Verksamhet

Rättstatscentrum verkar i anslutning till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Centrumet har en chef, en ledningsgrupp och en styrgrupp. Centrumets verksamhet finansieras med utrikesministeriets medel för utvecklingssamarbete.
Organisation

Ledningsgruppen

Universitetets rektor utnämner ledningsgruppen efter att ha hört utrikesministeriet och juridiska fakulteten. Ledningsgruppen består av fem medlemmar, varav två utses av utrikesministeriet. Ledningsgruppen godkänner verksamhetsplanen, den årliga budgeten och arbetsplanen samt följer med genomförande av verksamheten. Ledningsgruppen behandlar också Rättstatscentrums årliga rapport om sin verksamhet och medelsanvändning innan rapporten överlämnas till utrikesministeriet samt frågor som gäller personalresurser för universitetets beslutsfattande.

Ordförande för ledningsgruppen är prorektor Hanna Snellman vid Helsingfors universitet. Medlemmar är ambassadör Laura Torvinen utrikesministeriet, utvecklingspolitisk rådgivare Jaakko Jakkila utrikesministeriet, dekan Johanna Niemi juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet och forskningsdirektören, professor Kimmo Nuotio Helsingfors universitet.

Styrgruppen

Rättstatscentrum har en styrgrupp som sammanträder minst två gånger om året och som stödjer centrumets strategiska styrning och arbete, inklusive nätverksbildningen i Finland och internationellt samt identifieringen av rättssakkunniga som behövs för Rättstatscentrums arbete. Till styrgruppen kallas förutom avtalsparternas representanter även en representant från justitieministeriet samt andra erfarna experter på rättsstatsområdet och internationellt samarbete från andra institutioner, universitet och forskningsinstitut.