Farmasian kansainvälinen maisteriohjelma käynnistyy Helsingin yliopistossa

Farmasian englanninkielinen maisteriohjelma keskittyy lääkkeiden ja lääkehoidon tutkimukseen, kehitykseen ja turvallisuuteen. Kaikkeen linkittyy vahvasti farmasian kestävä kehitys ja vihreä farmasia.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta ottaa vuonna 2022 odotetun askeleen, kun tiedekunnassa käynnistyy kansainvälinen Pharmaceutical research, development and safety -maisteriohjelma. Kaksi vuotta kestävään, 120 opintopisteen laajuiseen ohjelmaan on varattu ensimmäisellä hakukierroksella 20 aloituspaikkaa.

Kansainvälisessä maisteriohjelmassa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto farmaseuttisissa tieteissä. Tähän saakka maisteriopintoja farmasian tiedekunnassa on päässyt suorittamaan vain suomalaisella farmaseutin tutkinnolla.

– Helsingin yliopiston hakijapalvelut on saanut Suomen ulkopuolelta runsaasti kysymyksiä mahdollisuudesta opiskella farmasiaa Helsingin yliopistossa. Toivomme tämän kiinnostuksen näkyvän ensi talvena myös hakijoiden joukossa. Kansainvälisen maisteriohjelman myötä avaamme mahdollisuuden tutkintoon johtaviin opintoihin myös muiden alojen opiskelijoille. Lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntijoita tarvitaan sekä akateemisen tutkimuksen pariin että yhteiskunnan muille aloille. Farmasian tiedekunnasta valmistuvilla henkilöillä on valittavanaan lukuisia uramahdollisuuksia yhtä lailla julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, toteaa farmasian tiedekunnan dekaani Jouni Hirvonen.

Monitieteisyyttä ja kansainvälisyyttä

Farmasian keskeinen vahvuus on sen monitieteisyydessä, mikä näkyy myös Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan henkilökunnan erilaisissa taustoissa. Henkilöstöstä hieman alle puolet on muita kuin Suomen kansalaisia, ja kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita tiedekunnassa vierailee vuosittain kymmeniä.

– Englanninkielistä opetusta on tähänkin asti ollut tarjolla, mutta uuden maisteriohjelman myötä tarjonta laajentuu entisestään. Se myös jäsentyy paremmin kokonaisuuksiksi. Englanninkieliset kurssit ja kansainväliset kontaktit ovat myös suomen- ja ruotsinkielisissä ohjelmissa opiskelevien saatavilla. Toivommekin samalla lisäävämme myös näiden opiskelijaryhmien kansainvälistymistä, sanoo kansainvälisen maisteriohjelman johtaja Leena Hanski.

Uuden maisteriohjelman myötä tiedekunta haluaa mahdollistaa inspiroivan ja monitieteisen opiskeluympäristön jo perusopintojen aikana. Näin on mahdollista synnyttää uusi, luova ja avarakatseinen farmasian tutkijoiden ja asiantuntijoiden sukupolvi.

 – Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada kattavan yleisnäkymän lääkkeiden elinkaaresta ja niiden käytöstä. Opinto-ohjelmassa yhdistyvät kurssit lääkeaineiden löytämisestä ja farmakologiasta, lääkkeiden kehityksestä, lääkitysturvallisuudesta ja lääkehoidon vaikuttavuudesta. Tutkimustoimintaan osallistuminen opintojen alkumetreiltä lähtien on kiinteä osa koulutusta.

Kohti vihreää farmasiaa

Maisteriohjelman yhtenä tavoitteena on saada farmasia myös kansainvälisellä tasolla vastaamaan tehokkaammin maailmanlaajuiseen kestävyyshaasteeseen.

– Vihreä farmasia ja farmasian kestävä kehitys tulevat olemaan olennainen osa kansainvälistä maisteriohjelmaa. Tätä tukee vahvasti myös farmasian kestävän kehityksen professuuri, jonka perustamista tiedekuntamme parhaillaan pohjustaa. Kansainvälisestä maisteriohjelmasta valmistuneet voivat hyödyntää asiantuntemustaan laajalti tutkimus-, kehitys- ja hallintotehtävissä sekä teollisuudessa että akateemisella ja julkisella sektorilla, Leena Hanski toteaa.

Tehokasta opiskelua nykyaikaisin menetelmin

Farmasian tiedekunnan opetuksessa on jo pitkään käytetty kehittyneitä pedagogisia menetelmiä. Laboratoriotyöskentelyssä hyödynnetään lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden (AR ja VR) ympäristöjä, joiden avulla oppimista voidaan tukea aiempaa paremmin. Lisäksi tiedekunnassa painotetaan erityisesti opiskelijoiden hyvinvointia.

Tiedekunnassa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden asiantuntijataitojen ja ammatillisen identiteetin kehittymiseen. Jokainen opiskelija rakentaa opintojen edetessä henkilökohtaisen osaamisportfolionsa, jonka avulla hän pystyy seuraamaan omaa kehitystään kohti asetettuja osaamistavoitteita.

– Rakennamme portfolion elementtejä yhteistyössä yliopiston urapalveluiden kanssa. Kuuntelemme aktiivisesti opiskelijoidemme mahdollisia työnantajia, jotta tutkinnon tuottama osaaminen vastaa heidän tarpeitaan.

Farmasian kansainvälisen maisteriohjelman haku alkaa 1.12.2021 ja päättyy 5.1.2022. Opinnot alkavat syksyllä 2022.

Kansainvälisen maisteriohjelman verkkosivut

Helsingin yliopiston Viikin kampuksen esittelyvideo (englanniksi)