Mitä kirjaston kokoelmiin hankitaan

Kirjaston aineistotarjonta perustuu aineistopolitiikan neljään periaatteeseen, joilla kirjasto tukee Helsingin yliopiston strategiassa asetettuja tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tavoitteita.

Hankinnan periaatteet
  1. Palvelemme ensisijaisesti Helsingin yliopiston ja yliopistollisen sairaalan opettajia, opiskelijoita ja tutkijoita
  2. Tavoitteenamme ovat laadukkaat ja aktiivisesti käytetyt aineistot
  3. Varmistamme yliopistoyhteisölle pääsyn aineistoihin
  4. Edistämme Helsingin yliopiston tutkimuksen näkyvyyttä
Mitä kirjasto hank­kii?

Kirjasto hankkii aineistoa yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Hankimme aineistot ensisijaisen asiakaskuntamme esittämien pyyntöjen perusteella, ottaen huomioon käytössä olevat resurssit. Kehitämme aineistotarjontaa yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa ja tuemme yliopiston laaja-alaista tutkimustyötä hankkimalla ja tarjoamalla myös lähdeaineistoja tiedeyhteisön käyttöön.

Hankimme Helsingin yliopiston opetuksessa ja opiskelussa käytettäviä kurssiaineistoja. Teemme yhteistyötä opettajien kanssa aineistojen valintavaiheessa ja edistämme aineistojen löytyvyyttä oppimisympäristöissä. Viestimme, miten hyödyntää avoimia aineistoja opetuksessa ja oppimisessa. Pyrimme saamaan kurssiaineistoja avoimiksi.

Yliopistolaisten tekemiä hankintapyyntöjä täydennetään kirjaston asiantuntijoiden valitsemilla aineistoilla. Tavoitteena on mahdollisimman kattava kotimainen kokoelma ja sitä täydentävät kansainväliset aineistot.

Hankimme aineistot ensisijaisesti digitaalisina versioina. Hankitut digitaaliset aineistot ovat käytettävissä joko Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella käyttöehtojen mukaisesti tai avoimesti saatavilla.

Mitä kirjasto säi­lyt­tää?

Kirjaston aineistotarjonta perustuu laajoihin ja laadukkaisiin digitaalisiin aineistoihin. Painettu ja digitaalinen aineisto täydentävät toisiaan. Kirjaston painetuissa kokoelmissa on tieteenalojen keskeisiä perusteoksia ja aineistoja, joita asiakkaat lainaavat ja käyttävät aktiivisesti opetuksessa ja tutkimuksessa.

Kirjasto ylläpitää ja kehittää julkaisuarkistopalveluita, joissa Helsingin yliopiston väitöskirjat ja tutkielmat ovat saatavilla digitaalisesti. Vastaamme digitaalisten väitöskirjojen julkaisemisesta sekä väitöstietojen keräämisestä yliopiston muita yksiköitä varten. Lisäksi neuvomme opinnäytteiden tekijöitä julkaisu- ja tallennusprosessissa. 

Kirjasto tukee tiedeyhteisöä tutkimusartikkeleiden ja tieteellisten kirjojen avoimessa julkaisemisessa. Kirjaston ylläpitämillä julkaisualustoilla julkaistaan yliopistolaisten tutkimukseen ja opetukseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta. Edistämme Helsingin yliopistossa tuotettujen julkaisujen ja tutkimusdatan saatavuutta, näkyvyyttä ja leviämistä maailmanlaajuisesti. 

Lahjoitukset

Otamme vastaan lahjoituksina vain sellaisia aineistoja, joiden katsomme hyödyttävän yliopistossa tehtävää tutkimusta, opetusta ja opiskelua. 

Mitä kirjasto pois­taa ko­koel­mis­ta?

Seuraamme aineistojen käyttömääriä säännöllisesti ja arvioimme aineistojen merkitystä asiakkaille muun muassa asiakaspalautteen ja asiakaskyselyjen pohjalta. Karsimme aineistoja, joita ei käytetä tai joiden sisältö on vanhentunut sekä sellaisia huonokuntoisia teoksia, joita ei voi kohtuullisin kustannuksin korjata.

Kirjasto lähettää Varastokirjastoon kokoelmista poistetut kirjat ja lehdet, jotka ovat kotimaassa säilyttämisen arvoisia. Kirjaston kokoelmista poistetut kirjat ja lehdet ovat asiakkaiden saatavilla kirjaston aineistonvälityksen kautta.