Resultat

En överblick över projektets resultat.

Magisteravhandlingar 

Inom SAMS-projektet har vi involverat fyra aktiva magister studenter som studerar pedagogik. Följande fyra magisteravhandlingar har producerats inom projektet:  

  • Catarina Keil, (2023). ”Svenskspråkiga klasslärarstuderandes och nyblivna lärares erfarenheter av det sociala stödsystemet och välbefinnande i studierna och i professionen”. Helsingfors universitet. Läs mer här
  • Ellinor Lindholm, (2022). ”Erfarenheter utifrån en ny studievardag: en kvantitativ studie om svenskspråkiga studenters lärande i förhållande till lärmiljön innan och under coronapandemin”. Helsingfors universitet. Läs mer här
  • Isa Bergström, (2022). "Hade det inte varit för dem hade jag slutat": Svenska nyutexaminerade lärares upplevelser om tillgången, de olika formerna och tillräckligheten av socialt stöd i arbetsgemenskapen. Helsingfors universitet. Läs mer här.
  • Lovisa Back, (2022). ”Nyutexaminerade lärares upplevelser av och tillgång till socialt stöd”. Helsingfors universitet. Läs mer här.

Handledarutbildning  

SAMS-projektet har bidragit med väsentlig input genom planering och genomförande av svenska träffar för blivande handledare två läsår i rad.  

  • Handledarutbildning i samarbete med ENorssi. 3 svenska gruppträffar läsår 2021-2022, 23 utexaminerade nya handledare. 
  • Handledarutbildning i samarbete med ENorssi. 2 svenska gruppträffar läsår 2022-2023, 22 utexaminerade nya handledare.  
  • Planering av helt ny svenskspråkig handledarutbildning våren 2023. (Ny finansiering från Svenska Folkskolans vänner from och med Ht 2023. Pågår som bäst.) 

Vetenskapliga artiklar 

SAMS-projektet har bidragit med datamaterial för (mars 2024) fyra vetenskapliga artiklar, varav en artikel är publicerad och två andra är insända för vetenskaplig referent granskning. Den fjärde artikeln är under arbete.  

Lindström, L., Löfström, E., & Londen, M. (2022). “Supervising teachers’ orientations and conceptions about content and process in teaching practice”. Educational Studies. 

Elmvik, E., Löfström, E., Cornér, S., & Mickwitz, Å. (Insänd för referentgranskning)  “Disrupted studying? University students’ experiences of remote vs. on-site teaching and learning”  

Elmvik, E., Löfström, E., & Cornér, S. (under arbete). Rubrik under arbete. 

Cornér, S, Meristo, M. & Löfström, E. (Insänd för referentgranskning). A Model for Social Support for Beginning Teachers in Estonian and Finnish Schools. Improving Schools. 

I samtliga vetenskapliga texter som producerats finns bidragsgivaren (Svenska kulturfonden) nämnd. I de vetenskapliga artiklarna fins Kulturfondens namn på engelska och projekt nummer nämnd. Samtliga artiklar kommer att publiceras enligt “Open access”-principen, vilket innebär att alla som är intresserade av forskningsresultaten kan ladda ner dem avgiftsfritt på från den vetenskapliga journalens hemsida. 

Personalresurser

  • Ellinor Elmvik anställd som forskningsassistent (01-12/2022) och som doktorand (01-12/2023). 
  • Solveig Cornér, forskardoktor (01/2021-03/2022). Projektledare (2021-2023) 
  • Erika Löfström, professor (2021-2023, ansvarig projektledare)