Mitä kirjaston kokoelmiin hankitaan
Kirjaston aineistotarjonta perustuu aineistopolitiikan neljään periaatteeseen, joilla kirjasto tukee Helsingin yliopiston strategiassa asetettuja tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tavoitteita.

Hankinnan periaatteet
  1. Palvelemme ensisijaisesti Helsingin yliopiston ja yliopistollisen sairaalan (HYKS) opettajia, opiskelijoita ja tutkijoita
  2. Tavoitteenamme ovat laadukkaat ja aktiivisesti käytetyt aineistot
  3. Varmistamme yliopistoyhteisölle pääsyn aineistoihin
  4. Edistämme Helsingin yliopiston tutkimuksen näkyvyyttä
Mitä kirjasto hank­kii?

Kirjasto hankkii aineistoa yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Hankimme aineistot ensisijaisen asiakaskuntamme esittämien pyyntöjen perusteella, ottaen huomioon käytössä olevat resurssit. Kehitämme aineistotarjontaa yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa ja tuemme yliopiston laaja-alaista tutkimustyötä hankkimalla ja tarjoamalla myös lähdeaineistoja tiedeyhteisön käyttöön.

Hankimme opetuksessa ja opiskelussa käytettäviä kurssiaineistoja Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille ja Helsingin yliopiston avoimen yliopiston opiskelijoille. Teemme yhteistyötä opettajien kanssa aineistojen valintavaiheessa ja edistämme aineistojen löytyvyyttä oppimisympäristöissä.

Yliopistolaisten tekemiä hankintapyyntöjä täydennetään kirjaston asiantuntijoiden valitsemilla aineistoilla. Tavoitteena on mahdollisimman kattava kotimainen kokoelma ja sitä täydentävät kansainväliset aineistot.

Hankimme aineistot ensisijaisesti digitaalisina versioina. Hankitut digitaaliset aineistot ovat käytettävissä joko Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella käyttöehtojen mukaisesti tai avoimesti saatavilla.

Mitä kirjasto säi­lyt­tää?

Kirjaston aineistotarjonta perustuu laajoihin ja laadukkaisiin digitaalisiin aineistoihin. Painettu ja digitaalinen aineisto täydentävät toisiaan. Kirjaston painetuissa kokoelmissa on tieteenalojen laadukkaita perusteoksia ja aineistoja, joita asiakkaat lainaavat ja käyttävät aktiivisesti opetuksessa ja tutkimuksessa.

Kirjasto ylläpitää ja kehittää E-thesis-palvelua, jossa julkaistaan ja tallennetaan Helsingin yliopiston opinnäytteitä digitaalisesti. Ohjeistamme ja neuvomme opinnäytteiden tekijöitä julkaisu- ja tallennusprosessissa. Vastaamme digitaalisten väitöskirjojen julkaisemisesta sekä väitöstietojen keräämisestä yliopiston muita yksiköitä varten.

Kirjaston ylläpitämillä julkaisualustoilla julkaistaan yliopistolaisten tutkimukseen ja opetukseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta. Kirjaston omistama Helsinki University Press julkaisee laadukasta ja korkeatasoista tieteellistä kirjallisuutta, joka on avoimesti saatavilla. Kirjasto neuvoo asiakkaita avoimeen julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä ja edistää Helsingin yliopistossa tuotettujen julkaisujen ja tutkimusdatan saatavuutta, näkyvyyttä ja leviämistä maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on tehdä avoin tieteellinen julkaiseminen sujuvaksi tutkijoille ja tiedon tarvitsijoille.

Lahjoitukset

Helsingin yliopiston kirjasto ottaa vastaan vain voimassa olevien tutkintovaatimusten mukaisia kurssikirjoja.

Mitä kirjasto pois­taa ko­koel­mis­ta?

Seuraamme aineistojen käyttömääriä säännöllisesti ja arvioimme aineistojen merkitystä asiakkaille muun muassa asiakaspalautteen ja asiakaskyselyjen pohjalta. Karsimme aineistoja, joita ei käytetä tai joiden sisältö on vanhentunut sekä sellaisia huonokuntoisia teoksia, joita ei voi kohtuullisin kustannuksin korjata.

Kirjasto lähettää Varastokirjastoon kokoelmista poistetut kirjat ja lehdet, jotka ovat kotimaassa säilyttämisen arvoisia. Kirjaston kokoelmista poistetut kirjat ja lehdet ovat asiakkaiden saatavilla kirjaston aineistonvälityksen kautta.