Farmasian tutkijalinja
Farmasian tutkijalinja on tutkimusorientoitunut opiskelulinja farmasian tiedekunnassa, jonka tavoitteena on tarjota hyvät peruslähtökohdat tutkijanuralle. Tutkijalinjan tavoitteena on tarjota normaalia proviisorikoulutusta syvällisemmät perustiedot tutkimuksesta kiinnostuneille proviisoriopiskelijoille sekä tarjota heille käytännön tutkimusharjoittelumahdollisuus tiedekunnan eri osastoilla.

Tutkijalinjalle valitaan ensisijaisesti farmasian ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Linjalle voidaan kuitenkin valita myös 2. tai 3. vuoden opiskelijoita perustellusta syystä ja jos hakijan aiemmat opinnot tukevat tutkijalinjalla opiskelua.

Valinta tapahtuu seuraavien perusteiden mukaan:

1. Painoarvo 20-30%: Henkilökohtainen, vapaamuotoinen hakemus

 • hakijan odotukset ja motiivi kehittyä farmasian alan tutkijaksi
 • hakijan kuvaus itsestään
 • muut hakijan ansioihin vaikuttavat tekijät, esim. aikaisempi tutkimuskokemus, aikaisemmat opinnot, tutkinnot ja tieteelliset suoritukset, oma-aloitteellisuus, innostus ym.

2. Painoarvo 40-60%: Menestyminen seuraavissa suorituksissa:

 • farmasian valintakokeessa saavutettu kokonaispistemäärä         
 • edistyminen 1. vuoden opinnoissa          
 • suoritetut kurssit (opintopisteet)
 • kurssien arvosanat

Primaarivalinta suoritetaan kohtien 1 ja 2 perusteella, jolloin selviävät haastatteluun kutsuttavat hakijat (enintään 10).

 • Painoarvo 20-30%: Haastattelu, joka voi sisältää myös hakijan kykyjä mittaavia tehtäviä. Haastattelun järjestää ja suorittaa ohjausryhmä. Haastatteluun voidaan pyytää tuomaan ylioppilastodistus.

Sekundaarinen valinta perustuu haastatteluun, jossa hakijat asetetaan järjestykseen, parhaat (enintään 4-5) valitaan ja 2-3 asetetaan varasijalle.
Tutkijalinjan opiskelijavalinnan tulokset tiedotetaan sähköpostitse kaikille hakijoille viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Ha­ke­mi­nen

Tutkijalinjan hakuaika alkaa loppuvuodesta 2022. Tutkijalinjalle haetaan vapaamuotoisella hakemuksella (pituus 1-2 sivua). Hakeminen tapahtuu e-lomakkeella, joka on täytettävissä hakuaikana.

Linkki e-lomakkeelle (lomake on käytössä vain hakuaikana)

Lomakkeelle tallennetaan hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä yllä kohdassa 1 mainitut asiat sisältävä vapaamuotoinen hakemus liitetiedostona.  Hakijoiden valintakoemenestys sekä ensimmäisenä vuonna hakuajan loppuun mennessä suoritetut opinnot tarkistetaan opiskelijapalveluissa. Hakemukseen voi liittää muita hakemusta tukevia asiakirjoja.

Opiskelijavalinnan suorittaa farmasian tutkijalinjan ohjausryhmä. Tutkijalinjalle valitaan vuosittain enintään 4-5 opiskelijaa ohjausryhmän harkinnan mukaan. Ensimmäisenä lukuvuonna valittujen vaativampien kurssien suorittaminen katsotaan eduksi linjalle opiskelijoita valittaessa.

Tutkijalinjalla opiskelevat suorittavat farmaseutin ja proviisorin tutkinnot voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti seuraavin lisäyksin:

Tutkijalinjalla suositellaan suoritettaviksi vaativampia opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaisesti. Korvaavat opintojaksot hyväksyy korvattavan opintojakson vastuuhenkilö. Jotkut opintojaksot voi myös suorittaa laajempina, esim. Biotieteiden perusteet farmasiassa -opintojakson sijaan voi suorittaa 6 op:n laajuisen opintojakson Solu- ja molekyylibiologiaa tutkijalinjalaisille.

Tutkijalinjan opiskelijalla farmaseutin tutkintoon sisältyvä lopputyö sisältää kokeellisen tutkimusprojektin.

Farmaseutin tutkinnon valinnaisina opintoina suoritetaan tutkimuksen kannalta mielekkäitä ja vaativia opintojaksoja. Näihin voidaan sisällyttää proviisorin tutkinnon (4. tai 5. vuoden) opintojaksoja. Opinnot suunnitellaan HOPS:ssa, jonka hyväksyy tutkijalinjan johtaja.

Tutkijalinjalla opiskeluun kuuluu kolmen ensimmäisen vuoden aikana lisäksi pakollinen vähintään kahden kuukauden mittainen vuosittainen tutkimusjakso. Tutkijalinjan harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu - käytännössä tutkimusryhmissä toimien - vaiheittain omatoimiseksi tutkijaksi. Vuotuinen vähintään 2 kk mittainen harjoittelujakso voidaan suorittaa täysipäiväisenä työnä esimerkiksi kesän aikana  tai osapäiväisenä työnä yhden lukuvuoden aikana opiskelun ohessa. Harjoittelujaksolta maksetaan harjoittelijan palkka, josta vastaavat tutkimusryhmät. Tutkijalinjan harjoittelupaikkoja tarjoavat tutkimusryhmät on ilmoitettu tutkijalinjan Moodle-alueella.

Harjoittelussa pyritään antamaan tutkijalinjan opiskelijoille monipuolinen kokemus tutkimustyöstä. Tämän vuoksi kolme eri tutkimusjaksoa tulee suorittaa eri yksiköissä farmasian eri alueilla pääsääntöisesti farmasian tiedekunnassa (osa harjoittelusta voidaan tehdään ulkomailla, teollisuudessa tai muissa tutkimuslaitoksissa). Tutkijalinjan opiskelijat osallistuvat tutkimusten suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin. Opiskelijat osallistuvat tutkimusryhmien toimintaan ryhmien jäseninä ja harjoitteluun kuuluu myös seminaareihin osallistumista ja omien tulosten esittämistä.

Harjoittelua valvoo ohjausryhmä. Opiskelijalla tulee olla kullakin harjoittelujaksolla nimetty vastaava ohjaaja (lähiesihenkilö), joka vastaa työn käytännön ohjauksesta. Yhden harjoittelujakson aikana voidaan suorittaa farmaseutin tutkinnon lopputyöhön sisältyvä pienimuotoinen kokeellinen tutkimusprojekti. Tähän liittyy lyhyt tutkimussuunnitelma, kokeellinen työ ja lyhyt tutkimusraportti.

Proviisoriopintojen (4. ja 5. vuosi) aikana valitaan normaaliin tapaan opintosuunta ja tutkimusryhmä, jossa tutkimusta (ml. erikoistyö) suoritetaan. Proviisoriopintojen aikainen tutkimusharjoittelu liittyy syventäviin opintoihin ja pro gradu –tutkielmaan.

Tutkijalinjan opiskelijat suunnittelevat opinnot laatimalla henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka avulla suunnitellaan ja aikataulutetaan opintojaksoja sekä asetetaan omia tavoitteita ja arvioidaan mm. oppimistaitoja. Opintojen yksilöllisellä suunnittelulla varmistetaan, että opiskelu suuntautuu halutulla tavalla ja tuottaa omalla erikoistumisalueella tarvittavaa osaamista.

Tutkijalinjan opintosuunnitelman laatiminen noudattaa samoja periaatteita kuin farmasian tiedekunnan muiden perusopiskelijoiden opintosuunnitelman laatiminen. HOPS:t laaditaan tutkimusharjoittelujaksojen tutkimusaloista sekä farmaseutin ja proviisorin tutkintoihin sisällytettävistä opinnoista.

HOPS:ssa pohditaan omia tavoitteita ja arvioidaan oppimistaitoja. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana ohjausta opintosuunnitelman laatimiseen antavat tutkijalinjan tuutorit. Jokaiselle opiskelijalle nimetään henkilökohtainen tuutori, jonka kanssa opiskelija käy keskustelut opintojen suunnittelusta ja etenemisestä säännöllisesti opintojen aikana. Kolmen ensimmäisen vuoden HOPS:t hyväksyy tutkijalinjan johtaja. Tutkijalinjan opiskelijoille määritellään henkilökohtaiset opintotavoitteet, joiden saavuttaminen on edellytys tutkijalinjalla jatkamiselle. Neljäntenä ja viidentenä vuonna HOPS-työskentely tapahtuu proviisoriopiskelijoiden normaalin käytännön mukaan siten, että ohjaus siirtyy oppiaineiden HOPS-vastuuhenkilöille opiskelijoiden syventävien opintojen suuntautumisen mukaisesti.

Tutkijalinjan koordinoinnista ja kehittämisestä vastaavat tutkijalinjan johtaja ja ohjausryhmä yhteistyössä koulutusohjelmien johtoryhmien ja osastojen kanssa.

Tutkijalinjan johtajana toimii Noora Sjöstedt

Ohjausryhmä vastaa tutkijalinjan toiminnan organisoinnista ja kehittämisestä tutkijalinjan johtajan tukena. Ohjausryhmä edustaa tiedekunnan aloja kattavasti siten, että yksi tuutori edustaa kutakin seuraavista aloista:                    

 • fysikaalis-kemialliset alat
 • bioalat
 • yhteiskunnalliset alat

Ohjausryhmän tehtävät:

 • Tutkijalinjan opiskelijoiden valinta.
 • Tutkijalinjan kurssikokonaisuuden suunnittelu yhteistyössä osastojen kanssa.
 • Tutkimusryhmiin tutustumisen organisointi.
 • Tutkijalinjan opiskelijoiden palautteen evaluointi ja toiminnan kehittäminen.
 • Tutkijalinjatyöpajan organisointi yhdessä tutkijalinjan johtajan kanssa.

Tuutorit

Tuutorit toimivat tutkijalinjan opiskelijoiden tukena ja opastajina opiskeluun, tutkimukseen ja tutkijanuraan liittyvissä kysymyksissä. Tuutorit ovat väitelleitä ja aktiivisia tutkijoita.

Tuutorien tehtävät:

 • Tutkijalinjan opiskelijoiden käytännön opintoneuvonta (kurssivalinnat, ala- ja aihevalinnat, tutkimusharjoittelupaikat).
 • Käytännön yhteydenpito osastoihin.
 • Tutkijalinjan kurssien ja tutkimuksen järjestelyt yhteistyössä osastojen kanssa.
 • Opiskelijoiden kehityskeskustelut.
 • Opiskelijoiden henkinen tukeminen.

Johtaja

Johtaja vastaa tutkijalinjan toiminnasta, kehittämisestä ja toiminnan integroitumisesta tiedekunnan opetukseen ja tutkimukseen.

Johtajan tehtävät:

 • Ohjausryhmän puheenjohtaja.
 • Tuutorien toiminnan johtaminen ja ohjeistaminen.
 • Tutkijalinjan toiminnan tason kriittinen arviointi ja kehittäminen.
 • Toiminnan raportointi tutkimusasiain- ja opintoasiaintoimikunnille.
 • Tutkijalinjan ja tutkimustyön markkinointi ja tiedotus opiskelijoiden keskuudessa.
 • Tutkijalinjan toimintojen kehittäminen tiedekunnan ulkopuolisten tutkimuslaitosten ja teollisuuden suuntaan.
 • Tutkijalinjan opiskelijoiden HOPSien hyväksyminen vuosien 1-3 osalta.