Ensimmäinen suomenkielinen oppikirja lääkkeiden ympäristövaikutuksista ilmestynyt toukokuussa

Lääkkeet ja ympäristö -oppikirja herättää pohtimaan, millä keinoilla voimme puuttua lääkkeen elinkaaren aikana syntyviin ympäristöhaittoihin.

Kirja ilmestyi 31.5. avoimena verkkoversiona Helda Open Books –julkaisuna.

Ihmiskunta on riippuvainen tehokkaista ja käyttäjilleen turvallisista lääkkeistä. Lääkkeiden lisääntyvä käyttö aiheuttaa kuitenkin kasvavan haasteen ympäristön hyvinvoinnille. Ympäristön kemikalisoitumisen lisäksi lääkkeiden valmistus, jakelu ja lääkejätteen hävitys kuluttavat luonnonvaroja ja energiaa.

Uuteen Lääkkeet ja ympäristö -oppikirjaan on koottu ajantasainen tieto lääkkeiden ympäristövaikutuksiin liittyvistä ongelmista ja niihin tarjotuista ratkaisuista koko lääkkeen elinkaaren ajalta.

Oppikirjan taustalla on Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan yhteydessä toimiva Generation Green -työryhmä. Vuonna 2015 käynnistyneen Generation Green -hankkeen tavoitteena on ollut lisätä kestävyys- ja ympäristönäkökulmia farmasian ja terveydenhuollon koulutukseen ja edistää lääkkeisiin kohdistuvaa ympäristötutkimusta lääkkeiden koko elinkaaren osalta.

Hankkeen aikana on tullut selvästi ilmi, että lääkkeiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia tunnetaan terveydenhuoltoalalla huonosti ja että kestävyyshaasteet mielletään usein vain lääkejäteongelmana. Tämä johtuu osaksi siitä, että lääkkeiden elinkaaren ympäristövaikutuksia koskeva tieto on ollut hyvin hajanaista, kertoo apteekkari emerita Eeva Teräsalmi, joka on vuosia toiminut farmasian tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimikunnan jäsenenä ja on myös Generation Green -hankkeen perustajajäsen.

Nyt julkaistavan kirjan tavoitteena on tarjota tarvittava tietopohja niin tuleville kuin jo ammatissa toimiville terveydenhuollon ammattilaisille sekä päätöksentekijöille. Laajaa aiempaa tietämystä aiheesta ei kuitenkaan lukijalta vaadita. Kirja julkaistaan avoimena verkkoversiona, joten se on kenen tahansa aihepiiristä kiinnostuneen saatavilla. Oppikirjan tuottamista on rahoittanut Maj ja Tor Nesslingin säätiö, joka tukee ekologisesti kestävään tulevaisuuteen tähtääviä hankkeita.

Lääkkeiden kehityksestä ja käytöstä syntyviin ympäristövaikutuksiin on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota tutkimuksessa, teollisuudessa ja lainsäädännössä, mutta monilta osin työ on vasta alussa. Monialainen yhteistyö on edellytys ympäristön kannalta kestävien ja ihmiselle tehokkaiden ja turvallisten lääkehoitojen kehittämiselle.

– Toivomme, että oppikirjan avulla yhä useampi terveydenhuollon ammattilainen tiedostaa myös lääkkeiden ympäristövaikutuksiin liittyvät näkökulmat ja osaa ottaa ne huomioon omissa työtehtävissään ja elinympäristössään, sanoo farmasian tiedekunnan opetuksen varadekaani ja kestävän farmasian apulaisprofessori Mia Sivén.

Lisätietoja