Organismi- ja evoluutiobiologia

Organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelmassa selvitetään kasvien ja eläinten kehityksen säätelyyn liittyviä tekijöitä, sopeutumista stressiin ja muuttuvaan ilmastoon. Tutkimustuloksia käytetään hyväksi, kun halutaan tietää esimerkiksi miten ilmastonmuutos vaikuttaa eliöiden levinneisyyteen, mitkä tekijät vaikuttavat lohien kasvuun tai miten yrttiviljelyssä vaikutetaan makuaineiden syntyyn.

Tutkimuksemme keskittyy organismi- tai populaatiotasoille, kohdistuen moniin eri lajeihin yksisoluisista selkärangattomiin ja kasveista selkärankaisiin. Tutkimusohjelman tutkimuksen lähestymistavat ovat monipuolisia ja vaihtelevat molekyylibiologiasta fysiologiaan ja evolutiiviseen genetiikkaan ja genomiikkaan, sekä teoreettiseen mallintamiseen ja bioinformatiikkaan. Tutkimuksessa luodaan ja käytetään hyödyksi suuren skaalan ekologisia, bioinformatiikan ja metabolomiikan eli solujen aineenvaihduntatuotteiden aineistoja.

Vahvuudet

Organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelman vahvuuksia ovat muun muassa

  • suuret ja hyvin toisiaan täydentävät tutkimusryhmät ekologian ja kasvibiologian aloilla
  • uusia tutkimustuloksia luova ja soveltava Thriving Nature –profiloitumishanke
  • monipuoliset julkaisumme

Sen lisäksi, että ohjelmassa tutkitaan eliöitä ja populaatioita niiden luonnollisessa ympäristössä, ohjelman tutkijoilla on myös mahdollisuus tutkimuksiin kontrolloiduissa olosuhteissa Helsingin yliopiston tutkimusasemilla Tvärminnessä, Lammilla ja Kilpisjärvellä sekä Viikin kampuksen koekentällä ja kasvihuoneissa.

Korkeatasoiset keskitetyt tutkimuslaitteet ja -palvelut (tutkimusinfrastruktuurit) genomiikan, transkriptomiikan, proteomiikan ja massaspektrometrian, metabolomiikan, kasvien fenotyypityksen sekä valo-, konfokaali- ja elektronimikroskopian aloilla antavat tutkijoille erinomaiset mahdollisuudet selvittää laaja-alaisesti biologisia prosesseja.

Tutkimusohjelman johtajat

Johtaja Anna-Liisa Laine ja varajohtaja Johanna Mappes

Vuonna 2022
Yhteistyö

Yhteistyötahoihimme ja -verkostoihimme kuuluvat muun muassa Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, ja Luonnonvarakeskus Luke sekä Suomen ympäristökeskus SYKE, jotka myös sijaitsevat Viikin kampuksella. 

Koulutus

Opetuksemme perustuu tutkimukseen ja tutkijamme osallistuvat opetukseen kandi- ja maisteriohjelmissa sekä tutkijakoulujen tohtoriohjelmissa.