksen arvioinnin yhteydessä.

Tut­ki­muk­sen nä­ky­vyys- ja alt­met­riik­ka­pal­ve­lut

Kirjasto tarjoaa yliopistolaisten käyttöön näkyvyys- ja altmetriikkapalveluita, jotka kertovat julkaisujen levinneisyydestä, vastaanotosta ja käytöstä verkossa. Kirjasto tarjoaa tukea ja opastusta seuraavien palveluiden käytössä:

  • Kudos – julkaisua koskevan tiedon jakaminen erilaisissa some-palveluissa
  • Altmetric Explorer – julkaisun näkyvyyden seuranta
Met­rii­kan op­paat

Met­riik­kao­pas

Kirjaston toteuttama metriikkaopas antaa tietoa julkaisemista koskevasta mittaamisesta – mittaamisen roolista, lukujen tulkinnasta, julkaisukanavien vaikuttavuudesta, käytössä olevista arviointityökaluista ja yleisimmistä viittaustietokannoista. Lisäksi opas tarjoaa ohjeita omatoimiseen arviointiin.

Bib­lio­met­riik­kaa yli­opis­to­lai­sil­le -kurs­si

Moodle-kurssi Bibliometriikkaa yliopistolaisille - julkaisutoiminnan arvioinnin työvälineet tutuiksi on suunnattu erityisesti Helsingin yliopiston tutkimushallinnon ja yliopistopalveluiden asiantuntijoille, tutkimusvaradekaaneille ja yksiköiden vastuuhenkilöille. Se on hyödyllinen myös kaikille, jotka työssään tarvitsevat metriikan ja julkaisutoiminnan arvioinnin perustaitoja. Kurssialueelle pääsee kirjautumaan myös vierailijana.

Kurssin suoritettuasi sinulla on yleistiedot julkaisumetriikan käytöstä Helsingin yliopistossa. Tunnet käytettävissä olevat työkalut ja tietokannat, osaat tehdä niillä myös omia analyyseja, ja tiedät milloin kannattaa kääntyä kirjaston metriikkapalvelujen puoleen. Myös vastuullisen metriikan periaatteet ovat sinulle tuttuja. Kurssi on suomenkielinen.

Met­riik­kaa yli­opis­to­lai­sil­le -vi­deot
Tut­ki­mus­por­taa­li

Tutkimusportaali esittelee Helsingin yliopiston tutkimusta ja asiantuntemusta. Portaali sisältää tutkijoiden ja asiantuntijoiden henkilöprofiilisivut ja tutkimusyksiköiden ja -yhteisöjen kotisivut, sekä yliopiston julkaisuja, projekteja, tutkimusinfrastruktuureja ja tutkimusaktiviteetteja. Kartta- ja verkostonäkymässä voi tarkastella kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Tutkijat itse ylläpitävät omia tietojansa Tuhat-tutkimustietojärjestelmässä. Osaa tiedoista ylläpidetään myös keskitetysti.

Yliopiston julkaisut löytyvät myös kansallisesta tutkimusportaalista, Tiedejatutkimus.fi, joka sisältää Suomessa toimivien korkeakoulujen, yliopistosairaaloiden ja tutkimuslaitosten julkaisutiedot vuodesta 2011 sekä ammattikorkeakoulujen vuodesta 2012 alkaen.

ORCID-tut­ki­ja­tun­nis­te

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) on kansainvälinen tutkijatunniste, joka yksilöi tutkijan ja linkittää tutkimustuotokset tekijään.

Helsingin yliopisto edellyttää tutkijoilta ORCID-tunnistetta, ja kirjasto tarjoaa tukea ja opastusta tunnisteen käytössä.

Tutkijan tiedot siirtyvät Helsingin yliopiston tutkimustietojärjestelmästä tiedejatutkimus.fi -portaaliin vain, jos ORCID-tunniste on kytketty Tuhatissa käyttöön ja tutkija on antanut suostumuksen tietojen siirrolle. Jotta tiedot tulevat näkyviin Tiedejatutkimus.fi -portaalissa, tutkijan tulee kirjautua palveluun ja julkaista tietonsa siellä.