Akatemiapalkinto Riikka Puhakalle

Luonnon vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja terveyteen tutkiva Riikka Puhakka palkitaan poikkeuksellisesta tieteellisestä rohkeudesta ja luovuudesta sekä toiminnasta tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi.

Suomen Akatemia on palkinnut kaksi ansioitunutta nuorta tutkijaa. Toinen vuoden 2022 akatemiapalkinnoista myönnetään akatemiatutkijana Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa ja Lahden yliopistokampuksella työskentelevälle Riikka Puhakalle merkittävästä ympäristön ja terveyden välisen vuorovaikutuksen tutkimuksesta. Toinen akatemiapalkinto myönnetään Aalto-yliopiston energiatekniikan professorina työskentelevälle Ville Vuoriselle.

Molemmat palkituista ovat osoittaneet kykynsä laadukkaan ja vaikuttavan tutkimuksen tekemiseen. Puhakan ja Vuorisen tutkimusaiheet sekä tutkimustulokset ovat myös saaneet laajasti kansainvälistä mediahuomiota muun muassa The Guardianissa, BBC:llä ja CNN:llä.

Myönteiset luontokokemukset lisäävät hyvinvointia ja halua pitää huolta ympäristöstä

Riikka Puhakka on tutkimuksessaan tarkastellut poikkeuksellisen laaja-alaisesti ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta, erityisesti luonnon virkistys- ja matkailukäytön näkökulmasta. Hän on tehnyt monitieteistä tutkimusyhteistyötä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ja maantieteen aloilla. Puhakka on onnistunut yhteiskunnallisesti vaikuttavissa tutkimusaiheissaan tuomaan erinomaisesti esille elinympäristön yhteyttä ihmisen terveyteen.

- Eri tieteenalojen lähestymistapojen ja menetelmien yhdistäminen uutta luovalla tavalla on mielestäni tieteellistä rohkeutta. Epävarmuustekijöistä huolimatta lopputuloksena voi syntyä merkittäviä tutkimustuloksia, joita ei olisi mahdollista saavuttaa vain yhteen tieteenalaan tukeutuen. Itseäni motivoivat erityisesti laadulliset tutkimusmenetelmät ja -aineistot, joissa kuullaan nuorten omaa ääntä siitä, mitä luonto heille merkitsee ja miten se vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa, Puhakka kertoo.

Puhakan mukaan lapsuutta ja nuoruutta voidaan pitää erityisen tärkeinä ikävaiheina luonnossa liikkumisen ja luontoyhteyden muodostumisen kannalta. Samalla lasten ja nuorten yhteys luontoon sekä vastuullinen suhtautuminen ympäristöön ovat keskeisiä kysymyksiä koko globaalin kestävyyskriisin ja planeettamme tulevaisuuden näkökulmasta.

- On hyvin tärkeää pohtia, miten erilaisia perheitä voitaisiin tukea ja rohkaista liikkumaan luonnossa ja kuinka taattaisiin nuorille tasavertaiset luontokokemukset ja luonnosta saatavat hyvinvointihyödyt. Lisäksi on keskeistä, että yhteiskunnan päättäjät, eri alojen ammattilaiset ja kaikki kansalaiset saavat helposti tietoa ympäristön ja ihmisten välisiä yhteyksiä koskevista tuoreimmista tutkimustuloksista.

Tutkimuksissaan Puhakka on huomioinut, että puhe nuorten luonnosta vieraantumisesta koskee vain pientä osaa nuoria. Valtaosalle nuorista luonto on tärkeä osa arkielämää.

- Koronapandemian aikana erityisesti nuorten luonnossa liikkuminen lisääntyi ja nuoret löysivät uusia ulkoiluharrastuksia. Tämä osoittaa, että luonnon virkistyskäyttöön on potentiaalia. Tosin luontoa voitaisiin hyödyntää vielä paljon laajemminkin nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Puhakka toimii akatemiatutkijana bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopiston Lahden yksikössä. Hän väitteli Joensuun yliopistossa vuonna 2007. Väitöksen jälkeen Puhakka teki kolme vuotta postdoc -tutkimusta Oulun yliopistossa ja sen jälkeen hän siirtyi Helsingin yliopistoon. Vuonna 2018 Helsingin yliopisto myönsi Puhakalle ympäristötieteiden dosentin arvon. Parhaillaan Puhakka johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa monitieteistä NATUREWELL-hanketta (2019–2024), jossa tutkitaan suomalaisnuorten ulkoiluharrastusten vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin.

 

Akatemiapalkinnoilla kannustetaan tutkijoita 

Tänä vuonna akatemiapalkinnot jaetaan 15.6.2023 järjestettävän Tiedefoorumin yhteydessä. 

Suomen Akatemia myöntää palkinnon tutkijalle, joka on työssään osoittanut poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuutta. Palkittu tutkija on merkittävällä tavalla tehnyt tunnetuksi tieteellistä tutkimusta tai tutkijan työtä, lisännyt toiminnallaan kiinnostusta tiedettä kohtaan, osallistunut tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun tai edistänyt muuten tutkimuksen merkitystä, hyödyntämistä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Palkinto myönnetään tutkijalle, jonka tieteellinen ura on merkittävältä osin vielä edessäpäin.