Kirjaston käyttösäännöt

Kaikilla on oikeus käyttää Helsingin yliopiston kirjastoa. Käyttösäännöt koskevat paikalliskäytön ohella myös e-aineistojen etäkäyttöä.

Käyttösääntöjen lisäksi kirjaston käyttöä määrittävät kirjastossa sovitut pelisäännöt (esim. ryhmätyötilojen käyttöön), tekijänoikeuslaki ja lisensioitujen e-aineistojen käyttöehdot.

Sopimusasiakkaiden oikeudet ja vastuut määritellään erillisissä sopimuksissa.
Asiak­kaan oi­keu­det ja vas­tuut: Kir­jas­ton ti­lat ja lait­teet

Asiakkaan oikeudet

 • Asiakkaalla on oikeus käyttää kirjaston palveluja ja olla kirjaston tiloissa aukioloaikoina.
 • Kirjasto on julkista tilaa, joten mm. valokuvaaminen on sallittu, jos siitä ei ole haittaa kirjaston toiminnalle.

Asiakkaan vastuut

 • Asiakkaan tulee käyttäytyä kirjaston tiloissa asiallisesti ja muita asiakkaita häiritsemättä.
 • Asiakas noudattaa käyttösääntöjä ja virkailijoiden antamia ohjeita.
 • Asiakas vastaa lainaamastaan kirjastoaineistosta ja on velvollinen noudattamaan laina-aikoja ja aineiston käyttöön liittyviä muita säännöksiä ja määräyksiä.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan tekijänoikeuslakia (Tekijänoikeuslaki 404/1961), kun hän käyttää kirjaston tietoaineistoja.
 • Asiakkaan tulee maksaa kirjaston palveluhinnaston mukaiset maksut.
 • Asiakkaan on käytettävä kirjaston aineistoja ja laitteita asianmukaisesti. Asiakas vastaa aiheuttamistaan vahingoista.  Asiakas vastaa itse tiedostojensa säilytyksestä.
 • Asiakas on itse vastuussa kirjastoon jättämästään omaisuudesta.
Asiak­kaan oi­keu­det ja vas­tuut: Kir­jas­to­kort­ti

Asiakkaan oikeudet

 • Kirjastokortin voi saada henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta, jolla on voimassa oleva kuvallinen henkilötodistus ja katuosoite Suomessa. Poikkeuksena ovat Helsingin yliopiston opiskelijat ja tutkijat (ml. vierailevat opiskelijat ja tutkijat), joilla on mahdollisuus saada kortti em. ehdoista riippumatta.
 • Asiakkaalla on tietosuojalain (Tietosuojalaki 1050/2018) mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu kirjaston asiakasrekisteriin. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietosuojaseloste nähtäväkseen. Helka-kirjastoissa on yhteinen asiakasrekisteri ja tietosuojaseloste.

Asiakkaan vastuut

 • Kirjastokortti on henkilökohtainen.
 • Kun asiakas ottaa kirjastokortin, hän sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan kirjaston sääntöjä.
 • Kortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon.
 • Saadakseen kirjastokortin asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä ja luovutettava kirjaston pyytämät tiedot henkilötunnus mukaan lukien.
 • Asiakkaan on ilmoitettava yhteystietojen, nimen tai henkilötunnuksen muutokset kirjastoon.

Tietosuojaseloste

Asiak­kaan oi­keu­det ja vas­tuut: Lai­naa­mi­nen, va­raa­mi­nen ja pa­laut­ta­mi­nen

Asiakkaan oikeudet

 • Kirjastokortilla voi lainata ja uusia lainojaan sekä käyttää kirjaston kokoelmiin kuuluvaa aineistoa kullekin aineistotyypille määriteltyjen lainausaikojen ja säännösten mukaisesti.
 • Lisäksi asiakas voi tehdä varauksia lainassa olevaan aineistoon. Jos asiakas tarvitsee aineistoa, jota ei ole kirjastossa, hän voi esittää toiveen sen hankkimiseksi.
 • Asiakkaalla on oikeus palauttaa Helsingin yliopiston kirjaston aineistoja kirjaston kaikkiin toimipaikkoihin.

Asiakkaan vastuut

 • Asiakkaan tulee esittää kirjastokortti lainatessaan ja varatessaan aineistoa.
 • Asiakkaan vastuulla on selvittää lainojensa eräpäivät ja myöhästymisestä seuraavat maksut kirjaston palveluhinnastosta.
 • Jos asiakas palauttaa aineiston eräpäivän jälkeen, kirjasto perii palveluhinnaston mukaisia myöhästymismaksuja.
 • Asiakkaan tulee korvata palauttamatta jättämänsä aineisto (esimerkiksi kadonnut kirja) kirjaston hinnaston ja aineiston arvon mukaisesti. Jos asiakas on jo korvannut palauttamatta jätetyn aineiston ja tämän jälkeen palauttaa sen, kirjasto ei ole velvollinen hyvittämään korvausta asiakkaalle.
 • Aineiston palauttamatta jättäminen ja maksattamattomat maksut johtavat lainauskieltoon ja ulkopuolisen perintätoimiston käyttöön. Palauttamatonta aineistoa ja maksamattomia maksuja voidaan periä myös oikeusperinnän kautta.
 • Asiakas asetetaan lainauskieltoon, jos hänellä on maksamattomia maksuja, joiden määrä ylittää palveluhinnastossa ilmoitetun lainauskieltorajan. Lainausoikeus palautetaan, kun maksut kuluineen on maksettu.

Kirjaston palveluhinnasto

Tietoa lainauskiellosta

 

Asiak­kaan oi­keu­det ja vas­tuut: Kir­jas­ton verk­ko­käyt­tö

Asiakkaan oikeudet

 • Asiakkaalla on oikeus käyttää elektronisia aineistoja kirjaston tiloissa Helsingin yliopiston tietojärjestelmien käyttösääntöjen ja tietoturvasääntöjen mukaisesti.
 • Helsingin yliopiston opiskelijat ja henkilökunta sekä HYKS:n henkilökunta voivat käyttää kirjaston hankkimia aineistoja kirjaston tilojen lisäksi kyseisten organisaatioiden verkoissa olevilta koneilta. Lisensioitujen elektronisten aineistojen etäkäyttö on sallittu yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Paikalliskäyttäjillä ei ole etäkäyttöoikeutta. 

Asiakkaan vastuut

 • Kirjaston asiakas on velvollinen noudattamaan Helsingin yliopiston tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja tietoturvasääntöjä.
 • Yliopiston käyttöön lisensioituja aineistoja käyttäessään asiakas sitoutuu noudattamaan aineistojen käyttöehtoja.
 • Yliopiston käyttöön hankittuja elektronisia aineistoja on sallittua käyttää tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoituksiin. Aineistojen tai niiden osien hyödyntäminen kaupallisesti on kielletty.
 • Aineistoja on yleensä mahdollista selailla, niistä voi tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa ja tallentaa aineistoja kohtuullisia määriä. Aineistojen järjestelmällinen levittäminen, niiden muuntelu tai ohjelmallinen haravointi on kielletty.

Helsingin yliopiston tietojärjestelmien käyttö- ja tietoturvasäännöt

 

Asiak­kaan oi­keu­det: Vies­tin­tä
 • Asiakkaalla on oikeus saada kirjaston palveluja koskevia tietoja ottamalla yhteyttä kirjastoon.
 • Asiakkaalla on mahdollisuus antaa palautetta kirjaston toiminnasta.
Kir­jas­ton oi­keu­det
 • Kirjastolla on oikeus päättää kirjaston aukioloajoista ja niissä tapahtuvista muutoksista.
 • Kirjastolla on oikeus päättää laina-ajoista.
 • Kirjastolla on oikeus periä palveluhinnastonsa mukaisia maksuja.
 • Kirjasto voi asettaa asiakkaan määräaikaiseen käyttökieltoon, jos asiakas ei noudata kirjaston sääntöjä ja ohjeita, vaikka kirjasto on huomauttanut asiasta.
 • Kirjastolla on oikeus kehottaa asiakasta, joka käytöksellään aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle, asiakkaille tai henkilökunnalle, poistumaan kirjastosta.
 • Kirjastolla on oikeus muuttaa käyttösääntöjä.
 • Kirjasto ei vastaa tiloissaan olevan laitteiden tai ohjelmistojen toiminnallisista häiriöistä tai tietokoneviruksista käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta.
 • Kirjasto ei ole vastuussa käyttäjän tekemistä elektronisten aineistojen käyttöehtojen rikkomuksista.
 • Vakavissa väärinkäytöstapauksissa yliopisto voi antaa asian viranomaisten tutkittavaksi. Väärinkäyttäjään voidaan kohdistaa lainsäädäntöön perustuvia vahingonkorvausvaatimuksia.
Kir­jas­ton vas­tuu
 • Kirjasto antaa asiakkaan käyttöön tietoaineistoja, palveluja, tiloja ja laitteita.
 • Lainaustapahtuman yhteydessä kirjasto ilmoittaa laina-ajan.
 • Kirjasto tiedottaa palveluistaan ja niihin liittyvistä säännöksistä.
 • Asiakasrekisteriä käytetään lainaustenhallinnointiin. Kirjasto ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuoliseen käyttöön, poikkeuksena palauttamatta jääneen kirjaston aineiston perintätoimintaan liittyvät toimeksiannot.
 • Kirjasto käsittelee asiakastietoja ja -tapahtumia luottamuksellisesti.
 • Kirjasto käsittelee asiakaspalautteet ja ottaa ne huomioon toimintaansa kehittäessään.

Tietosuojaseloste