HELSUS Science-Policy Forum

HELSUSin tieteen ja politiikan forum on keskustelualusta, joka lisää vuorovaikutusta tutkimuksen ja päätöksenteon välillä, tuo esille meneillään olevia lainsäädännöllisiä ja poliittisia uudistuksia ja ajankohtaisia tutkimustuloksia. Forum kutsuu yhteen osallistujia eri ministeriöistä, kaupungeista, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista Suomessa keskustelemaan tieteen ja tutkimuksen rajapinnoista.
Menneet tapahtumat

Ter­ve­tu­loa HEL­SUSin tie­teen ja po­li­tii­kan foo­ru­miin!

Luon­to­poh­jai­set rat­kai­sut apu­na ta­voi­tel­taes­sa il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lin­tää ja bio­di­ver­si­teet­ti­ka­toa

#HELSUSSciencePolicyForum @yministerio @HELSINKISUS @helsinkiuni

Aika: 20.1.2021, klo 13:00-16:00 

Paikka: Striimaus Tiedekulmasta ja ryhmäkeskustelut Zoomissa. Ryhmäkeskusteluihin ilmoittautuneet saavat henkilökohtaisen Zoom-kutsun. 

Katso tallenne HELSUS Science-Policy foorumista täältä. 

 

HELSUS tiede-politiikka forum tuo yhteen tutkijat ja päätöksentekijät ja niitä valmistelevan hallinnon edustajat ajankohtaisten kestävyyskysymysten äärelle. 

Ensimmäinen HELSUSin tieteen ja politiikan forum järjestetään 20. tammikuuta yhteistyöstä ympäristöministeriön kanssa. Forumin aiheena on sektoreiden välinen yhteistyö luontopohjaisten ratkaisujen edistämiseksi ilmastonmuutoksen hillinnässä ja biodiversiteetin heikkenemisen estämisessä. Forum kutsuu keskusteluun tutkijoita ja hallinnon edustajia eri sektoreilta. 

Luontopohjaiset ratkaisut on suunniteltava ja toimeenpantava niin, että ne tukevat eri sektoreita saavuttamaan ilmastotavoitteet ja estämään luonnon monimuotoisuuden heikentymistä. 

Luontopohjaisilla ratkaisuilla (nature-based solutions) tarkoitetaan laajasti ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin, jotka jollain tavalla tukeutuvat luontoon tai inspiroituvat siitä, sekä tuovat luonnon prosesseja ratkaisumahdollisuuksina esiin. Luontopohjaiset ratkaisut ovat lähtökohtaisesti monihyötyisiä, ja niitä edistämällä voidaan samanaikaisesti edistää terveyttä, hyvinvointia, taloudellista hyötyä, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. On tärkeää, että meneillään olevissa politiikkaprosesseissa otetaan huomioon kattavasti luontopohjaisten ratkaisujen mahdollisuudet laajasti ympäristö-, ilmasto-, maankäyttö-, energia-, liikenne- ja terveyssektoreilla. 

Sektoreiden välisen yhteistyön lisäksi tarvitaan dialogia tutkimuksen ja päätöksenteon ja valmistelun välillä. Tutkimuskentän kiinnostus - ja eurooppalainen tutkimusrahoitus -  luontopohjaisiin ratkaisuihin on lisääntymässä. Luontopohjaisten ratkaisujen tutkimuksessa yhdistyvät niin ympäristölliset, ilmastolliset kuin maantieteelliset kysymykset, sekä terveys ja hyvinvointi, vesistöjen hoitaminen, talous, kaupunkitutkimus ja kestävyysmurrostutkimus. Vaikka tiede-politiikka yhteistyötä ja luontopohjaisten ratkaisujen tutkimusta on edistetty Suomessa, laajempi verkosto ja alusta, joka mahdollistaa tutkijoiden ja politiikantekijöiden verkostoitumisen Suomessa, puuttuu. HELSUSin tiedepolitiikka forum vastaa osaltaana tähän. 

Tammikuun Forum tuo yhteen tutkijoita ja päätöksentekijöitä, sekä tuo esiin ja välittää hallinnon tietotarpeita tutkimuskentän suuntaan. Tavoitteena on edistää Suomen kannalta merkittävien politiikkarelevanttien tutkimusaihioiden kehittymistä ja verkostoitumista tulevia Horisontti Eurooppa - tutkimusohjelmahakuja ajatellen. Lisäksi, Forum edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Oh­jel­ma

13:00-13:15     Welcome words and setting the scene on NBS Science-Policy Research across the EU, Professor Christopher Raymond, University of Helsinki

Raymond presentation.pdf

 

13:15-13:35     Nature-based solutions in European Cities, Speaker tbc, NATURVATION-project funded by EC, Dr. APN (Sander) van der Jagt, Wageningen University & Research

Sander presentation.pdf

 

13:35-13:50     Why do we need cross-sectoral collaboration to integrate Nature-Based Solutions into policy processes in Finland - Policy perspective, Professor of Practice Hannele Pokka, University of Helsinki

Pokka presentation.pdf

 

13:50-14:05     The examples of recent research and policy collaboration in nature-based solutions in Finland -Research perspective, Dr. Riikka Paloniemi, Finnish Environment Institute, SYKE

Paloniemi presentation.pdf

 

14:05-14:20     Concluding remarks - funding collaboration, Research director Dr. Tanja Suni, Ministry of the Environment 

Suni presentation.pdf

 

14:20-14:30    Tauko

Keynote puhujien esittelyt löydät tapahtuman englannin kielisiltä sivuilta.

 

Ryh­mä­kes­kus­te­lut

14:30-14:40 Johdatus ryhmäkeskusteluihin, Tutkimuskoordinaattori, Dr. Eeva-Lotta Apajalahti, Helsingin yliopisto, HELSUS

14:40-16:00 Ryhmäkeskustelut

Ryhmä 1: Luontopohjaiset ratkaisut tukevat hyvinvointia ja terveyttä

Ryhmä 2: Luontopohjaiset ratkaisut tukevat vähähiilistä elämäntapaa kaupungeissa

Ryhmä 3: Luontopohjaisten ratkaisujen vaikuttavuusinvestoinnit ja rahallinen arvottaminen

Ryhmä 4: Luontoympäristöjen ennallistaminen luontopohjaisten ratkaisujen avulla

Ryhmä 5: Luontopohjaiset ratkaisut vesistöjen suojelussa ja hallinnassa

16:00-16:15 Loppusanat, Eeva-Lotta Apajalahti

Q & A

 

Presemossa Foorumin aikana esitetys kysymykset ja niiden vastaukset:

presemo_questions.pdf