Yhteistyökumppanit

HEL­SUS te­kee yh­teis­työ­tä usean aka­tee­mi­sen, jul­ki­sen ja yk­si­tyi­sen sek­to­rin toi­mi­jan kans­sa.

Haluatko yhteistyökumppaniksi? Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää.

 

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopistossa tehdään laajasti kestävyystieteeseen liittyvää tutkimusta. Käynnissä oleva yhteistyö sisältää seminaareja, kursseja ja keskustelutapahtumia ajankohtaisista kaupunkitutkimuksen aiheista sekä yhteisten tutkimusprojektien suunnittelua. Tärkein yhteistyö Aalto-yliopiston ja HELSUSin välillä on vuosittain toistuva kansainvälinen konferenssi Sustainability Science DaysKaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin uudenlainen yhteistyömuoto ja -verkosto, joka yhdistää monitieteisen tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kaupunkitutkimuksen alalla.

Fu­tu­re Earth Suo­mi

Future Earth Suomi –globaalimuutostutkimuksen kansalliskomitea edistää Suomessa harjoitettavaa monitieteistä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa globaalimuutostutkimusta. Kansalliskomitea edustaa Suomea globaalimuutostutkimuksen kansainvälisissä hankkeissa ja järjestöissä. Kansalliskomitean puheenjohtajana toimii professori Markku Kulmala Helsingin yliopistosta, ja HELSUS on virallinen osa komiteaa.

Hel­sin­gin kau­pun­ki

Helsingin kaupunki on yksi kaupunkiakatemian toimijoista ja HELSUSin kaupungit -tutkimusteeman keskeinen yhteistyökumppani. Lisäksi yhteistyömuotoja tulevat olemaan yhteiset opiskelijahankkeet sekä Living Lab -innovaatioympäristöt.

Kan­sa­lais­jär­jes­töt

Aktiivinen kansalaisyhteiskunta on keskeinen tekijä kestävän kehityksen edistämisessä. Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti tekee yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, joilla on strategiamme mukaiset tavoitteet.  HELSUS on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi WWF Suomen ja Suomen YK-liiton kanssa.

Luon­non­va­ra­kes­kus (Luke)

Lukessa työskentelevät tutkijat ja asiantuntijat tuottavat uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. Luke tavoittelee yhteistyössä biotaloudelle rakentuvaa yhteiskuntaa. Yhteistyöhön kuuluu yhteisiä seminaareja, tutkimushankkeita sekä jaettuja virkoja.

Mi­nis­te­riöt

Useat ministeriöt ovat tärkeässä roolissa Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutissa. Yhteistyömme näkyy erityisesti tutkimusprosessien yhteistyötuotantona ja tiedepoliittisten alustojen rakentamisena. Yhteistyö ministeriöitämme ovat mm. ympäristöministeriöulkoministeriömaa- ja metsätalousministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö.

Pre­si­dent­ti Tar­ja Ha­lo­sen kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen sää­tiö

Presidentti Tarja Halosen nimeä kantava kestävän kehityksen säätiö perustettiin vuonna 2012 tukemaan jo presidenttikautena alkanutta työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. TH Globaalin kestävän kehityksen säätiö tekee yhteistyötä HELSUSin kanssa.

Sitra

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Työn tähtäimessä on reilu ja kestävä tulevaisuus. Sitran ja HELSUSin yhteistyö sisältää mm. projektien yhteistuotantoa ja ennakkoluulottomia kestävyyskokeiluja.

Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus (SYKE)

SYKE on monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos, jonka tärkein tehtävä on ratkaista yhteiskunnan polttavia kysymyksiä, joilla on vaikutusta ympäristöön, sekä rakentaa kestävää yhteiskuntaa. HELSUSin ja Suomen ympäristökeskuksen strategiset painopisteet ovat lähellä toisiaan. Esimerkiksi yhteisiä aihepiirejä ovat mm. ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, kulutuksen ja tuotannon kestävyys, ekosysteemipalvelujen ja biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, sekä maankäytön ja rakennetun ympäristön kestävyys. Yhteistyöhön kuuluu yhteisiä seminaareja, tutkimushankkeita sekä jaettuja virkoja.

Yk­si­tyi­nen sek­to­ri

Yksityinen sektori on kestävyyden keskeinen toimija. Kestävien ratkaisujen yhteistuotanto tuottaa molemminpuolista hyötyä, ja yritysten sitoutuminen voi tapahtua eri tavoin. Yhteistyössä Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin kanssa yritykset voivat kehittää liiketoimintaansa uudella tavalla ja samalla luoda uudenlaisia ratkaisuja kestäviin muutoksiin. Monitieteellinen ja monipuolinen kumppaniverkostomme auttaa yrityksiä löytämään uusia kontakteja tutkimus-, tuotekehitys-, asiakastutkimus- ja yhteistyöverkostojen saralla.

Ym­pä­ris­tö­tie­don foo­ru­mi

Helsingin ylipoiston kestävyystieteen instituutti tekee läheistä yhteistyötä Ympäristötiedon foorumin kanssa, joka välittää viimeisintä ympäristötietoa päätöksenteon tueksi.

Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen yh­teis­kun­ta­si­tou­mus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on esimerkki Suomen tavasta toteuttaa kestävää kehitystä käytännössä. Sitoumustyö tuo julkisen sektorin, yritykset, kansalaisyhteiskunnan toimijat ja kansalaiset yhteen ainutlaatuisella tavalla. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline globaalien Agenda2030 tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa. Sitoumusta koordinoi Valtioneuvoston kanslia. Yhteistyötä teemme esimerkiksi järjestämällä HELSUS Policy Dialogues -keskustelutilaisuuksia kestävän kehityksen seurannan indikaattoreista.