Afrikka-kysymyksiin erikoistuneet asiantuntijat

Helsingin yliopisto on julkistanut Afrikka-ohjelman vuosiksi 2021–2030. Ohjelma rakentuu pitkäjänteisten kumppanuuksien luomiselle ja vaalimiselle, opiskelijoiden ja tutkijoiden kansainvälistymisen edistämiselle sekä monitieteisen tutkimuksen hyödyntämiselle. Tässä listassa on Afrikan eri maihin ja kysymyksiin erikoistuneita tutkijoita.
 • Sarah Green, sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori: rajojen, tilan, paikan ja sijainnin antropologia, Välimeren alue, sukupuoli ja seksuaalisuus, ympäristö, eläinten kuljettaminen, karja, zoonoositaudit
 • Elina Oinas, sosiologian professori: rokotetutkimus, HIV-politiikka, sukupuoli, nuoret, aktivismi ja poliittinen osallistuminen Afrikassa. Alueet: Benin, Etelä-Afrikka ja Etiopia
 • Auli Vähäkangas, käytännöllisen teologian professori: marginaalissa olevat, HIV-positiiviset ja lapsettomat, saattohoito, afrikkalainen feministiteologia. Alueet: Tansania ja Etelä-Afrikka
 • Franklin Obeng-Odoom, kestävyystieteen apulaisprofessori: kehityksen poliittinen talous, kaupungit ja luonnonvarat. Alueet: Afrikka Afrikassa/Afrikka osana muuta maailmaa, Afrikka ja muu maailma sekä Afrikka ja Aasia
 • Eija Ranta, yliopistotutkija, kehitysyhteistyö, yhteiskunnallinen aktivismi, kansalaisyhteiskunta, politiikka. Alue: Kenia
 • Matti Pohjonen, yliopistotutkija.  Sosiaalinen media, tekoäly, digitaaliset metodit, konflikti, vihapuhe, digitaalinen politiikka.  Alueet: Etiopia ja Itä-Afrikka.
 • Salla Sariola, akatemiatutkija: sosiaalinen mikrobitutkimus, mikrobilääkeresistenssi, käymisreaktio, globaali terveys, COVID-19, intersektionaalisuus, yhteisöjen osallistaminen. Alueet: Benin ja Etelä-Afrikka
 • Katja Uusihakala, akatemiatutkija: asuttajayhteiskunnat, diaspora, lapsisiirtolaisuus, sosiaalinen muisti, hiljaisuus ja hiljentäminen. Alueet: Zimbabwe, Etelä-Afrikka, Kenia, Iso-Britannia
 • Tuulikki Pietilä, sosiaali- ja kulttuuriantropologian yliopistonlehtori: talous, markkinat, ruokatorit, arvoketjut, sukupuoli, moraaliset arvot, musiikkiteollisuus, muotiteollisuus, nuorisomusiikki. Alueet: Tansania ja Etelä-Afrikka
 • Risto Marjomaa, yliopistonlehtori: konfliktit ja sodankäynti, maailmanhistoria, Afrikan historia
 • Gutu Wayessa, tutkijatohtori: maan pakkolunastukset, syrjäytyminen, pakkomuutto, ympäristöoikeus, muuttoliike. Alueet: Etiopia
 • Paola Minoia, yliopistonlehtori: globaali kehitys, ympäristöpolitiikka, veden sosioekologia, maaoikeudet, tieto ja monikulttuurinen koulutus, post- ja dekolonialismi, alkuperäiskansat, yhteisölähtöinen ympäristönsuojelu, matkailualustat. Alueet: Sudan, Kenia, Egypti ja Marokko
 • Päivi Hasu, globaalin kehitystutkimuksen yliopistonlehtori: kristinusko, karismaattinen kristillisyys, uskonto ja kehitys, kansalaisyhteiskunta, uskonnollistaustaiset järjestöt. Alueet: Itä-Afrikka ja Tansania
 • Andrea Butcher, tutkijatohtori: mikrobilääkeresistenssitutkimus kansainvälisen kehityksen sekä aiheeseen liittyvien terveys-, ravinto- ja ympäristövaikutusten puitteissa (One Health); sosiaalinen mikrobitutkimus. Alueet: Länsi-Afrikka, Burkina Faso ja Benin 
 • Jose A. Cañada, tutkijatohtori: globaali terveyspolitiikka, mikrobilääkeresistenssiin liittyvä politiikka, politiikan täytäntöönpano, tieteellinen tuotanto, pandemiavalmius, sosiaalinen mikrobitutkimus. Alueet: Burkina Faso ja Benin
 • Pablo Manzano, tutkijatohtori: pastoralismi, kestävyysmittarit, yhteiskunnallinen romahdus, konfliktit, sukupuolten voimaannuttaminen, maaperän huononeminen. Alueet: Maghreb, Sahel ja Itä-Afrikka
 • Tea Virtanen, tutkija, sosiaali- ja kulttuuriantropologia: Afrikan islam ja sufilaisuus, kulttuuriset arvot, rituaali ja performanssi, tanssi, alkuperäiskansakysymykset, karjanhoitajayhteisöt. Alueet: Keski- ja Länsi-Afrikka, Kamerun.
 • Saara Kuoppala, uskonnontutkimuksen tohtorikoulutettava: kulttuuriperinnön politiikka, naisten initiaatio, festivalisaatio, kristinusko Afrikassa. Alueet: Namibia
 • Saana Hansen, tohtorikoulutettava, sosiaali- ja kulttuuriantropologia: valtio, sukulaisuus, kehitys, siirtolaisuus, paluumuutto, hoiva ja hyvinvointi. Alueet: Zimbabwe ja eteläinen Afrikka.
 • Jeremy Gould, emeritusprofessori: valta, laki ja politiikka; juridiset ammatit Afrikassa; presidenttikeskeisyys; demokratia-aktivismi; perustuslakipolitiikka; perustuslaillinen jälkiliberalismi; legaalinen pluralismi; maaseutuelämä ja elinkeinot; ’perinteinen’ tapaoikeus; valtiolliset tiedustelupalvelut; ilmasto-oikeudelliset prosessit. Alueet: eteläinen Afrikka, erit. Sambia.
 • Friederike Lüpke, Afrikan tutkimuksen professori: pienen mittakaavan monikielisyys, monikielisyys maaseudulla, kuvaileva ja dokumentoiva kielitiede, Länsi-Afrikan kielten kuvaaminen ja dokumentointi omissa kulttuurikonteksteissaan, kestävät monikieliset ekologiat. Alueet: Senegal, Mali ja Guinea
 • Hannu Juusola, professori, Lähi-idän tutkimus: demokratisaatio, identiteetti ja uskonto. Alueet: Afrikan arabimaat
 • Mulki Al-Sharmani, islamin ja Lähi-idän tutkimuksen apulaisprofessori islamilainen oikeuskäytäntö ja muslimien perheoikeus, Koraaniin perustuva etiikka ja hermeneutiikka, islamilainen feminismi, monikansallinen muuttoliike ja perheiden hyvinvointi, nykyajan somalidiaspora. Alueet: Egypti, Suomi, Somalia/somalidiaspora
 • Lotta Aunio, yliopistonlehtori: bantukielet, erityisesti niiden fonologia ja tonologia, swahilin kieli, kuvaileva ja domentoiva kielitiede, monikielisyys. Alueet: Itä- ja Etelä-Afrikka
 • Thera Crane, akatemiatutkija: bantukielet, erityisesti kielten dokumentoiminen, semantiikka, pragmatiikka, monikielisyys ja kielipolitiikka. Alueet: etupäässä Sambia, Namibia ja Etelä-Afrikka sekä kautta Afrikan mantereen käytettyihin bantukieliin keskittyvää tutkimusta
 • Elina Seye, tutkijatohtori: afrikkalaiset musiikki- ja tanssiperinteet, populaarimusiikki, esitystutkimus, ruumiillisuus, sukupuoli, ei-sanallinen vuorovaikutus, medioituminen, Alueet: Länsi-Afrikka, erityisesti Senegal sekä Suomi (afrikkalaiset maahanmuuttajamuusikot Suomessa)
 • Liban Ali Hersi, somalin kielen yliopisto-opettaja: Afrikan sarven historia
 • Jonna Katto, tutkijatohtori: sukupuoli ja naisten historia Afrikassa, Afrikan maisemahistoria, Mosambikin historia, muistitieto, sukupuolentutkimus. Alueet: Mosambik
 • Sylvia Akar, yliopistonlehtori: islamin tutkimus ja arabian kieli. Alueet: Pohjois-Afrikka
 • Maria Khachaturyan, yliopistotutkija: kieli vuorovaikutuskontekstissa, kieli ja uskonto, monikielisyys ja kielikontaktit, kaksikielisyyden kehitys ja omaksuminen, kuvaileva ja dokumentoiva kielitiede, lingvistinen typologia. Alueet: Guinea.
 • Jari Lavonen, fysiikan ja kemian didaktiikan professori: tiede- ja teknologiakoulutus, opettajankoulutus, opetussuunnitelmien kehittäminen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen koulutuksessa. Alueet: Etelä-Afrikka, Egypti ja Norsunluurannikko
 • Arto Kallioniemi, uskonnonopetuksen professori, UNESCOn ihmisoikeuskasvatuksen oppituoli: uskonnonopetus, arvot, monimuotoisuus kouluissa, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden integrointi, Somalian opettajankoulutuksen opetussuunnitelman kehittäminen. Alueet: Somalia ja Kenia
 • Pirjo Aunio, erityispedagogiikan professori: matemaattisten taitojen kehitys, matemaattiset oppimisvaikeudet, oppimisen arviointi, interventiot. Alue: Etelä-Afrikka
 • Seija Karppinen, yliopistonlehtori: kokonaisvaltainen käsityönopetus, tieteidenvälinen opetus, innovatiivinen opetus ja muotoilukoulutus, monitaiteelliset opetuksen lähestymistavat, yhteisöllinen oppiminen, opettajankoulutuksen ja johtamisen kouluttajien kouluttaminen Keniassa. Alueet: Kenia
 • Kaisa Hahl, yliopistonlehtori: vieraan kielen didaktiikka, kulttuurienvälisyys, monikulttuurisuuskasvatus, varhennettu kieltenopetus, opettajaidentiteetti, Somalian opettajankoulutuksen opetussuunnitelman kehittäminen, ohjaajakoulutusta Etelä-Afrikassa
 • Heidi Krzywacki, yliopistonlehtori: matematiikan opettaminen ja oppiminen alakoulussa, opettajankoulutus, opettajien ammatillinen kehittyminen, opettajaidentiteetti, opetussuunnitelman voimavarat, opettajankoulutuksen kehittäminen (opetussuunnitelman kehittäminen ja ammatillinen kehitys) Somaliassa. Alueet: Somalia
 • Sai Väyrynen, yliopistonlehtori: inklusiivinen kasvatus, kehittyvien maiden koulutuskysymykset, elinikäinen oppiminen, etäopetus, verkkopedagogiikka. Alueet: itäinen ja eteläinen Afrikka
 • Hanna Kontio, yliopistonlehtori: globaalikasvatus, koulutus ja kehitys, korkeakoulupedagogiikka, kansainvälinen koulutusyhteistyö, yhteisöllinen ammatillinen kehittäminen. Alueet: Tansania, Eritrea, Etiopia, Somalia, Ghana, Etelä-Afrikka
 • Olli Vapalahti, zoonoosivirologian professori: uhkaavat ja uudelleen ilmaantuvat tartuntataudit, erityisesti virusten (mm. arbovirukset, zikavirus, Ebola-virus, uusi koronavirus) aiheuttamat zoonoosit. Alueet: Marokko, Senegal, Kamerun, Etelä-Afrikka ja Kenia
 • Anu Kantele, infektiosairauksien professori: rokotetutkimus, ripuli, tartuntataudit, COVID-19, influenssa. Alueet: Benin ja Niger
 • Olli Peltoniemi, kotieläinten lisääntymistieteen professori: kotieläinten lisääntyminen, lisääntymisterveys, lisääntymisbiologia (erityisesti sian, lehmän ja koiran), eläinten hyvinvointi, yhteinen terveys (One Health), ihmisten ja eläinten välinen suhde
 • Marko Virta, mikrobiologian professori: antibioottiresistenssi erilaisissa ympäristöissä globaalisti, ml. Afrikka ja Aasia
 • Tarja Sironen, uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori: zoonoosien taudinaiheuttajat, taudinaiheuttajien tunnistaminen, Ebola-virus, COVID-19. Alueet: Etelä-Afrikka, Kenia, Kamerun ja Senegal
 • Annamari Heikinheimo, zoonoottisen mikrobilääkeresistenssin apulaisprofessori: zoonoosit, mikrobilääkkeet, yhteinen terveys (One Health), ruokaturva. Alueet: Kenia, Nigeria ja Etelä-Afrikka
 • Kaisa Haukka, yliopistotutkija: mikrobilääkeresistenssi ihmisten ympäristössä, suolistopatogeeniset bakteerit, yhteinen terveys (One Health), kapasiteetin vahvistaminen korkeakoulutuksessa. Alueet: Benin, Burkina Faso, Ghana ja Mali
 • Nina Linder, vanhempi tutkija, digitaalinen diagnostiikka, tekoäly, potilasläheinen diagnostiikka, vieritestaus. Alueet: Kenia, Tansania
 • Essi Korhonen, tutkijatohtori: uhkaavat infektiotaudit, viruszoonoosit, vektorivälitteiset sairaudet, hyttysvälitteiset virukset. Alueet: Kenia 
 • Pia Fyhrquist, tutkija: afrikkalaiset kasvit antimikrobisten uutteiden ja yhdisteiden lähteinä. Alueet: Tansania, Sudan, Nigeria.
 • Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori: elintarviketiede, ravitsemustiede, ruokaketjut, terveys. Alueet: Etelä-Afrikka ja Kenia
 • Kristina Lindström, kestävän kehityksen professori: kestävä ruoantuotanto, palkokasvit, biologinen typensidonta, ritsobit, maaperän mikrobiologia ja ravinteiden kierto. Alueet: Etiopia, Kenia, Uganda, Sambia, Ghana ja Benin
 • Laura Alakukku, maatalouden ympäristöteknologian professori: agronomia, agroteknologia, maaperän hoito, ympäristöteknologia maataloudessa ja maataloustekniikka. Alueet: Kenia
 • John Sumelius, maatalousekonomian professori: liiketalous ja -toiminta, agronomia, tuotantoekonomia, ruokaturva, maatalouden liiketaloustiede ja kehitysmaatutkimus. Alueet: Ghana, Uganda, Sambia, Tansania ja Kenia
 • Bodo Steiner, professori: elintarvikealan johtaminen, organisatoriset kestävyyskysymykset elintarvikejärjestelmissä ja maatalouselintarvikkeiden arvoketjuissa, sosiaalinen kestävyys ja epätasa-arvo elintarvikejärjestelmissä. Alueet: Eurooppa; Pohjois-Amerikka, Afrikka (erityisesti Etiopia)
 • Liisa Korkalo, yliopistonlehtori: aliravitsemus, mikroravintoainepuutokset, ruokavalion monipuolisuus. Alueet: Mosambik
 • Ndegwa (Henry) Maina, apulaisprofessori, elintarviketiede, maatalous ja metsänhoito, hiilihydraattien kemia ja entsymologia sekä viljateknologia. Alueet: Kenia ja Burkina Faso
 • Tino Johansson, tutkimuskoordinaattori: geotieteet, kehitysmaantiede, sopeutuminen ilmastonmuutokseen, ilmastoälykäs maatalous, ihmisten ja luonnon kanssakäyminen, agronomia, ruokaturva. Alueet: Kenia, Etiopia, Tansania ja Namibia
 • Aregu Amsalu Aserse, tutkijatohtori: maaperän mikrobiologia, molekyylimikrobiologia, ritsobit, bakteerien genomiikka, maaperän viljavuuden hoito, kestävä ruoantuotanto, palkokasvien viljely, biologinen typensidonta, symbioosi, maatalouden bioteknologia, biolannoitteiden/ritsobiapuaineiden käyttö viljelyssä. Alueet: Uganda, Ghana ja Etiopia
 • Rose A. Ingutia, vieraileva tutkijatohtori: maatalouden liiketaloustiede, ruokaturva ja kehitysmaatutkimus. Alueet: Saharan eteläpuolinen Afrikka, erityisalueena Kenia
 • Noora Kanerva, ravitsemusepidemiologian dosentti: ravitsemus, kokonaisruokavaliomallit sekä ruokavalion monipuolisuus, kansanterveys, sosioekonomiset ja alueelliset erot ruoankäytössä. Alueet: Mosambik ja Kenia
 • Markku Kanninen, trooppisen metsänhoidon professori: trooppinen metsänhoito, ilmastonmuutos, metsäekologia, ympäristöpolitiikka, metsänhoito. Alueet: Burkina Faso, Sudan, Eritrea, Kenia ja Tansania
 • Petri Pellikka, geoinformatiikan professori, Keniassa sijaitsevan Helsingin yliopiston Taitan tutkimusaseman johtaja: geotieteet, ympäristötieteet. Maanpeitteen ja maankäytön muutosten kaukokartoitus. Ympäristönmuutoksen vaikutukset vesivaroihin, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon sekä elinkeinoihin. Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus, takaisinkytkennät, kestävyys ja kehitys. Alueet: Kenia, Etiopia, Eritrea, Tansania, Sierra Leone ja Burkina Faso
 • Maria Brockhaus, kansainvälisen metsäpolitiikan professori: metsäpolitiikka ja hallinta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, poliittinen talous, poliittiset ja institutionaaliset muutokset Länsi- ja Keski-Afrikassa. Alueet: Etelä-Afrikka, Burkina Faso, Kamerun, Kongon demokraattinen tasavalta, Etiopia, Kenia, Tansania ja Mosambik
 • Enrico Di Minin, luonnonsuojelumaantieteen professori: biodiversiteetti, suojelubiologia, suojelualueet, maankäytön suunnittelu, koneoppiminen, ympäristötaloustiede. Alueet ja maat: Etelä-Afrikka, Zimbabwe, Botswana, Kenia, Tansania, Uganda, Nigeria, Malawi, Ruanda
 • Jouko Rikkinen, kasvitieteen professori: ekologia, kasvitiede, jäkälät, sienet, symbioosi, kasvibiologia, virologia. Alueet: Tansania ja Kenia
 • Markku Kulmala, akateemikko, professori: ilmanlaadun seuranta, ilmastotutkimus, hiukkasten muodostuminen ilmakehässä, Welgegundin tutkimusasema. Alueet: Etelä-Afrikka
 • Tuukka Petäjä, professori: ilmanlaadun seuranta, ilmastotutkimus, hiukkasten muodostuminen ilmakehässä, Welgegundin tutkimusasema. Alueet: Etelä-Afrikka
 • Timo Vesala, meteorologian professori: meteorologia, biogeokemia, metsätiede, kasvillisuus, maaperän kasvihuonekaasupäästöt. Alueet: Kenia
 • Mar Cabeza, ympäristönsuojelutieteen yliopistonlehtori: trooppinen ekologia, monitieteinen luonnonsuojelu, luonnon monimuotoisuus, ihmisten ja luonnon väliset konfliktit, ympäristöoikeus, ilmastonmuutos. Alueet: Kenia ja Madagaskar
 • Eshetu Yirdaw, trooppisen metsänhoidon yliopistonlehtori: metsäekologia, peltometsäviljely, ennallistamisen ekologia ja metsien luonnon monimuotoisuus. Alueet: Etiopia, Mosambik ja Tansania 
 • Mawa Karambiri, kansainvälisen metsäpolitiikan tutkijatohtori: metsäpolitiikka, yhteisölähtöinen metsänhoito, paikallisdemokratia, sukupuoli, maaseutu, eriarvoisuus. Alueet: Burkina Faso, Mali, Kamerun ja Kongon demokraattinen tasavalta
 • Risto Vesala, tutkijatohtori: ekologia, stabiili-isotoopit, termiitit, kasvi-sieni-hyönteis-vuorovaikutussuhteet, savannien hiilen ja typen kierto. Alueet: Kenia
 • Pedro Cardoso, eläintieteen intendentti, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus: ekologia, luonnonsuojelubiologia, eliömaantiede, hämähäkit. Alueet: Kap Verde, Ghana ja Tansania
 • Pasi Sihvonen, johtaja, eläintieteen yksikkö, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus: hyönteissystematiikka, yöperhoset, luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelu. Alueet: eteläinen Afrikka ja Kenia
 • Gunilla Ståhls-Mäkelä, laboratoriopäällikkö, vastuullinen tutkija, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus: hyönteissystematiikka, kukkakärpäset, luonnon monimuotoisuus, eliömaantiede, molekyylisystematiikka. Alueet: eteläinen Afrikka ja Kenia
 • Sergei Tarasov, hyönteistieteen intendentti, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus: evoluutiobiologia, lajiutuminen, sukupuutto, evolutiiviset kehityslinjat, luonnonsuojelu, kovakuoriaiset. Alueet: Madagaskar
 • Mika Siljander, yliopistotutkija: geotieteet, maankäyttöön ja maanpeitteen muutoksiin liittyvät paikkatietosovellukset, luonnon monimuotoisuus, lajien levinneisyys, ihmisen ja luonnonvaraisten eläinten väliset konfliktit, luonnonsuojelu, savannipalot, vektorivälitteiset taudit, kestävyys ja kehitys. Alueet: Kenia, Etiopia, Eritrea, Tansania ja Namibia
 • Hari Adhikari, tutkijatohtori: biomassa, metsärakenne, metsien heterogeenisyys. Alueet: Kenia ja Tansania
 • Janne Heiskanen, yliopistotutkija: kasvillisuuden ja maanpeitteen kaukokartoitus ja muutokset. Alueet: Kenia, Etiopia, Burkina Faso
 • Matti Räsänen, tutkijatohtori: ekohydrologia, mikrometeorologia, hiilen ja veden kierto savanneilla. Alueet: Kenia ja Etelä-Afrikka
 • Tuomas Aivelo, ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori: parasitologia, tautiekologia, kädellistutkimus, jyrsijät ja Madagaskarin nisäkkäät, One Health, biologian didaktiikka. Alueet: Madagaskar
 • Mikael Fortelius, evoluutiopaleontologian professori: paleontologia, geologisen menneisyyden ympäristöt ja ilmastot, makroevoluutio, fossiilit, nisäkkäät, Afrikan esihistoria. Alueet: Kenia
 • Arto Luttinen, yli-intendentti: geokemia, petrologia, mineralogia sekä tulivuorten, magmojen ja vaipan koostumus, alkuperä ja kehitys. Alueet: Mosambik ja Etelä-Afrikka
 • Jussi S Heinonen, akatemiatutkija: geokemia, petrologia, mineralogia sekä tulivuorten, magmojen ja vaipan koostumus, alkuperä ja kehitys. Alueet: Mosambik ja Etelä-Afrikka
 • Sanni Turunen, tohtorikoulutettava: laakiobasaltit, suuret magmaprovinssit, alkuaine- ja isotooppigeokemia, maapallon vaippa, vaipan pluumit. Alueet: Mosambik, Malawi ja Botswana
 • Laura Arppe, intendentti: stabiili-isotooppitutkimus, termiittien ja kuivien savannien ekologia ja paleoekologia, termiittien kasvihuonekaasupäästöt. Alueet: Kenia
 • Miikka Tallavaara, varhaisen ihmisen elinympäristöjen apulaisprofessori (ensimmäinen kausi): arkeologia, paleoantropologia, ihmisen evoluutio Afrikassa
 • Juha Saarinen, tutkijatohtori: paleontologia, ruohotasankojen ja kasvinsyönnin evoluutio, norsun evoluutiohistoria. Alueet: Kenia, Etiopia, Tansania ja Uganda
 • Indre Zliobaite, tietojenkäsittelytieteen apulaisprofessori (elämäntieteiden informatiikka, ensimmäinen kausi): makroevoluutio, fossiilidata, ennustava mallinnus, koneoppiminen, nisäkäsfossiilien NOW-tietokanta, paleontologia. Alueet: Kenia
 • Kari Lintulaakso, kokoelmakoordinaattori, Luomus: kokoelmanhallintajärjestelmän luominen fossiilinäytteiden hallinnoimiseksi yhteistyössä Kenian kansallismuseoiden kanssa. Alueet: Kenia