Avoin yliopisto: Johtaminen
Johtaminen on Helsingin yliopiston monitieteinen temaattinen opintokokonaisuus. Opinnoista osa tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Johtamisesta on tullut entistä merkittävämpi osa koko yhteiskunnan ja ihmisten arkielämän hallintaa. Hyvä johtaminen on edellytys toiminnan sujuvuudelle ja menestykselle liiketoiminnassa, julkisella sektorilla, kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä sekä poliittisissa organisaatioissa.

Johtamiseen liittyvät kysymykset ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi uusien organisointitapojen ja teknologioiden esiintulo, valtioiden rajat ylittävän toiminnan lisääntyminen, julkisen ja yksityisen toiminnan aiempaa vähemmän selkeät rajanvedot, kulttuurien monimuotoistuminen sekä kulttuurisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ovat paitsi haastaneet perinteisiä käsityksiä johtamisesta myös nostaneet esiin tarpeen aiempaa monipuolisemmalle ja laajemmalle ymmärrykselle johtamisesta.

Yliopistoista valmistuvat opiskelijat tulevat kohtaamaan johtamiseen liittyviä kysymyksiä ja ilmiöitä päivittäin – joko itse johtajina tai muuten läheisessä suhteessa johtamiseen.  Opinnot sisältävät muun muassa näkökulmia sukupuoli- eettisiin, yhteistyö, ja strategiavetoisten johtajuuskysymyksiin eri ympäristöissä.

 

Syyslukukauden 2021 opetuksen tiedot julkaistaan viimeistään 20.7.2021 ja kevätlukukauden 2022 viimeistään 1.11.2021. Tarkista ennakkotietoa tulevista opinnoista. Voit katsoa kesän 2021 opintotarjonnan kootusti verkkosivuiltamme.

Johtamisen opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella Johtamisen 15 op tai 25 op kokonaisuuden  tai valita itseäsi kiinnostavia yksittäisiä kursseja. Opintokokonaisuus kuuluu Helsingin yliopistossa valinnaisiin opintoihin.
 
Katso ennen maaliskuuta 2021 järjestetyt opinnot

 

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija

Jos opiskelet seuraavissa koulutusohjelmissa tutkinto-opiskelijana, voit osallistua maksutta Johtamisen opintoihin, kunhan ilmoittaudut kursseille suoraan Helsingin yliopistoon (WebOodi/Sisu) kautta, ei Avoimeen yliopistoon.

  • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV)
  • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV)
  • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma (SPT)
  • Kasvatustieteiden kandiohjelma (KK/PeK)
  • Kasvatustieteiden maisteriohjelma (KM/PeM)
  • Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
  • Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma (TUM)
  • Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma (SKY)

Huom! Johdatus johtamiseen/Introduktion till Ledarskap -kurssi järjestetään vain Avoimessa yliopistossa ja se on maksuton kaikille Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille koulutusohjalmasta riippumatta.

Opintokokonaisuus voi sisältyä joko kandidaatin- tai maisteritutkintoon.

Johtamisen opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa monitieteellinen ja laaja-alainen näkemys johtamisen ilmiöistä ja luonteesta ja tutkimustietoa johtamisen teorioista monitieteellisessä viitekehyksessä. Johtamisen opinnot auttavat siten soveltamaan johtamistietoa eri konteksteissa.

Pakollinen kurssi Voit opiskella pakollisen kurssin joko suomeksi tai ruotsiksi. Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa: hallita johtamisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja pääsuuntauksettunnistaa mitä on johtaminen erilaisissa organisaatioissa ja työyhteisöissätarkastella kriittisesti erilaisia johtamisoppeja ja johtamisesta vallitsevia käsityksiätarkastella organisaatioita ja niiden johtamista osana systeemisiä toimintakonteksteja ja laajemmin taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten kentillä Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija: hallitsee johtamisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja pääsuuntaukset tunnistaa mitä on johtaminen erilaisissa organisaatioissa pystyy tarkastelemaan kriittisesti erilaisia johtamisoppeja ja johtamisesta vallitsevia käsityksiä pystyy tarkastelemaan organisaatioiden johtamista osana systeemisiä toimintakonteksteja ja laajemmin taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten kentillä Kurssit järjestetään seuraavasti
Valinnaiset kurssit Valitse alla olevista kursseista kaksi Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa: ymmärtää ja analysoida palvelujohtamisen, palvelulogiikan (service dominant logic) ja palveluinnovaation keskeisiä tekijöitä ja soveltaa niitä palveluorganisaation johtamisessaymmärtää palvelujohtamisen strategisen ajattelun kehittymisen, nykytilan ja ennakoidun tulevaisuudenjohtaa palveluinnovaatiota ja ymmärtää erilaisia palveluinnovaation lähestymistapojaymmärtää ja analysoida kuluttajakäyttäytymistä palveluissaanalysoida ja kehittää henkilöjohtamista palveluorganisaatiossa ja palvelukulttuuria Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa: ymmärtää palvelujohtamisen ja palvelulogiikan (service dominant logic) keskeiset tekijät ymmärtää palvelujohtamisen strategisen ajattelun kehittymisen, nykytilan ja ennakoidun tulevaisuuden ymmärtää palveluinnovaatiota ja kuluttajakäyttäytymistä palveluissa ymmärtää henkilöjohtamista palveluorganisaatiossa ja digitaalisten palvelujen johtamista havaita ja hyödyntää mahdollisuuksia soveltaa palvelulogiikkaa ja kehittää palveluiden johtamista organisaatioissa Kurssit järjestetään seuraavasti Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa: ymmärtää ja analysoida verkostotaloutta ja –yhteiskuntaa, sen kehityssuuntia ja keskeisiä ilmiöitä yksilön, organisaation ja globaalin tason tarkastelussaymmärtää ja analysoida organisaatio- ja sosiaalisia verkostojaymmärtää ja johtaa yhteistyötä monen toimijan verkostoissaidentifioida mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää verkostoyhteistyötä organisaatioiden ja yksilöiden toiminnassareflektoida verkostotalouden ja –johtamisen keskeisiä aspekteja käytännön organisaatioiden kehittämiseen sekä vaihteleviin nyky-yhteiskunnan ilmiöihin   Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa: ymmärtää verkostotaloutta ja –yhteiskuntaa, sen kehityssuuntia ja keskeisiä ilmiöitä yksilön, organisaation ja globaalin tason tarkastelussa ymmärtää ja analysoida organisaatio- ja sosiaalisia verkostoja ymmärtää yhteistyön ja johtamisen perusteet monen toimijan verkostoissa osaa identifioida mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää verkostoyhteistyötä organisaatioiden ja yksilöiden toiminnassa ymmärtää digitaalisten alustojen ja ekosysteemien rakenteen ja toimintastrategiat osaa reflektoida verkostotalouden ja –johtamisen keskeisiä aspekteja käytännön organisaatioiden kehittämiseen sekä vaihteleviin nyky-yhteiskunnan ilmiöihin Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: beskriva och förstå centrala organisationsteoretiska begrepp och perspektivbedöma och motivera olika teoriers giltighet och relevans ur ett statsvetenskapligt perspektivbedöma och motivera olika organiserings- och styrformers relevans för att hantera utmaningarna i dagens offentliga sektorsjälvständigt formulera en statsvetenskapligt relevant frågeställning om fenomen som gäller organisationer och policyprocessertillämpa centrala teorier och begrepp på organisatoriska och processrelaterade problem   Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: • beskriva och förstå centrala organisationsteoretiska begrepp och perspektiv• bedöma och motivera olika teoriers giltighet och relevans ur ett statsvetenskapligt perspektiv• bedöma och motivera olika organiserings- och styrformers relevans för att hantera utmaningarna i dagens offentliga sektor• självständigt formulera en statsvetenskapligt relevant frågeställning om fenomen som gäller organisationer och policyprocesser• tillämpa centrala teorier och begrepp på organisatoriska och processrelaterade problem. Kurssit järjestetään seuraavasti Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt: känner till hur den offentliga förvaltningens roll studeras inom statskunskapenkan identifiera och bedöma  praktiska tillämpningar av viktiga organiserings- och styrformer på de olika förvaltningsnivåernakan analysera hur den offentliga förvaltningens inre uppbyggnad påverkar politiska beslutsprocesserförmår självständigt reflektera över viktiga utvecklingsdrag och samband på förvaltningspolitikens område Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt: har grundläggande kunskaper om centrala socialpsykologiska arbets- och organisationsteorier och -begrepp med kopplingar till aktuella utmaningar i arbetslivetkan tillämpa denna kunskap i arbetslivet gällande organisationsförändring och utveckling, ledarskap, identitet och välmående i organisationerhar en förmåga att identifiera problem i arbetsgemenskaper och kunna formulera rekommendationer i syfte att skapa en hälsosam arbetsplats Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt: har grundläggande kunskaper om centrala socialpsykologiska arbets- och organisationsteorier och -begrepp med kopplingar till aktuella utmaningar i arbetslivet,kan tillämpa denna kunskap i arbetslivet gällande organisationsförändring och utveckling, ledarskap, identitet och välmående i organisationer,har en förmåga att identifiera problem i arbetsgemenskaper och kunna formulera rekommendationer i syfte att skapa en hälsosam arbetsplats. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa opintojakson päätyttyä: tunnistaa ja yksilöidä tärkeimmät johtamisvälineet ja strategiat erityisissä teemoissavertailla ja arvioida erilaisia johtamisnäkökulmia erityisissä teemoissaanalysoida ja kuvata erilaisia johtamisnäkökulmia johtamiseen liittyviin erityisteemojen kauttareflektoida teoreettisesti johtamista erityisessä teemassakehittää suhtautumistapaansa johtamiseen tietyssä teemassa Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin ihmisten, median ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvää tutkimusta ja pystyy erittelemään kriisi- ja traumajournalismiin, kriisiviestintään ja -johtamisen sekä yhteiskunnan varautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Opiskelija on harjaantunut analysoimaan erilaisten kriisin viestintää ja johtamista.  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin ihmisten, median ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvää tutkimusta ja pystyy erittelemään kriisi- ja traumajournalismiin, kriisiviestintään ja -johtamisen sekä yhteiskunnan varautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Opiskelija on harjaantunut analysoimaan erilaisten kriisin viestintää ja johtamista. Kurssit järjestetään seuraavasti

Johtamisen opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa monitieteellinen ja laaja-alainen näkemys johtamisen ilmiöistä ja luonteesta ja tutkimustietoa johtamisen teorioista monitieteellisessä viitekehyksessä. Johtamisen opinnot auttavat siten soveltamaan johtamistietoa eri konteksteissa.

Pakollinen kurssi Voit opiskella pakollisen kurssin joko suomeksi tai ruotsiksi. Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa: hallita johtamisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja pääsuuntauksettunnistaa mitä on johtaminen erilaisissa organisaatioissa ja työyhteisöissätarkastella kriittisesti erilaisia johtamisoppeja ja johtamisesta vallitsevia käsityksiätarkastella organisaatioita ja niiden johtamista osana systeemisiä toimintakonteksteja ja laajemmin taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten kentillä Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija: hallitsee johtamisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja pääsuuntaukset tunnistaa mitä on johtaminen erilaisissa organisaatioissa pystyy tarkastelemaan kriittisesti erilaisia johtamisoppeja ja johtamisesta vallitsevia käsityksiä pystyy tarkastelemaan organisaatioiden johtamista osana systeemisiä toimintakonteksteja ja laajemmin taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten kentillä Kurssit järjestetään seuraavasti
Valinnaiset kurssit Valitse alla olevista kursseista neljä Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa: ymmärtää ja analysoida palvelujohtamisen, palvelulogiikan (service dominant logic) ja palveluinnovaation keskeisiä tekijöitä ja soveltaa niitä palveluorganisaation johtamisessaymmärtää palvelujohtamisen strategisen ajattelun kehittymisen, nykytilan ja ennakoidun tulevaisuudenjohtaa palveluinnovaatiota ja ymmärtää erilaisia palveluinnovaation lähestymistapojaymmärtää ja analysoida kuluttajakäyttäytymistä palveluissaanalysoida ja kehittää henkilöjohtamista palveluorganisaatiossa ja palvelukulttuuria Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa: ymmärtää palvelujohtamisen ja palvelulogiikan (service dominant logic) keskeiset tekijät ymmärtää palvelujohtamisen strategisen ajattelun kehittymisen, nykytilan ja ennakoidun tulevaisuuden ymmärtää palveluinnovaatiota ja kuluttajakäyttäytymistä palveluissa ymmärtää henkilöjohtamista palveluorganisaatiossa ja digitaalisten palvelujen johtamista havaita ja hyödyntää mahdollisuuksia soveltaa palvelulogiikkaa ja kehittää palveluiden johtamista organisaatioissa Kurssit järjestetään seuraavasti Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa: ymmärtää ja analysoida verkostotaloutta ja –yhteiskuntaa, sen kehityssuuntia ja keskeisiä ilmiöitä yksilön, organisaation ja globaalin tason tarkastelussaymmärtää ja analysoida organisaatio- ja sosiaalisia verkostojaymmärtää ja johtaa yhteistyötä monen toimijan verkostoissaidentifioida mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää verkostoyhteistyötä organisaatioiden ja yksilöiden toiminnassareflektoida verkostotalouden ja –johtamisen keskeisiä aspekteja käytännön organisaatioiden kehittämiseen sekä vaihteleviin nyky-yhteiskunnan ilmiöihin   Tavoitteena on, että opintojakson suorittanut opiskelija osaa: ymmärtää verkostotaloutta ja –yhteiskuntaa, sen kehityssuuntia ja keskeisiä ilmiöitä yksilön, organisaation ja globaalin tason tarkastelussa ymmärtää ja analysoida organisaatio- ja sosiaalisia verkostoja ymmärtää yhteistyön ja johtamisen perusteet monen toimijan verkostoissa osaa identifioida mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää verkostoyhteistyötä organisaatioiden ja yksilöiden toiminnassa ymmärtää digitaalisten alustojen ja ekosysteemien rakenteen ja toimintastrategiat osaa reflektoida verkostotalouden ja –johtamisen keskeisiä aspekteja käytännön organisaatioiden kehittämiseen sekä vaihteleviin nyky-yhteiskunnan ilmiöihin Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: beskriva och förstå centrala organisationsteoretiska begrepp och perspektivbedöma och motivera olika teoriers giltighet och relevans ur ett statsvetenskapligt perspektivbedöma och motivera olika organiserings- och styrformers relevans för att hantera utmaningarna i dagens offentliga sektorsjälvständigt formulera en statsvetenskapligt relevant frågeställning om fenomen som gäller organisationer och policyprocessertillämpa centrala teorier och begrepp på organisatoriska och processrelaterade problem   Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: • beskriva och förstå centrala organisationsteoretiska begrepp och perspektiv• bedöma och motivera olika teoriers giltighet och relevans ur ett statsvetenskapligt perspektiv• bedöma och motivera olika organiserings- och styrformers relevans för att hantera utmaningarna i dagens offentliga sektor• självständigt formulera en statsvetenskapligt relevant frågeställning om fenomen som gäller organisationer och policyprocesser• tillämpa centrala teorier och begrepp på organisatoriska och processrelaterade problem. Kurssit järjestetään seuraavasti Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan: förstå och förklara vad projekt och innovationer är och vilken roll de har i samhällsutvecklingen,identifiera problemområden och lösningsmodeller för tvärsektoriell projektverksamhet,jämföra privat och offentlig projektverksamhet i en projektdriven offentlig kontext,beskriva centrala aspekter av begreppsapparaten inom projektdriven innovationsverksamhet,reflektera över vilken roll projektdriven innovationsverksamhet har som en del av den omkringliggande politiska, administrativa och professionella omgivningen.  Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt: känner till hur den offentliga förvaltningens roll studeras inom statskunskapenkan identifiera och bedöma  praktiska tillämpningar av viktiga organiserings- och styrformer på de olika förvaltningsnivåernakan analysera hur den offentliga förvaltningens inre uppbyggnad påverkar politiska beslutsprocesserförmår självständigt reflektera över viktiga utvecklingsdrag och samband på förvaltningspolitikens område Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa opintojakson päätyttyä: tunnistaa ja yksilöidä tärkeimmät johtamisvälineet ja strategiat erityisissä teemoissa  vertailla ja arvioida erilaisia johtamisnäkökulmia erityisissä teemoissa analysoida ja kuvata erilaisia johtamisnäkökulmia johtamiseen liittyviin erityisteemojen kautta reflektoida teoreettisesti johtamista erityisessä teemassa kehittää suhtautumistapaansa johtamiseen tietyssä teemassa. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin ihmisten, median ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvää tutkimusta ja pystyy erittelemään kriisi- ja traumajournalismiin, kriisiviestintään ja -johtamisen sekä yhteiskunnan varautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Opiskelija on harjaantunut analysoimaan erilaisten kriisin viestintää ja johtamista.  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin ihmisten, median ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvää tutkimusta ja pystyy erittelemään kriisi- ja traumajournalismiin, kriisiviestintään ja -johtamisen sekä yhteiskunnan varautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Opiskelija on harjaantunut analysoimaan erilaisten kriisin viestintää ja johtamista. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija johtamisen, sukupuolen ja moninaisuuden tutkimuksen teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännön työelämässä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti sukupuolen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla. Jakson jälkeen opiskelija pystyy havaitsemaan erilaisia syrjinnän mekanismeja ja etsimään johtamisen keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen. Opiskelija osaa perusteet tasa-arvokysymyksistä ja niiden edistämisestä johtamisessa, työelämässä ja organisaatioissa.   Kurssit järjestetään seuraavasti
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen