Farmasian tutkijalinja

Farmasian tutkijalinja on tutkimusorientoitunut opiskelulinja farmasian tiedekunnassa, jonka tavoitteena on tarjota hyvät peruslähtökohdat tutkijanuralle. Tutkijalinjan tavoitteena on tarjota tutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille tavanomaista syvällisemmät perustiedot tutkimuksesta jo farmaseuttiopintojen aikana sekä tarjota heille käytännön tutkimusharjoittelumahdollisuus tiedekunnan eri osastoilla.

Tutkijalinjalle valitaan ensisijaisesti farmasian ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Linjalle voidaan kuitenkin valita myös 2. tai 3. vuoden opiskelijoita perustellusta syystä ja jos hakijan aiemmat opinnot tukevat tutkijalinjalla opiskelua.

Valinta tapahtuu seuraavien perusteiden mukaan:

1. Painoarvo 20-30%: Henkilökohtainen, vapaamuotoinen hakemus

 • hakijan odotukset ja motiivi kehittyä farmasian alan tutkijaksi
 • hakijan kuvaus itsestään
 • muut hakijan ansioihin vaikuttavat tekijät, esim. aikaisempi tutkimuskokemus, aikaisemmat opinnot, tutkinnot ja tieteelliset suoritukset, oma-aloitteellisuus, innostus ym.

2. Painoarvo 40-60%: Menestyminen seuraavissa suorituksissa:

 • farmasian valintakokeessa saavutettu kokonaispistemäärä / todistusvalinnan pistemäärä       
 • edistyminen 1. vuoden opinnoissa          
 • suoritetut kurssit (opintopisteet ja arvosanat)

Ensimmäisessä vaiheessa valitaan kohtien 1 ja 2 perusteella hakijat, jotka kutsutaan haastatteluun (enintään 10 hakijaa).

3. Painoarvo 20-30%: Haastattelu, joka voi sisältää myös hakijan kykyjä mittaavia tehtäviä. Haastattelun järjestää ja suorittaa ohjausryhmä.

Lopullinen valinta perustuu lisäksi haastatteluun, jonka perusteella hakijat asetetaan järjestykseen. Parhaat hakijat (enintään 4-5) valitaan tutkijalinjalle. Lisäksi 2-3 hakijaa voidaan asettaa varasijalle.

Tutkijalinjan opiskelijavalinnan tulokset tiedotetaan sähköpostitse kaikille hakijoille viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

Ha­ke­mi­nen

Tutkijalinjan hakuaika on  10.11. - 10.12.2023. Tutkijalinjalle haetaan vapaamuotoisella hakemuksella (pituus 1-2 sivua). Hakeminen tapahtuu e-lomakkeella, joka on täytettävissä hakuaikana.

Linkki e-lomakkeelle (lomake on käytössä vain hakuaikana)

Lomakkeelle tallennetaan hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä yllä kohdassa 1 mainitut asiat sisältävä vapaamuotoinen hakemus liitetiedostona.  Hakijoiden valintakoemenestys sekä ensimmäisenä vuonna hakuajan loppuun mennessä suoritetut opinnot tarkistetaan opiskelijapalveluissa. Hakemukseen voi liittää muita hakemusta tukevia asiakirjoja.

Opiskelijavalinnan suorittaa farmasian tutkijalinjan ohjausryhmä. Tutkijalinjalle valitaan vuosittain enintään 4-5 opiskelijaa ohjausryhmän harkinnan mukaan.

Tutkijalinjalla opiskelevat suorittavat farmaseutin tutkinnon voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti seuraavin lisäyksin:

Tutkijalinjalla suositellaan suoritettaviksi vaativampia opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaisesti. Korvaavat opintojaksot hyväksyy korvattavan opintojakson vastuuhenkilö. Jotkut opintojaksot voi myös suorittaa laajempina.

Tutkijalinjan opiskelijalla farmaseutin tutkintoon sisältyvä kandidaatintutkielma sisältää kokeellisen tutkimusprojektin.

Farmaseutin tutkinnon valinnaisina opintoina suoritetaan tutkimuksen kannalta mielekkäitä ja vaativia opintojaksoja. Näihin voidaan sisällyttää proviisorin tai Master’s programme in pharmaceutical research, development and safety -koulutusohjelman opintojaksoja. Opinnot suunnitellaan HOPS:ssa, jonka hyväksyy tutkijalinjan johtaja.

Tutkijalinjalla opiskeluun kuuluu farmaseuttiopintojen aikana kolme pakollista vähintään kahden kuukauden mittaista vuosittaista tutkimusjaksoa. Tutkijalinjan harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu - käytännössä tutkimusryhmissä toimien - vaiheittain omatoimiseksi tutkijaksi. Vuotuinen harjoittelujakso voidaan suorittaa täysipäiväisenä työnä esimerkiksi kesän aikana tai osapäiväisenä työnä yhden lukuvuoden aikana opiskelun ohessa. Harjoittelujaksolta maksetaan harjoittelijan palkka, josta vastaavat tutkimusryhmät. Tutkijalinjan harjoittelupaikkoja tarjoavat tutkimusryhmät ilmoitetaan tutkijalinjan Moodle-alueella.

Harjoittelussa pyritään antamaan tutkijalinjan opiskelijoille monipuolinen kokemus tutkimustyöstä. Tämän vuoksi kolme eri tutkimusjaksoa tulee suorittaa eri tutkimusryhmissä farmasian eri alueilla pääsääntöisesti farmasian tiedekunnassa (osa harjoittelusta voidaan tehdä ulkomailla, teollisuudessa tai muissa tutkimuslaitoksissa). Tutkijalinjan opiskelijat osallistuvat tutkimusten suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin. Opiskelijat osallistuvat tutkimusryhmien toimintaan ryhmien jäseninä ja harjoitteluun kuuluu myös seminaareihin osallistumista ja omien tulosten esittämistä.

Harjoittelua valvoo ohjausryhmä. Opiskelijalla tulee olla kullakin harjoittelujaksolla nimetty vastaava ohjaaja (lähiesihenkilö), joka vastaa työn käytännön ohjauksesta. Yhden harjoittelujakson aikana voidaan suorittaa farmaseutin tutkinnon lopputyöhön sisältyvä pienimuotoinen kokeellinen tutkimusprojekti. Tähän liittyy lyhyt tutkimussuunnitelma, kokeellinen työ ja lyhyt tutkimusraportti.

Maisterivaiheen opintojen (4. ja 5. opiskeluvuosi) aikana valitaan normaaliin tapaan opintosuunta ja tutkimusryhmä, jossa tutkimusta (ml. erikoistyö) suoritetaan. Maisterivaiheen opintojen aikainen tutkimusharjoittelu liittyy syventäviin opintoihin ja maisterintutkielmaan.

Tutkijalinjan opiskelijat suunnittelevat opinnot laatimalla henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka avulla suunnitellaan ja aikataulutetaan opintojaksoja sekä asetetaan omia tavoitteita ja arvioidaan mm. oppimistaitoja. Opintojen yksilöllisellä suunnittelulla varmistetaan, että opiskelu suuntautuu halutulla tavalla ja tuottaa omalla erikoistumisalueella tarvittavaa osaamista.

Tutkijalinjan opintosuunnitelman laatiminen noudattaa samoja periaatteita kuin farmasian tiedekunnan muiden perusopiskelijoiden opintosuunnitelman laatiminen. HOPS:t laaditaan tutkimusharjoittelujaksojen tutkimusaloista sekä farmaseutin tutkintoon sisällytettävistä opinnoista.

HOPS:ssa pohditaan omia tavoitteita ja arvioidaan oppimistaitoja. Kolmen ensimmäisen vuoden aikana ohjausta opintosuunnitelman laatimiseen antavat tutkijalinjan ohjausryhmän jäsenet. HOPS:t hyväksyy tutkijalinjan johtaja. Tutkijalinjan opiskelijoille määritellään henkilökohtaiset opintotavoitteet, joiden saavuttaminen on edellytys tutkijalinjalla jatkamiselle. Maisteriopintojen vaiheessa HOPS-työskentely tapahtuu kunkin koulutusohjelman normaalin käytännön mukaan siten, että ohjaus siirtyy opintosuuntien HOPS-vastuuhenkilöille opiskelijoiden syventävien opintojen suuntautumisen mukaisesti.

Tutkijalinjan koordinoinnista ja kehittämisestä vastaavat tutkijalinjan johtaja ja ohjausryhmä yhteistyössä koulutusohjelmien johtoryhmien ja osastojen kanssa.

Tutkijalinjan johtajana toimii Noora Sjöstedt

Ohjausryhmä vastaa tutkijalinjan toiminnan organisoinnista ja kehittämisestä tutkijalinjan johtajan tukena. Ohjausryhmä edustaa tiedekunnan aloja kattavasti siten, että yhdessä jäsenet edustavat kutakin seuraavista aloista:                     

 • fysikaalis-kemialliset alat
 • bioalat
 • yhteiskunnalliset alat

Ohjausryhmän tehtävät:

 • Tutkijalinjan opiskelijoiden valinta.
 • Tutkijalinjan kurssikokonaisuuden suunnittelu yhteistyössä osastojen kanssa.
 • Tutkimusryhmiin tutustumisen organisointi.
 • Tutkijalinjan opiskelijoiden palautteen käsittely ja toiminnan kehittäminen.
 • Tutkijalinjatyöpajan organisointi yhdessä tutkijalinjan johtajan kanssa.

Johtaja

Johtaja vastaa tutkijalinjan toiminnasta, kehittämisestä ja toiminnan integroitumisesta tiedekunnan opetukseen ja tutkimukseen.

Johtajan tehtävät:

 • Ohjausryhmän puheenjohtaja.
 • Tutkijalinjan toiminnan tason kriittinen arviointi ja kehittäminen.
 • Toiminnan raportointi koulutusohjelmien johtoryhmille.
 • Tutkijalinjan ja tutkimustyön markkinointi ja tiedotus opiskelijoiden keskuudessa.
 • Tutkijalinjan toimintojen kehittäminen tiedekunnan ulkopuolisten tutkimuslaitosten ja teollisuuden suuntaan.
 • Tutkijalinjan opiskelijoiden HOPS:ien hyväksyminen vuosien 1-3 osalta.