Öppna universitetsleden

På denna sida berättar vi om den öppna universitetsleden till det pedagogiska området.
Beskrivning av antagninsgrunder, Öppna universitetsleden

På den här sidan presenteras öppna universitetsledens antagningsgrunder som en del av de ansökningsmål vars antagningsprocesser sker i två steg (lärarutbildningar) och ett steg (t.ex. allmän och vuxenpedagogik). Denna text gällande antagningsgrunderna är inte fullständig, utan här presenteras de delar som gäller den nya antagningen via öppna universitetsleden.

 

Beskrivning av antagningsgrunder, Öppna universitetsleden 2024 - ansökningsmål med antagning i två steg (t.ex. lärarutbildning)

 

Här presenteras öppna universitetsledens antagningsgrunder som en del av de ansökningsmål vars antagningsprocesser sker i två steg (lärarutbildningar). Denna text gällande antagningsgrunderna är inte fullständig, utan här presenteras de delar som gäller den nya antagningen via öppna universitetsleden.

---

Antagningen sker i två steg. Du kan bli kallad till lämplighetsprovet

antingen

 1. i betygsantagningen på basis av studentexamensbetyget eller en examen som jämställs med studentexamen

eller

 1. via öppna universitetsleden på basis av tidigare universitetsstudier

eller

 1. i provpoängsantagningen på basis av VAKAVA-provet.Den slutliga antagningen avgörs på basis av lämplighetsprovet.

 

2. Antagningens första steg, öppna universitetsleden

 

Om du vill ansöka via öppna universitetsleden måste du ange det separat på ansökningsblanketten i Studieinfo. Efter att ansökningstiden har gått ut går det inte att ändra uppgifterna på blanketten. Ange att du söker via öppna universitetsleden endast om du uppfyller följande villkor.

Du kan ansöka via öppna universitetsleden om

 • du har genomfört en grundstudiehelhet på universitetsnivå (25 sp) inom det pedagogiska området med minst vitsordet 3/5 (på skalan 1–5) eller med vitsordet godkänd (på skalan godkänd/underkänd)
 • du har fått en helhetsanteckning för grundstudiehelheten senast 2.5.2024 före kl. 15.00
 • grundstudiehelheten inte ingår i en eventuell högskoleexamen som du avlagt tidigare.

Du kan inte ansöka via öppna universitetsleden om

 • du har en studierätt för lägre eller högre högskoleexamen i Finland vid utgången av ansökningstiden 27.3.2024. Även studierätter som kan återställas och studierätter för vilka det går att ansöka om förlängd studietid utgör hinder för att söka via öppna universitetsleden, om du inte officiellt har avstått från dem. Om du tidigare har haft en studierätt men inte har utexaminerats ska du kontakta din läroanstalt.
 • du för tillfället genomför eller har genomfört pedagogiska studier för lärare eller yrkeslärarstudier (yrkeslärarutbildning).

Ansökan via öppna universitetsleden förutsätter inte en sådan allmän högskolebehörighet som krävs i betygsantagningen och VAKAVA-provpoängsantagningen.

Som grundstudiehelheter inom det pedagogiska området godkänns

 • grundstudier i pedagogik och vuxenpedagogik
 • grundstudier i pedagogik
 • grundstudier i småbarnspedagogik
 • grundstudier i vuxenpedagogik
 • grundstudier i specialpedagogik
 • grundstudier i pedagogisk psykologi.

Helheter i till exempel följande duger inte: dramapedagogik, förskole- och nybörjarundervisning, uttryckspedagogik, pedagogisk sociologi, hushållsvetenskap, bildkonstpedagogik, slöjdvetenskap, gymnastikpedagogik, mediepedagogik, musikpedagogik, psykologi, pedagogiska studier för lärare.

Poängsättningen beskrivs under ”Poängsättning för öppna universitetsleden”. I ansökan kan du få poäng för två av de ovan nämnda grundstudiehelheterna, om de är sinsemellan olika till innehållet. Till studier med samma innehåll räknas följande tre grundstudiehelheter, och av dem kan endast en i taget beaktas i poängsättningen. Om du alltså har angett någon av grundstudiehelheterna nedan under punkten ”Vitsord för grundstudiehelheten inom det pedagogiska området (max. 5 poäng)”, kan du inte få poäng för de andra två under punkten ”Övriga universitetsstudier (max. 4 poäng)”:

 • grundstudier i pedagogik och vuxenpedagogik
 • grundstudier i pedagogik
 • grundstudier i småbarnspedagogik.

Vad som avses med helhetsanteckning: grundstudierna du har genomfört ska ha sammanställts till en helhet. Det är en åtgärd som måste utföras separat. Be läroanstalten sammanställa kurserna till en helhet omedelbart efter att du slutfört den sista kursen. Utan helhetsanteckning är du inte ansökningsbehörig. Studierna ska vara genomförda, bedömda och studiehelheten sammanställd så att de bilagor som gäller grundstudiehelheten har lämnats in senast 2.5.2024 före kl. 15.00.

Poängsättning för öppna universitetsleden

Antagning via öppna universitetsleden görs på basis av universitetsstudierna och poängen för dem. Studierna som ska beaktas vid poängsättningen ska framgå av den inlämnade bilagan. Poängen ges enligt följande:

Vitsord för grundstudiehelheten inom det pedagogiska området (max. 5 poäng):

 • Grundstudiehelhet inom det pedagogiska området (25 sp) med vitsordet 3/5: 1 poäng
 • Grundstudiehelhet inom det pedagogiska området (25 sp) med vitsordet 4/5: 3 poäng
 • Grundstudiehelhet inom det pedagogiska området (25 sp) med vitsordet 5/5: 5 poäng

För vitsordet ”godkänt” i grundstudierna ges 1 poäng.

Språkstudier (max. 3 poäng):

 • Obligatorisk prestation i det andra inhemska språket som krävs för högskoleexamen: 2 poäng = svenska (eller finska om den sökandes modersmål inte är finska) på nivå B1–B2
 • Obligatorisk prestation i ett främmande språk som krävs för högskoleexamen: 1 poäng = engelska på nivå B2 eller något annat främmande språk på nivå B1

Studieavsnitt på denna nivå kan tillgodoräknas i examen som obligatoriska språkstudier. Om du är osäker på om dina studier är på den nivå som krävs, fråga då om detta vid den läroanstalt där du studerar.

Övriga universitetsstudier (max. 4 poäng):

 • Övriga universitetsstudier 1–5 sp: 0,5 poäng
 • Övriga universitetsstudier 6–10 sp: 1 poäng
 • Övriga universitetsstudier 11–15 sp: 1,5 poäng
 • Övriga universitetsstudier 16–24 sp: 2 poäng

eller

 • Annan studiehelhet på universitetsnivå (helhetsanteckning krävs), minst 25 sp: 3 poäng

eller

 • Annan ämnesstudiehelhet på universitetsnivå (helhetsanteckning krävs), minst 35 sp: 4 poäng
 • Annan studiehelhet på universitetsnivå (helhetsanteckning krävs), minst 25 sp och 10 studiepoäng andra universitetsstudier: 4 poäng.

Studierna som ska beaktas vid poängsättningen ska framgå av den inlämnade bilagan. För studier som inte dokumenterats med bilagor ges inga poäng.

Med undantag för språkstudierna får de poänggivande studierna inte ingå i en tidigare avlagd examen.

Maximalt antal poäng som ges i denna antagning: 12 poäng.

Inlämning av bilagor

Studier som ger tilläggspoäng (språkstudier och andra studier): Studierna ska vara genomförda och dokumenterade med ett bifogat studieutdrag som ska lämnas in senast 3.4.2024 före kl. 15. Studier som genomförs efter den utsatta tiden beaktas inte. 

Grundstudiehelheten inom det pedagogiska området (25 sp) som är ett krav för ansökningsbehörighet: studiehelheten ska vara genomförd, sammanställd och dokumenterad med ett bifogat studieutdrag som ska lämnas in senast 2.5.2024 före kl. 15. Studiehelheter som genomförs efter den utsatta tiden beaktas inte. Be läroanstalten sammanställa kurserna till en helhet omedelbart efter att du slutfört den sista kursen. Utan helhetsanteckning är du inte ansökningsbehörig.

I antagningen beaktas de höjningar av vitsord för enskilda studieavsnitt i studiehelheten som gjorts senast 3.4.2023 före kl. 15.00. Det höjda vitsordet ska framgå av det inlämnade studieutdraget.

Kallelserna till lämplighetsprovet på basis av öppna universitetsstudier skickas per e-post 22.5.2024, dock senast 5.6.2024.

 

Beskrivning av antagningsgrunder, Öppna universitetsleden 2024- ansökningsmål med antagning i ett steg (t.ex. vuxenpedagogik)

Här presenteras öppna universitetsledens antagningsgrunder som en del av de ansökningsmål vars antagningsprocesser sker i ett steg (t.ex. allmän och vuxenpedagogik). Denna text gällande antagningsgrunderna är inte fullständig, utan här presenteras de delar som gäller den nya antagningen via öppna universitetsleden.

---

Du kan bli antagen till utbildningen på följande sätt:

 1. i betygsantagningen på basis av studentexamensbetyget eller en examen som jämställs med studentexamen
 2. via öppna universitetsleden
 3. på basis av VAKAVA-provet.

Öppna universitetsleden

 

Om du vill ansöka i öppna universitetsleden måste du ange det separat på ansökningsblanketten i Studieinfo. Efter att ansökningstiden har gått ut går det inte att ändra uppgifterna på blanketten. Ange att du söker i öppna universitetsleden endast om du uppfyller följande villkor.

Du kan ansöka via öppna universitetsleden om

 • du har genomfört en grundstudiehelhet på universitetsnivå (25 sp) inom det pedagogiska området med vitsordet minst 3/5 (på skalan 1–5) eller med vitsordet godkänd (på skalan godkänd/underkänd)
 • du har fått en helhetsanteckning för grundstudiehelheten senast 2.5.2024 före kl. 15.00
 • grundstudiehelheten inte ingår i en eventuell högskoleexamen som du avlagt tidigare

Du kan inte ansöka via den öppna universitetsleden om

 • du har en studierätt för lägre eller högre högskoleexamen i Finland vid utgången av ansökningstiden 27.3.2024. Även studierätter som kan återställas och studierätter för vilka det går att ansöka om förlängd studietid utgör hinder för att söka i öppna universitetsleden, om du inte officiellt har avstått från dem. Om du tidigare har haft en studierätt men inte har utexaminerats ska du kontakta din läroanstalt.

Ansökan via öppna universitetsleden förutsätter inte en sådan allmän högskolebehörighet som krävs i betygsantagningen och VAKAVA-provpoängsantagningen.

Som grundstudiehelheter inom det pedagogiska området godkänns

 • grundstudier i pedagogik och vuxenpedagogik
 • grundstudier i pedagogik
 • grundstudier i småbarnspedagogik
 • grundstudier i vuxenpedagogik
 • grundstudier i specialpedagogik
 • grundstudier i pedagogisk psykologi.

Helheter i till exempel följande duger inte: dramapedagogik, förskole- och nybörjarundervisning, uttryckspedagogik, pedagogisk sociologi, hushållsvetenskap, bildkonstpedagogik, slöjdvetenskap, gymnastikpedagogik, mediepedagogik, musikpedagogik, psykologi, pedagogiska studier för lärare.

Poängsättningen beskrivs under ”Poängsättning för öppna universitetsleden”. I ansökan kan du få poäng för två av de ovan nämnda grundstudiehelheterna, om de är sinsemellan olika till innehållet. Till studier med samma innehåll räknas följande tre grundstudiehelheter, och av dem kan endast en i taget beaktas i poängsättningen. Om du alltså har angett någon av grundstudiehelheterna nedan under punkten ”Vitsord för grundstudiehelheten inom det pedagogiska området (max. 5 poäng)”, kan du inte få poäng för de andra två under punkten ”Övriga universitetsstudier (max. 4 poäng)”:

 • grundstudier i pedagogik och vuxenpedagogik
 • grundstudier i pedagogik
 • grundstudier i småbarnspedagogik.

Vad som avses med helhetsanteckning: grundstudierna du har genomfört ska ha sammanställts till en helhet. Det är en åtgärd som måste utföras separat. Be läroanstalten sammanställa kurserna till en helhet omedelbart efter att du slutfört den sista kursen. Utan helhetsanteckning är du inte ansökningsbehörig. Studierna ska vara genomförda, bedömda och studiehelheten sammanställd så att bilagor som gäller grundstudiehelheten har lämnats in senast 2.5.2024 före kl. 15.00.

Poängsättning för öppna universitetsleden

Antagning via öppna universitetsleden görs på basis av universitetsstudierna och poängen för dem. Studierna som ska beaktas vid poängsättningen ska framgå av den inlämnade bilagan. Poängen ges enligt följande:

Vitsord för grundstudiehelheten inom det pedagogiska området (max. 5 poäng):

 • Grundstudiehelhet inom det pedagogiska området (25 sp) med vitsordet 3/5: 1 poäng
 • Grundstudiehelhet inom det pedagogiska området (25 sp) med vitsordet 4/5: 3 poäng
 • Grundstudiehelhet inom det pedagogiska området (25 sp) med vitsordet 5/5: 5 poäng

För vitsordet ”godkänt” i grundstudierna ges 1 poäng.

Språkstudier (max. 3 poäng):

 • Obligatorisk prestation i det andra inhemska språket som krävs för högskoleexamen: 2 poäng = svenska (eller finska om den sökandes modersmål inte är finska) på nivå B1–B2
 • Obligatorisk prestation i ett främmande språk som krävs för högskoleexamen: 1 poäng = engelska på nivå B2 eller något annat främmande språk på nivå B1

Studieavsnitt på denna nivå kan tillgodoräknas i examen som obligatoriska språkstudier. Om du är osäker på om dina studier är på den nivå som krävs, fråga då om detta vid den läroanstalt där du studerar.

Övriga universitetsstudier (max. 4 poäng):

 • Övriga universitetsstudier 1–5 sp: 0,5 poäng
 • Övriga universitetsstudier 6–10 sp: 1 poäng
 • Övriga universitetsstudier 11–15 sp: 1,5 poäng
 • Övriga universitetsstudier 16–24 sp: 2 poäng

eller

 • Annan studiehelhet på universitetsnivå (helhetsanteckning krävs), minst 25 sp: 3 poäng

eller

 • Annan ämnesstudiehelhet på universitetsnivå (helhetsanteckning krävs), minst 35 sp: 4 poäng
 • Annan studiehelhet på universitetsnivå (helhetsanteckning krävs), minst 25 sp och 10 studiepoäng andra universitetsstudier: 4 poäng.

Studierna som ska beaktas vid poängsättningen ska framgå av den inlämnade bilagan. För studier som inte dokumenterats med bilagor ges inga poäng.

Med undantag för språkstudierna får de poänggivande studierna inte ingå i en tidigare avlagd examen.

Maximalt antal poäng som ges i denna antagning: 12 poäng.

Inlämning av bilagor

Studier som ger tilläggspoäng (språkstudier och andra studier): Studierna ska vara genomförda och dokumenterade med ett bifogat studieutdrag som ska lämnas in senast 3.5.2024 före kl. 15. Studier som genomförs efter den utsatta tiden beaktas inte. 

Grundstudiehelheten inom det pedagogiska området (25 sp) som är ett krav för ansökningsbehörighet: studiehelheten ska vara genomförd, sammanställd och dokumenterad med ett bifogat studieutdrag som ska lämnas in senast 2.5.2024 före kl. 15. Studiehelheter som genomförs efter den utsatta tiden beaktas inte. Be läroanstalten sammanställa kurserna till en helhet omedelbart efter att du slutfört den sista kursen. Utan helhetsanteckning är du inte ansökningsbehörig.

I antagningen beaktas de höjningar av vitsord för enskilda studieavsnitt i studiehelheten som gjorts före 3.4.2023 kl. 15.00. Det höjda vitsordet ska framgå av det inlämnade studieutdraget.

Resultaten av antagningen via öppna universitetsleden meddelas senast 22.5.2024.