Projektverksamhet

Rättstatscentrums projektverksamhet främjar uppnåendet av de mål som ställts upp för centrumets arbete. En av Rättstatscentrums uppgifter är att genomföra projekt inom rättsstatssektorn i utvecklingsländerna.

Rättstatscentrums projektverksamhet främjar uppnåendet av de mål som ställts upp för centrumets arbete. En av Rättstatscentrums uppgifter är att genomföra projekt inom rättsstatssektorn i utvecklingsländerna.

Målet för Rättstatscentrums projektverksamhet är att:

  • hitta modeller för rättsstatsarbete som lämpar sig för respektive kontext genom att utnyttja rättsstatskompetensen effektivare än tidigare
  • undersöka hur tillgänglig kompetens inom olika områden tillämpas på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt i rättsstatsarbetet
  • främja samarbetet mellan olika intressentgrupper
  • stödja Finlands rättsstatsarbete samt öka dess mätbarhet och genomslagskraft.

Projekten fungerar som pilotprojekt under Rättstatscentrums två första verksamhetsår. I verksamheten är det viktigt att för varje projekt utnyttja rättsstatsklinikerna och samla information om hur klinikmodellen lämpar sig för rättsstatsarbetet.

Rättstatscentrum har i samarbete med partnerna byggt upp projekten så att var och en av dem innehåller ett eller flera av följande element i rättsstatsarbetet: stärkande av institutionerna, stödjande av lagarnas uppkomstprocesser, korruptionsbekämpning, främjande av cybersäkerheten och informationssamhället samt utbildning och ökad medvetenhet i rättsstatsfrågor. Vi granskar rättsstatsarbetet genom dessa element även i Finlands rättsstatsarbete.

Rättsstatsklinikerna

Ett av Rättstatscentrums mål är att dela och dra nytta av sakkunskap. Rättstatscentrums rättsstatskliniker (Rule of Law Clinic) främjar för detta mål för egen del.

Rättsstatsklinikerna består av 3–5 sakkunniga som arbetar tillsammans eller delvis på egen hand beroende på den gemensamma arbetsplanen och arbetsfördelningen. I största delen av projekten genomför gruppen bakgrundsforskning och fältarbete tillsammans.

En del av deltagarna i klinikerna är sakkunniga inom rättsvetenskap eller det rättsliga området. Det beror på att klinikerna har som mål att främja rättsstatsutvecklingen och dessutom är Rättstatscentrum beläget vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Sakkunniga inom rättsvetenskap eller det rättsliga området kan representera akademin, domstolar, åklagarväsendet, förvaltningen eller till exempel juristfirmor. I verksamheten behövs också sakkunniga från andra områden, till exempel sakkunniga inom samhällsvetenskaper och utveckling samt utvecklingssamarbete, civilsamhällesaktörer, representanter för olika organisationer och forskare inom olika områden. Modellen möjliggör ömsesidigt lärande när saker och ting kan granskas utanför de professionella silorna.

Klinikernas sakkunniga representerar senior- och juniorexpertis och/eller är personer som främjar deltagande av toppsakkunniga och uppkomsten av ny expertis på fältet.

Rollen för klinikernas sakkunniga kan variera beroende på lokala behov och den kan också skräddarsys enligt behoven hos universiteten eller andra institutioner som är inriktade på projektet. En av klinikens medlemmar fungerar som utvärderare och rapportör.

Rättstatscentrum skickar en sakkunniggrupp till fältet för korta perioder (1–2 veckor) i stället för att de sakkunniga skulle arbeta långa perioder i landet i fråga. Mellan fältperioderna utförs arbetet från Finland. Att stärka rättsstatselementen lokalt är en mångfacetterad utmaning som kräver olika tillvägagångssätt, dialog och tankeutbyte samt kännedom om kontexten.

Vill du bli sakkunnig för internationella rättsstatsprojekt? Kontakta tuija.brax@helsinki.fi.