Studier

Är du intresserad av miljö- och naturresursfrågor, konsumenternas beteende, livsmedels- och lantbruksbranschen? I kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi studerar man tillämpad ekonomi.

Programmet utbildar ekonomiska experter inom dessa områden. Med kandidatexamen kan man övergå till arbetslivet eller fortsätta med magisterstudier.

Varför kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi?

Fackkunskaper i hållbar livsmedels- och miljöekonomi behövs alltmer, och utsikterna att få jobb i branschen är goda. Mat och miljö erbjuder alltid utmaningar, arbete och forskning, oavsett om det gäller primärproduktion, ledarskap, konsumtion, marknadsföring eller ekonomisk politik. Kandidatprogrammet ger dig färdigheter för både en akademisk och en praktisk karriär. Efter en slutförd kandidatexamen kan du

 • tillämpa centrala ekonomiska begrepp, metoder och principer
 • på ett problembaserat sätt identifiera och analysera frågor som gäller livsmedelssystem, användning av naturresurser, miljöbelastning, konsumenters välfärd och företags verksamhetsstyrning.
Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Kandidatstudierna i miljö- och livsmedelsekonomi är 180 studiepoäng (sp) till omfattningen. Examen består av följande:

 • Gemensamma studier
 • Språkstudier, studier i informations- och kommunikationsteknik
 • Studier inom det egna vetenskapsområdet
 • Valfria studier
 • Arbetspraktik och studier som förbereder för expertuppgifter

Kandidatprogrammets gemensamma studier innefattar grundstudier i ekonomi och en introduktion i programmets tillämpningsområden. Senare i studierna kan du välja mellan två studieinriktningar.

Studieinriktningen lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi

Inriktningen för lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi du kan specialisera sig på miljö- och naturresursekonomi eller landbrukekonomi.

Inriktningen för miljö- och naturresursekonomi lär dig tillämpa ett nationellt, mellanstatligt och globalt ekonomiskt perspektiv på analyser av miljöproblem och hållbar användning av naturresurser.

Inriktningen för lantbruksekonomi lär dig tillämpa använda ekonomisk teori i styrningen och utvecklingen av lantbruket och landsbygdsnäringarna och i analyser av hur lantbrukspolitik, livsmedelsmarknaden och landsbygdsföretagen fungerar. Valfria lantbruksstudier utgör en grund för att förstå specifika tillämpningsfrågor.

Ekonomisk fackkunskap i kombination med kunskaper om miljöns, naturresursernas och lantbrukets särdrag ger dig en bred expertis. I början av studierna lär du dig grunderna i nationalekonomi och metodik. Redan från första studieåret lär du dig att tillämpa ett ekonomiskt angreppssätt i kurserna, t.ex. i miljö- eller lantbruksekonomins grunder.

Studieinriktningen livsmedelsekonomi och konsumtion

Inriktningen för livsmedelsekonomi och konsumtion lär dig tillämpa företagsekonomisk teori och samhällsteori på företags och konsumenters verksamhet. De tre centrala teman inom studieinriktning är: hållbarhet, livsmedels och ekonomi. Studieinriktining ger beredskap att möta livsmedelsindustrins utmaningar som en del av ett förändrat samhälle och miljö.

I dina studier fördjupar du dig bl.a. i ekonomiskt ledarskap, serviceaffärsverksamhet, innovation och marknadsföring samt företagande. Du förstår betydelsen de olika spelarna av kundorientering i affärsverksamheten och värdeketjan i samhället och i den globala ekonomin.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråken är huvudsakligen finska och svenska. Undervisning och läromedel ges också på engelska. Du kan avlägga en tvåspråkig kandidatexamen genom att genomföra 60 studiepoäng av examen på svenska.

Un­der­vis­ning­en

I början av studierna lär du dig grunderna i företagsekonomi, och i de ämnesinriktade studierna fördjupar du dina kunskaper i livsmedelsekonomins och konsumtionens delområden. Studier i livsmedels- eller lantbruksvetenskap ger dig kunskaper i tillämpningsområdets specialfrågor. Studierna gör dig till en ekonomiexpert med en gångbar kompetens på arbetsmarknaden.

Läs mer om kursutbudet.

Lä­rdomsprov

Slutarbetet för kandidatexamen, kandidatavhandlingen, är ett självständigt vetenskapligt arbete där du får agera forskare. Arbetet med kandidatavhandlingen ger dig följande färdigheter:

 • Du har grundkunskaper om ditt vetenskapsområdes vetenskapliga praxis och känner till den centrala vetenskapliga litteraturen om ditt forskningsämne.
 • Du kan avgränsa ditt ämne och formulera forskningsproblem.
 • Du kan tillämpa de centrala grundläggande begreppen och kritiskt bedöma tidigare forskning i ämnet.
 • Du kan dra slutsatser utgående från analysen av materialet och skriva en argumenterande forskningsrapport.
Studielivet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Vill du fråga Helsingfors universitets studerande om studier eller studielivet? Chatta med våra studerande och få svar på många frågor!

Att studera vid Helsingfors universitet är mer än bara föreläsningar och tentamina! En av de bästa bitarna med att studera vid Helsingfors universitet är den livliga och mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom HUS verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem hittar du såväl ämnes- och fakultetsföreningar som nationer och ett brett utbud av fantastiska hobbyföreningar. Juridikstuderandenas ämnesföreningsverksamhet är aktivt och mångsidigt och hjälper dig nätverka redan under dina studier. Du kan även få studiepoäng för ämnesföreningsverksamhet.