Studier

Är du intresserad av läkemedel, hälsa och välmående? Studierna i farmaci ger dig mångsidiga kunskaper och färdigheter inom läkemedelsbranschen.

Läkemedel kommer att användas och behövas också i framtiden, så branschen erbjuder utmärkta sysselsättningsmöjligheter.

Varför utbildningsprogrammet för provisorsexamen?

Kunskapsmål

Efter avlagd examen har du fördjupat dina kunskaper från farmaceutexamen och dessutom förvärvat följande kunskaper:

  • Du har en fördjupad insikt i farmacins breda vetenskapsområde och behärskar centrala fenomen, teorier och begrepp inom vetenskapsområdet.
  • Du behärskar grunderna i läkemedelsutveckling och förstår processen för läkemedelsutveckling och kan tillämpa dina kunskaper som expert på läkemedelsutveckling och läkemedelsbehandling.
  • Du har goda kunskaper om teori och metoder för forskningsarbete inom ditt specialiseringsområde.
  • Du kan leda en expertgemenskap genom att iaktta principer för expert- och personalledning och du har förutsättningar att utvecklas som chef.
  • Du behärskar företagsekonomins grundläggande begrepp och förstår företagsverksamhetens lagbundenheter speciellt inom läkemedelsbranschen.

Kompetensmål

Efter avlagd examen har du fördjupat dina kompetenser från farmaceutexamen och dessutom förvärvat följande kompetenser:

  • Du kan arbeta som expert, utbildare och utvecklare inom såväl läkemedelsindustrin som i mångprofessionella team inom hälso- och sjukvården i både nationella och internationella verksamhetsmiljöer.
  • Du behärskar ett forskningsinriktat arbetssätt och centrala forskningsmetoder. Du kan dra vetenskapliga slutsatser och skriva vetenskapliga texter.
  • Du har uppnått förutsättningarna för forskningsarbete inom ditt specialområde och de kompetenser som behövs för självständigt arbete i mångvetenskapliga forskningsgemenskaper.
  • Du har förmåga till kritiskt och analytiskt tänkande, du kan tillämpa vetenskaplig kunskap i arbetet och har god argumentations- och problemlösningsförmåga.
  • Du förstår din expertroll och de möjligheter den ger internationellt i olika verksamhetsmiljöer.
Utbildningens innehåll och uppbyggnad

Provisorsexamen är en högre högskoleexamen som omfattar 120 studiepoäng. Studierna bygger på farmaceutexamen och kan genomföras på två år som heltidsstudier. Utbildningsprogrammet innehåller ämnesstudier och fördjupade studier, inklusive pro gradu-avhandlingen. För att kunna avlägga provisorsexamen måste du först ha avlagt farmaceutexamen.

Ämnesstudier 50 sp

Ämnesstudierna innehåller 30 studiepoäng för alla gemensamma studier samt 20 studiepoäng valfria studier.

Fördjupade studier 70 sp

I de fördjupade studierna fördjupar du dig i ett farmaceutiskt ämne och skriver din pro gradu-avhandling om ett ämne som du väljer själv.

Undervisningsspråk

Undervisningen i detta utbildningsprogram ordnas på finska eller engelska. Enskilda studieavsnitt och arbete i små grupper erbjuds även på svenska.

Programmets formella undervisnings- och examensspråk är både finska och svenska. Det innebär att du har rätt att avlägga dina studieprestationer i programmet på valfritt språk, finska eller svenska, oberoende av vilket språk undervisningen ges på. Du kan använda finska eller svenska i dina anföranden, grupparbeten, skriftliga uppgifter och tentamina. Du kan få tentamensuppgifter och andra uppgifter som hör till studierna på det språk du väljer, finska eller svenska. Handledning och andra stödtjänster på universitetet erbjuds på finska och svenska. 

Undervisningen

I utbildningsprogrammet för provisorsexamen breddar du dina tidigare kunskaper från farmaceutexamen om läkemedlens och hjälpämnenas kemi, läkemedelstillverkning, biomedicinsk farmaci, läkemedelsbehandling och läkemedel i samhället, och du introduceras i läkemedelsutvecklingens olika skeden. I de fördjupade studierna fördjupar du dina kunskaper på något av följande områden: farmaceutisk kemi, farmaceutisk biologi, biofarmaci, farmakologi, farmaceutisk teknologi, industriell farmaci eller socialfarmaci.

Läs mer om kursutbudet.

Lärdomsprov

Som avslutning på studierna för provisorsexamen skriver du en pro gradu-avhandling som innehåller en litteraturöversikt och en experimentell forskningsdel, ett s.k. specialarbete. Specialarbetet består av planering av undersökningen, formulering av forskningsproblemet, val av metoder, insamling av material samt analys och rapportering. Den experimentella delen kan beroende på ämne bestå av laboratoriearbete i en forskningsgrupp eller en intervjuundersökning.

Efter att du skrivit din pro gradu-avhandling har du grundförutsättningar för självständigt forskningsarbete i forskningsgrupper. Du kan ta del av de nyaste forskningsrönen och arbeta som expert på farmaci.

Studielivet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.

Vill du fråga Helsingfors universitets studerande om studier eller studielivet? Chatta med våra studerande!