Merkittävä ERC-rahoitus kasvien biodiversiteetin tutkijalle

Kasvien biodiversiteetin professori Anna-Liisa Laine on saanut kilpaillun Euroopan tutkimusneuvoston 2.5 miljoonan euron Advanced Grant -rahoituksen viidelle vuodelle.

Elämä maapallolla on yhteyttävien kasvien varassa, mutta ilmaston ja maankäytön muutoksien seurauksena kasvien biodiversiteetti on valtavan muutoksen alaisena. Kasvillisuus on vahvasti mikrobeista riippuvaista. Hyödylliset mikrobit ovat välttämättömiä kumppaneita ravinnonsaannissa, kun taas taudinaiheuttajamikrobit voivat heikentää kasvien kasvua ja lisääntymistä sekä lisätä kuolleisuutta.  

̶ Tällä hetkellä emme kuitenkaan vielä tiedä juuri mitään siitä, kuinka mikrobien monimuotoisuus ja nämä vuorovaikutussuhteet ovat muuttuneet biodiversiteettimuutoksen myötä, sanoo professori Anna-Liisa Laine tulevasta tutkimusalueestaan. 

Suomen luonnosta kerätyt pitkäaikaisaineistot tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkastella sitä, kuinka kasviyhteisöjen muutos vaikuttaa niiden mikrobiyhteisöihin. ”The Coevolutionary Consequences of Biodiversity Change” -hankkeen tavoitteena on selvittää ympäristönmuutoksen seurauksia niin ekologisella kuin evolutiivisella tasolla.  

̶ Vastavuoroinen evoluutio, missä kasvit sopeutuvat mikrobeihin ja mikrobit kasveihin, on tärkeä näitä vuorovaikutuksia ohjaava prosessi. Yhdistämällä genomitason tutkimuksen kokeelliseen työhön ja luonnonyhteisöiden seurantaan, aiomme selvittää ovatko nämä luonnon hienosäätelymekanismit häiriintyneet, kertoo Laine. 

Professori Anna-Liisa Laine on evoluutioekologi, joka pitkään tutkinut kasvien ja mikrobien välisiä vuorovaikutussuhteita. Hän on selvittänyt mekanismeja, jotka säätelevät näitä vuorovaikutuksia niin geenitasolla kuin laajoissa epidemiologissa aineistoissakin. Laineen aiempi tutkimus on tuottanut läpimurtoja siitä, kuinka ihmisen toiminta on muuttanut luonnossa kasvien ja niiden taudinaiheuttajien välistä dynamiikka. Tutkimusryhmänsä kanssa Laine on osoittanut kuinka maiseman pirstoutumisen seurauksena luonnonpopulaatiot ovat alttiimpia taudeille (ks. Nature -artikkeli), sekä sen kuinka kasvidiversiteetti säätelee kasvien tautiriskiä luonnossa (ks. eLife-artikkeli). 

Lisätietoja

Professori Anna-Liisa Laine on työskennellyt vuodesta 2019 lähtien Zürichin yliopiston ekologian professorina. ERC-hankkeen myötä hän palaa Helsingin yliopistoon uuteen 1.1.2023 perustettuun Kasvien biodiversiteetin professuuriin syksyn 2023 aikana. Laine on Suomessa toistaiseksi ainoa, joka on voittanut erittäin kilpaillun ERC-rahoituksen niin Starting, Consolidator kuin Advanced Grant kategorioissa. 

Laine johtaa Ekologisen muutoksen tutkimuskeskusta (REC), ja hän on aktiivinen luonnon pitkäaikaisseurantojen puolesta puhuja.  

Suomesta löytyy kansainvälisessäkin mittakaavassa ainutlaatuisia pitkäaikaisseuranta-aineistoja, joiden avulla voidaan selvittää kuinka luonto muuttuu ja mitkä tekijät tätä muutosta ajavat. ERC-hankkeessaan Laine tutkii Luonnonvarakeskuksen metsien aluskasvillisuusseurantojen avulla sitä, kuinka hakkuut ja muuttuva ilmasti vaikuttavat metsälajiston mikrobeihin ja taudinkestävyyteen. Työ tapahtuu yhteistyössä professori Raisa Mäkipään kanssa.