Elintarvikevalvonta

Kuluttajien mahdollisuudet varmistua elintarvikkeiden turvallisuudesta ja aitoudesta ovat hyvin rajalliset. Tämän takia tarvitaan yhteiskunnan tekemää elintarvikevalvontaa. Elintarvikevalvonnan tutkimus keskittyy valvonnan vaikuttavuuden tutkimiseen. Tavoitteena on edistää kansanterveyttä ennaltaehkäisemällä ruokamyrkytyksiä sekä elintarvikealan reilua kilpailua torjumalla elintarvikepetoksia.

Yli 20 miljoona ihmistä sairastuu Euroopassa WHO:n arvion mukaan saastuneista elintarvikkeista vuodessa ja Suomessa arvioidaan tapauksia olevan useita kymmeniä tuhansia vuosittain. Ruokamyrkytykset aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia yhteiskunnalle. Elintarvikevalvonta on yhteiskunnan tekemää valvontaa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on suojella kuluttajia sairastumasta saastuneista elintarvikkeista tai joutumasta huijatuksi. Kuluttajalla onkin hyvin vähäiset keinot itse varmistua siitä, että elintarvikeala noudattaa elintarvikesäädöksiä. Tämän takia käytännössä kaikissa maissa tehdään puolueetonta elintarvikevalvontaa yhteiskunnan toimesta.

Elintarvikevalvonnan tutkimuksessa keskitytään elintarvikevalvonnan vaikuttavuuden tutkimiseen. Vaikuttavuudella voidaan tarkoittaa esimerkiksi elintarvikevalvonnan kykyä ennaltaehkäistä ja poistaa elintarviketurvallisuuteen liittyviä epäkohtia sekä kykyä ennaltaehkäistä ruokamyrkytyksiä. Elintarvikevalvonnan onnistumisen arvioiminen on vaikeaa, koska valvonnan vaikuttavuuden rutiininomaiselle mittaamiselle ei toistaiseksi ole olemassa hyviä mittareita. Tutkimuksen avulla voidaan kehittää valvonnan tarkoituksenmukaisuutta arvioimalla erilaisten valvontajärjestelmien, -menetelmien ja -toimenpiteiden merkitystä elintarviketurvallisuudelle ja elintarvikealalle.

Tutkimuskohteitamme ovat muun muassa elintarvikevalvonnan merkitys ruokamyrkytysten ilmaantuvuudessa, valvontamenetelmien, kuten tarkastusten ja pakkokeinojen käyttö ja kehittäminen, elintarvikevalvonnan yhdenmukaisuus, elintarvikealan oman riskinhallinnan parantaminen, elintarvikepetosten torjunta sekä elintarvikevalvonnan vastuunjako yhteiskunnan ja elinkeinon välillä.  

Tutkittavat ilmiöt ovat moniulotteisia, joiden tarkastelu edellyttää monitieteellistä lähestymistapaa. Tutkimuksessa pyrimme lähestymään ilmiöitä elintarvikevalvontaviranomaisen, elintarvikealan ja kuluttajan näkökulmasta.