Forskning

Forskningen vid Farmaceutiska fakulteten täcker ett brett område inom läkemedelsforskning.

Forskningen inom farmaci främjar mångvetenskapliga tillvägagångssätt, där problem betraktas utifrån och analyseras med metoder från både tillämpade naturvetenskaper och samhällsvetenskaper.

Farmacin har som uppgift att utveckla fysikaliskt och biologiskt användbara läkemedel av läkemedelssubstanser, och att utveckla den teknik som behövs för att framställa läkemedel. Andra centrala uppgifter är att utreda läkemedlens farmakologiska, toxikologiska och terapeutiska egenskaper. Forskningen i farmaci omfattar också studier om läkemedelsanvändning ur samhälleliga och ekonomiska perspektiv.

Farmaceutiska fakultetens fokusområden i forskningen är:

  1. Preklinisk läkemedelsforskning och metoder för läkemedelsutveckling.
  2. Läkemedels- och medicineringssäkerhet
  3. Farmaceutisk mikro- och nanoteknologi

I forskningen om läkemedlens effekt är vi speciellt intresserade av bl.a. läkemedelsbehandling i samband med degenererande hjärnsjukdomar, till exempel Parkinsons, samt forskning om hjärtsvikt på molekylnivå.

Vår forskning inom läkemedelsuppfinning samlar ett innovativt team av experter i läkemedelskemi, syntetisk organisk kemi och kemisk biologi, som sammanför och kombinerar kunskaper, kompetenser, tekniker och metoder. Vi uppfinner, identifierar, upptäcker, planerar och framställer nya föreningar och antibiotika mot cancer, smittosamma sjukdomar (lungklamydia, sjukhusinfektioner) och försummade tropiska sjukdomar (leishmaniasis, malaria).

I fråga om patient- och läkemedelssäkerhet har vi som mål att utveckla metoder och praxis för riskhantering i samband med läkemedelsbehandling inom hälso- och sjukvården och i olika verksamhetsmiljöer.

Forskningen i farmaceutiska mikro- och nanovetenskaper fokuserar på att förbättra lösligheten av svårlösliga läkemedel, riktad och individuell läkemedelsdosering samt bilddiagnostik.