Öppen utlysning för frågor/korta enkäter/experiment

Skicka in ditt förslag på frågor, enkäter eller experiment senast 6.9.2024.

Helsingfors universitets medborgarbarometer (www.medborgarbarometern.fi) är en infrastruktur för forskning i form av en webbpanel, vilket innebär samma människor följs över tid och regelbundet besvarar enkätfrågor. 

Medborgarbarometern etablerades under 2023 och används för att ställa enkätfrågor och genomföra enkätexperiment på samhällsrelaterade teman. 

Medborgarbarometern upprätthålls av Institutet för Humaniora och Samhällsvetenskap (HSSH) och ansvarig ledare är Åsa von Schoultz, professor i allmän statslära. 

Panelen består av två delar: (1) en slumpmässigt rekryterad panel med ca. 2800 finländska medborgare i åldern 18–80 år och (2) en självrekryterad panel med ca. 5000 deltagare.

 

Nu öppnas panelen för forskare verksamma vid Helsingfors universitet 

Forskare vid Helsingfors universitet kan nu använda Medborgarbarometern för att samla in data till sina forskningsprojekt. Om du eller din forskargrupp är intresserade av att ställa enskilda frågor, genomföra korta enkäter, experimentella studier eller longitudinella studier med samma respondenter, kan nu skicka in dina förslag. Datainsamlingen är planerad att genomföras under hösten och vintern 2024/2025.

Medborgarbarometern är avsedd som en icke-vinstdrivande forskningsinfrastruktur för forskare vid Helsingfors universitet. Vi kartlägger nu användarintresset och utarbetar formerna för verksamheten. Det är nu gratis att använda Medborgarbarometern, men detta kan ändras i framtiden. 

 

Ansökan 

Skicka in ditt förslag på frågor, enkäter eller experiment till medborgarbarometerns e-postadress: medborgarbarometern@helsinki.fi och till Åsa von Schoultz (asa.vonschoultz@helsinki.fi) senast 6.9.2024. Ansökan kan skrivas på svenska, finska eller engelska och bör innehålla följande uppgifter:

  • Namn på ansvarig forskare (inkl. kontaktuppgifter) och ev. forskargrupp 
  • Bakgrund och syfte med undersökningen (max 1 sid)
  • Lista på samtliga frågor och i vilken ordningsföljd de ska ställas 
  • Information om mätinstrumenten är nya eller etablerade sedan tidigare 
  • Noggrann beskrivning av ev. experimentella upplägg eller andra särskilda behov
  • Information om hur många svar som behövs och vilken av panelerna (den som baseras på slumpmässigt urval eller självrekrytering) som kan användas
  • Ifylld anhållan om etikprövning, redan erhållet positivt utlåtande eller motivering till varför det inte behövs

 

Hur det fungerar

Ansökningarna granskas av forskargruppen som driver infrastrukturen och slutgiltiga beslut fattas av Medborgarbarometerns ledningsgrupp. Beslut om vilka ansökningar som accepteras baseras på söktryck, lämplighet och kvalitet. Vi förbehåller oss rätten att avvisa frågor som inte lämpar sig för Medborgarbarometern eller vars vetenskapliga kvalitet inte är tillräcklig. 

Vid behov diskuteras frågeformuleringar och översättningar med den forskargrupp som har lämnat in ansökan. Observera att alla undersökningar genomförs både på svenska och finska. Ansvar för översättning har den som lämnar in ansökan.

För de frågor/enkäter/experiment som accepteras hanterar teamet bakom Medborgarbarometern datainsamlingen. Undersökningarna genomförs med Qualtrics. Om det rör sig om komplexa experimentella upplägg och forskargruppen har relevant kompetens, kan de medverka i kodningsprocessen. 

Våra enkäter har vanligtvis en svarsfrekvens på 40–70 %, vilket betyder att man kan räkna med ca. 1000–1400 svar från den slumpmässigt rekryterade panelen, och ca. 2000–3000 svar från den självrekryterade panelen. Datamaterialet viktas för att vara representativt för den vuxna finländska befolkningen. 

Vanliga bakgrundsvariabler har samlats (ålder, kön, landskap, partisympati, politiskt intresse, ideologi etc.) har samlats in i tidigare undersökningsomgångar. Dessa kan kopplas till den aktuella datainsamlingen och behöver alltså inte frågas om på nytt. Kontakta oss om du behöver mer information om de frågor som redan har ställts. 

När datainsamlingen är avslutad får forskargruppen både materialet och en kodbok som inkluderar de beställda variablerna samt relevanta bakgrundsvariabler.