Uppgifter

Rättstatscentrum samlar ihop ett så brett urval som möjligt av experter, lärare, forskare och studerande i rättsstatsfrågor från olika håll i det finländska samhället. De är intresserade av att stödja utländska aktörer i stärkandet av rättsstaten.
Vad menas med rättsstat?

Med rättsstat avses allmänt förvaltning där alla, inklusive staten själv, är ansvariga inför lagen. Rättsstatsuppfattningen kan sammanfattas på följande sätt:

 1. laglighet samt en transparent och ansvarsfull lagstiftningsprocess
 2. rättssäkerhet
 3. förbud mot godtycklighet
 4. oberoende och opartiska domstolar som tillämpar rättsnormerna, även i administrativa avgöranden
 5. respekt för de mänskliga rättigheterna
 6. icke-diskriminering och jämställdhet i lagstiftningen

Med utveckling av rättsstaten avses i synnerhet utveckling av verksamheten hos staten och andra aktörer som hör till den offentliga makten, antingen som en större helhet eller i fråga om en enskild rättsstatssektor.

Rättstatscentrums uppgifter
 1. Främjar iakttagandet av rättsstatsprincipen bl.a. genom att ordna rådgivning, utbildning, utvärdering och annat nödvändigt stöd som syftar till att stärka rättsstaten, lagstiftningsarbetet och rättsstatsinstitutionernas funktionsförmåga.
 2. Samlar sakkunniga och experter inom rättsstatsområdet från olika institutioner och universitet i det finländska samhället och stödjer deras nätverkande.
 3. Sammanställer och uppdaterar information om det internationella rättsstatssamarbetet som redan bedrivits i Finland.
 4. Producerar nödvändiga publikationer om ämnesområdet, främjar och stärker forskning och undervisning i rättsstatsfrågor samt den allmänna medvetenheten nationellt och internationellt som en del av rättsstatsstödet.
 5. Deltar i beredningen och uppdateringen av riktlinjerna för Finlands internationella rättsstatssamarbete genom att erbjuda sakkunskap.
 6. Sköter kommunikationen om Rättstatscentrums verksamhet.
 7. Ordnar och koordinerar den övriga verksamheten enligt vad som årligen avtalas i ledningsgruppen.