Merkittävä profiloitumisraha ihmisen ja eläinten yhteisen terveyden tutkimukseen

Suomen Akatemia on myöntänyt Helsingin yliopistolle 14 miljoonaa euroa profiloitumishaun neljännellä kierroksella. Rahoituksella tuetaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta kolmella alalla: Aineen rakenne ja materiaalit, 2) Eriarvoisuus, hyvinvointi ja turvallisuus ja 3) Yhteinen terveys ja hyvinvointi.

1HEALTH – Yhteinen terveys ja hyvinvointi

Jaamme yhteisen maapallon eläinkunnan kanssa. Jaamme eläinkunnan kanssa suuren osan perimästämme ja pieneliöstöstämme, meillä on monesti samankaltainen aineenvaihdunta ja yhä useammin myös yhteiset sairaudet. Erityisen kiinteässä vuorovaikutuksessa elämme suurten kotieläinlajien kanssa. Yhteinen terveys – englanniksi One Health – -ajattelu näkee ihmisen osana eliökuntaa ja terveyden näiden yhteisenä asiana.

Esimerkkejä yhteisestä terveydestä ovat ebolaepidemia ja lintuvirukset, koirien ja ihmisten samankaltaiset perinnölliset sairaudet sekä antibioottivapaa ruoka.   

Nyt rahoituksen saaneen 1HEALTH – yhteinen terveys ja hyvinvointi -hankkeen keskiössä on kolme aluetta:

  1. Ruokaturvallisuus
  2. Translationaalinen terveyteen liittyvä tutkimus lajienväliset tautimallit
  3. Eläinten terveys ja hyvinvointi

Ruokaturvallisuustutkimus yhdistää korkeatasoisen ja jo pitkät perinteet omaavan, ruuan turvallisuuteen ja laatuun keskittyvän epidemiologisen ja perustutkimuksen matemaattiseen riskinarviointiin ja yhteiskuntatieteitä sivuavaan elintarvikevalvonnan tutkimukseen.

1HEALTH pyrkii erityisesti ymmärtämään ihmis- ja eläinkuntaa uhkaavan mikrobilääkeresistenssin ja vastustuskykyisten taudinaiheuttajien leviämistä ja hallintaa ruokatuotantoketjuissa, tuottamaan entistä tarkempia ja kokonaisvaltaisempia menetelmiä alati muuttuvien ruokaturvallisuusuhkien riskinarviointiin, ja kehittämään elintarvikevalvonnan käyttöön uusia työkaluja, joiden avulla muuttuvia ruokaturvallisuusriskejä voidaan hallita tehokkaasti huomioiden tuotannon monimuotoisuus ja toimintaedellytykset.

Translationaalinen terveystutkimus on monitieteistä ja eläinlajien rajat ylittävää. Se tähtää perustutkimustiedon nopeaan hyödyntämiseen kliinisessä tutkimuksessa ja hoitomenetelmissä. Toisaalta potilasnäytteitä ja erilaisia tautimalleja hyödyntämällä voidaan päästä käsiksi myös sairauksien perusmekanismeihin.

1HEALTH -hankkeessa erityisasemassa ovat spontaanit tautimallit tarkoin dokumentoiduissa kotieläinpopulaatioissa. Ihmisellä ja koiralla on esimerkiksi useita yhteisiä sairauksia, jotka puhkeavat spontaanisti ja joita hoidetaan samoin lääkkein. Ihmisen kanssa yhteistä tautia sairastavia koiria voidaan pitää ihmisen sairauden tautimallina.

Tällaiset tautimallit tarjoavat erinomaisen kohteen niin ihmisten kuin eläintenkin tautimekanismien tutkimiseksi. Samanaikaisesti pyritään myös hyödyntämään uusia, solumalleihin perustuvia tekniikoita sairauksien taustojen ymmärtämiseksi.

Esimerkkejä Helsingin yliopistossa tehtävästä translationaalisesta tutkimuksesta ovat koirien ja ihmisten perinnölliset hermostosairaudet sekä ihmisen kantasoluista erilaistettujen haimasolujen käyttö diabetestutkimuksessa.

Eläinten terveys. Jalostus on sopeuttanut kotieläinlajejamme elämään kanssamme. Monella lajilla se on johtanut huomattaviin muutoksiin lajien perimässä, anatomiassa, fysiologiassa, aineenvaihdunnassa, käyttäytymisessä ja myös puolustusmekanismissa. Jalostus on vaikuttanut eläinten terveyteen ja hyvinvointiin – ja johtanut myös näihin liittyviin ongelmiin.

Ongelmat koskevat muun muassa hengityselimistön, tuki-ja liikuntaelimistön, ruuansulatuselimistön, hermoston ja lisääntymiselinten terveyttä ja toimintaa. Terveyden ja sairauden muutokset näkyvät säännönmukaisesti eläinten käyttäytymisessä – siksi sairauden mukanaan tuoman kipukäyttäytymisen tutkimus on tärkeää.

1HEALTH -hankkeessa pyritään vastaamaan näihin haasteisiin tutkimalla jalostettujen lajien, elinten ja elimistöjen sairauksien periytymistä, syntyä, ilmenemistä, vaikutuksia eläinten hyvinvointiin, käyttäytymiseen, sekä sairauksien hoitoa. Tavoitteena on etiikan ja maapallon kannalta kestävä kehitys eläinten terveydessä ja hyvinvoinnissa.

Tavoitteena on etiikan ja maapallon kannalta kestävä kehitys eläinten terveydessä ja hyvinvoinnissa.

 

1HEALTH – yhteinen terveys ja hyvinvointi -hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen, maatalous-metsätieteellinen, lääketieteellinen, farmasian ja valtiotieteellinen tiedekunta.

Lisätietoa:

Professori Olli Peltoniemi

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

p. +358 40 538 1621

olli.peltoniemi@helsinki.fi

Taustamateriaalia: