Lisensiaattitutkielma

Eläinlääketieteen opintoihin sisältyy lisensiaatintutkielman laatiminen. Lisensiaatintutkielmassa opiskelija syventyy eläinlääketieteen kannalta mielekkääseen, tieteellisesti tai ammatillisesti kiinnostavaan aiheeseen tai tutkimuskysymykseen.

Opiskelija perehtyy aiheen viimeisimpään tutkimustietoon, tarvittaviin tutkimusmenetelmiin sekä tieteelliseen viestintään ohjaajansa tukemana. Tutkielmatyöskentelyyn sisältyy itsenäisesti laadittava kirjallinen työ sekä seminaarityöskentely.  

Usein tutkielma sisältää myös kokeellisen osuuden. Tämä on erinomainen mahdollisuus tutustua tutkijan työhön osana tutkimusryhmää. Osa opiskelijoista jatkaa tutkielman valmistumisen jälkeen tutkimuksen tekemistä perusopintojen ohella ja hakee valmistumisen jälkeen jatko-opinto-oikeutta tohtorintutkintoon.